Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

41824/2013

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010, 3669/2008

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση και λειτουργία Τεχνικών Συμβουλίων Δημοσίων Έργων στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

6245/2024

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων καθώς και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων. 


6727/2014

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Διευθυντές και στους Προϊστάμενους Τμημάτων των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνήσιας -Σποράδων και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.


Φ.350/106/188061/Ε3/2015

«Συγκρότηση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης–Συγκρότηση των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ:7Ζ4Ο4653ΠΣ-ΩΨΩ)


ΥΑ 3805/2013

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες


6299/2015

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες»


2/56119/0026/2012

ΘΕΜΑ: Παρέχονται απόψεις (Aναφορικά με τον τρόπο πληρωμής των δαπανών καθαριότητας των γραφείων κ.λπ. καταστημάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων)


Δ15/οικ/1179/2007

Τροποποίηση των αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων α) Δ15/οικ/1056/2006 (ΦΕΚ 102 Β`) "Διαδικασία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και των Νομαρχιακών Μητρώων, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. και άλλες διατάξεις" και β) Δ15/οικ/24298/28.7.2005 (ΦΕΚ Β` 1105) "Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων".


36610/2013

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. 10755/20-3-2013 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες»


ΥΠΕΣ/56846/2010

ΘΕΜΑ: Λειτουργία διοικητικών συμβουλίων δημοτικών ΝΠΔΔ κατά τη χρονική περίοδο από 7.10.2010 μέχρι και την 31.12.2010 

Δ17α /03/279/Φ.2.2.1/2014

Ρύθμιση μεταφοράς αρμοδιοτήτων, εκτελούμενων και προς εκτέλεση έργων και συναφών θεμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας, της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Ρόδου και των Τμημάτων Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων, στις Περιφέρειες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α΄/216).