Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2362/1995

Κώδικας κατάταξης εξόδων Κρατικού προυπολογισμού. (Ενημέρωση μέχρι και 2/9986/0020/7.2.2012)

2/58493/ΔΠΓΚ/2018- ΦΕΚ: 3240/Β/2018:Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού.(..) Η παρούσα ισχύει για την κατάρτιση και εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 και εφεξής, οπότε και παύει να ισχύει η αριθ. 2/81691/ ΔΠΓΚ/22.5.2015 (Β’2876) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως είχε τροποποιηθεί με τις αριθ. 2/88591/ΔΠΓΚ/14.11.2016 (Β΄3675) και 2/86777/ΔΠΓΚ/28.11.2017 (Β’4160) όμοιες αποφάσεις, καθώς και η αριθμ. 2/50418/0020/17.9.2002 εγκύκλιος (κώδικας κατάταξης εσόδων – εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού) για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

2/81691/ΔΠΓΚ/2015

Καθορισμός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού − Διαδικασία κατανομής πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού σε αναλυτικό επίπεδο.

2/58493/ΔΠΓΚ/2018- ΦΕΚ: 3240/Β/2018:Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού.(..) Η παρούσα ισχύει για την κατάρτιση και εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 και εφεξής, οπότε και παύει να ισχύει η αριθ. 2/81691/ ΔΠΓΚ/22.5.2015 (Β’2876) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως είχε τροποποιηθεί με τις αριθ. 2/88591/ΔΠΓΚ/14.11.2016 (Β΄3675) και 2/86777/ΔΠΓΚ/28.11.2017 (Β’4160) όμοιες αποφάσεις, καθώς και η αριθμ. 2/50418/0020/17.9.2002 εγκύκλιος (κώδικας κατάταξης εσόδων – εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού) για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης.


2/50418/0020/2002-1.01.2018

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1/1/2018)

2/58493/ΔΠΓΚ/2018- ΦΕΚ: 3240/Β/2018:Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού.(..) Η παρούσα ισχύει για την κατάρτιση και εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 και εφεξής, οπότε και παύει να ισχύει η αριθ. 2/81691/ ΔΠΓΚ/22.5.2015 (Β’2876) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως είχε τροποποιηθεί με τις αριθ. 2/88591/ΔΠΓΚ/14.11.2016 (Β΄3675) και 2/86777/ΔΠΓΚ/28.11.2017 (Β’4160) όμοιες αποφάσεις, καθώς και η αριθμ. 2/50418/0020/17.9.2002 εγκύκλιος (κώδικας κατάταξης εσόδων – εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού) για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης.


2/50418/0020/2002

Κώδικας κατάταξης εσόδων-εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού  όπως ισχύει την 1.1.2014

2/72629/0020/2010

Καθορισμός μειζόνων κατηγοριών δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού.(Τροποποιήθηκε με την 2/97601/0020/2011) Οι υπ’ αριθμ. 2/72624/0020/1.11.2010 (Β΄ 1790) και 2/72629/0020/1.11.2010 (Β΄ 1790) αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομικών και η αρ. 2/1897/0020/4.1.2012 (Β΄ 44) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι και την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2016 με την  με την αριθμ.2/81691/ΔΠΓΚ/2015,ΦΕΚ-2876/Β/29.12.2015)


2/6158/0020/2011

Αυξομειώσεις-μεταφορές πιστώσεων κρατικού προϋπολογισμού (Αντικαταστάθηκε από την 2/97601/0020/2011) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ 1/1/2015 ΑΠΟ ΤΗΝ Αριθμ. 2/95195/ΔΠΓΚ/2014-ΦΕΚ Β/3396/17.12.2014


2/50418/0020/2002

Κώδικας κατάταξης εσόδων-εξόδων κρατικού Π/Υ (2/50418/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει απο 1/1/2013 )


2/20497/2013

Τροποποίηση κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού

2/1897/0020/2012

Συμπλήρωση απόφασης καθορισμού μειζόνων κατηγοριών δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού. (Συμπλήρωση της αριθμ.2/72629/0020/1.11.2010 απόφασης) (Οι υπ’ αριθμ. 2/72624/0020/1.11.2010 (Β΄ 1790) και 2/72629/0020/1.11.2010 (Β΄ 1790) αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομικών και η αρ. 2/1897/0020/4.1.2012 (Β΄ 44) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι και την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2016 με την αριθμ.2/81691/ΔΠΓΚ/2015,ΦΕΚ-2876/Β/29.12.2015.)


2/23825/0020/2012

Τροποποίηση Κώδικα Κατάταξης Εσόδων & Εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού


2/50418/0020/2002

Κώδικας κατάταξης εξόδων κρατικού (2/50418/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως 24/3/2011)