Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

2/56119/0026/2012

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010

ΘΕΜΑ: Παρέχονται απόψεις (Aναφορικά με τον τρόπο πληρωμής των δαπανών καθαριότητας των γραφείων κ.λπ. καταστημάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων)

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

2/63302/0022/2011

Παρέχονται απόψεις για τη γραμματειακή υποστήριξη Περιφερειακών Συμβουλίων


2/179948/ΔΕΠ/2022

ΘΕΜΑ: Παρέχονται απόψεις


41824/2013

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση και λειτουργία Τεχνικών Συμβουλίων Δημοσίων Έργων στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων.


2/96689/0026/2012

ΘΕΜΑ : Παρέχονται απόψεις ( Αναφορικά με την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη επιτροπής Πρωτ.Φροντ.υγείας)

2/88840/0022/2011

ΘΕΜΑ:  «Παρέχονται απόψεις για βαθμολογική κατάταξη υπαλλήλων κατ’ εφαρμογή του Ν. 4024/2011».

2/25765/0026/2015

Παρέχονται απόψεις αναφορικά με την νομιμότητα πληρωμής  δαπάνης προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής ενότητας Πέλλας


Αρ. Πρωτ. 2/40135/ΔΕΠ/2017

ΘΕΜΑ: «Παρέχονται απόψεις» Μισθ.εξέλιξη υπάλληλων της παρ.8 του άρθρου 16 του ν.3345/2005)


2/29302/0026/2012

Παρέχονται απόψεις ( αναφορικά με την αρμοδιότητα υπογραφής εργολαβικών συμβάσεων τεχνικών έργων )

24960/2014

1)24960/2014:Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων και Τρικάλων, καθώς και τους Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των
ανωτέρω Υπηρεσιών. 
2)5903/2014:Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στο Διευθυντή και στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας

οικ. 76736/31219/2021

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους νέους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας και Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, καθώς και πρόσθετες αρμοδιότητες στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης.