2/50418/0020/2002-1.01.2018

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4270/2014

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1/1/2018)

2/58493/ΔΠΓΚ/2018- ΦΕΚ: 3240/Β/2018:Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού.(..) Η παρούσα ισχύει για την κατάρτιση και εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 και εφεξής, οπότε και παύει να ισχύει η αριθ. 2/81691/ ΔΠΓΚ/22.5.2015 (Β’2876) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως είχε τροποποιηθεί με τις αριθ. 2/88591/ΔΠΓΚ/14.11.2016 (Β΄3675) και 2/86777/ΔΠΓΚ/28.11.2017 (Β’4160) όμοιες αποφάσεις, καθώς και η αριθμ. 2/50418/0020/17.9.2002 εγκύκλιος (κώδικας κατάταξης εσόδων – εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού) για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

2/81691/ΔΠΓΚ/2015

Καθορισμός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού − Διαδικασία κατανομής πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού σε αναλυτικό επίπεδο.

2/58493/ΔΠΓΚ/2018- ΦΕΚ: 3240/Β/2018:Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού.(..) Η παρούσα ισχύει για την κατάρτιση και εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 και εφεξής, οπότε και παύει να ισχύει η αριθ. 2/81691/ ΔΠΓΚ/22.5.2015 (Β’2876) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως είχε τροποποιηθεί με τις αριθ. 2/88591/ΔΠΓΚ/14.11.2016 (Β΄3675) και 2/86777/ΔΠΓΚ/28.11.2017 (Β’4160) όμοιες αποφάσεις, καθώς και η αριθμ. 2/50418/0020/17.9.2002 εγκύκλιος (κώδικας κατάταξης εσόδων – εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού) για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης.


2/50418/2002

Κώδικας κατάταξης εξόδων Κρατικού προυπολογισμού. (Ενημέρωση μέχρι και 2/9986/0020/7.2.2012)

2/58493/ΔΠΓΚ/2018- ΦΕΚ: 3240/Β/2018:Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού.(..) Η παρούσα ισχύει για την κατάρτιση και εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 και εφεξής, οπότε και παύει να ισχύει η αριθ. 2/81691/ ΔΠΓΚ/22.5.2015 (Β’2876) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως είχε τροποποιηθεί με τις αριθ. 2/88591/ΔΠΓΚ/14.11.2016 (Β΄3675) και 2/86777/ΔΠΓΚ/28.11.2017 (Β’4160) όμοιες αποφάσεις, καθώς και η αριθμ. 2/50418/0020/17.9.2002 εγκύκλιος (κώδικας κατάταξης εσόδων – εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού) για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης.


2/98971/ΔΠΓΚ/2016

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού - ανακατανομή πιστώσεων.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την υπ'αριθμ.οικ. 2/94263/ΔΠΓΚ/2018,ΦΕΚ-5860/Β/28.12.2018


2/58493/ΔΠΓΚ/2018

Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

2/181062/ΔΠΓΚ/2022- ΦΕΚ: 5881/Β/21.11.2022 :Η υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφαση παραμένει σε ισχύ ως προς το μέρος Γ «Διοικητική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» και το Παράρτημα Β «Διοικητική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού».


2/72071/ΔΠΓΚ/2019

Τροποποίηση της 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (ΦΕΚ 3240 Β΄).


2/26179/ΔΠΓΚ/2019

Τροποποίηση της 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (ΦΕΚ 3240 Β΄).


2/45928/ΔΠΓΚ/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/ 31-07-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β΄ 3240). 


2/95195/ΔΠΓΚ/2014

Εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού, αυξομειώσεις − μεταφορές πιστώσεων.

Αριθμ. 2/81203/ΔΠΓΚ/2015-ΦΕΚ 2918/Β/31.12.2015: Από 1/1/2016 παύει η ισχύς της αριθ. 2/95195/ΔΠΓΚ/11.12.2014 (Β'3396)


Αριθμ. 2/81203/ΔΠΓΚ/2015

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού − ανακατανομή πιστώσεων.(Καταργήθηκε με την αριθμ.2/98971/ΔΠΓΚ/2016, ΦΕΚ 4215/Β/27.12.2016)


2/88591/ΔΠΓΚ/2016

Τροποποίηση της αριθ. 2/81691/ΔΠΓΚ/ 22-12-2015 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού - Διαδικασία κατανομής πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού σε αναλυτικό επίπεδο».