Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

2/68144/0026/2018

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

 Οδηγίες για την υλοποίηση του νέου Μητρώου Δεσμεύσεων (ΜΔ) από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.(ΑΔΑ:6ΖΕΠΗ-ΞΝΨ)

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

2/55519/ΓΔΔΕ/2014

Σύσταση-Συγκρότηση Ελεγκτικών Κλιμακίων για τον έλεγχο τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.

ΥΠ.ΟΙΚ.2/89454/ΓΔΔΕ/2013

Σύσταση - Συγκρότηση Ελεγκτικών Κλιμακίων για τον έλεγχο τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης

2/15216/ΔΔΕ/2015

Σύσταση Ελεγκτικών Κλιμακίων για τον έλεγχο τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης


2/15216/ΔΔΕ/2015

Σύσταση Ελεγκτικών Κλιμακίων για τον έλεγχο τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.


11793/2010

Ορισμός της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.», ως Δικαιούχου για την υλοποίηση έργων Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος για την υλοποίηση των δράσεων: 1. Μελέτη ενοποίησης των οικονομικών στοιχείων της Γενικής Κυβέρνησης, εναρμόνισης τους με ESA95 & GFS. 2. Μελέτη συστήματος Ελέγχου Δεσμεύσεων 3. Μελέτη Κατάρτισης Ενιαίου Κώδικα Εξόδων στην Δημόσια Διοίκηση 4. Τεχνική Υποστήριξη στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πλαισίου και μηχανισμών οικονομικής πληροφόρησης της Γενικής Κυβέρνησης 5. Υπηρεσίες Υποστήριξης για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Δεσμεύσεων 6. Συλλογή, Αξιολόγηση Ποιότητας και καθαρισμός δημοσιονομικών στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης. 7. Καταγραφή, έλεγχος και παρακολούθηση δεσμεύσεων και ανεξόφλητων οφειλών των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης


165472 ΕΞ 2022

Οδηγίες για την τήρηση των ασυμβιβάστων στους λοιπούς (πλην Κεντρικής Διοίκησης) φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. ΑΔΑ:9Δ8ΡΗ-7ΗΧ 


2/88681/0026/2018

"Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων – Τροποποιήσεις" (ΑΔΑ:78Ψ1Η-9Ρ0)  (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  της 2/47972/0026/15.06.2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ)


2/18993/ΔΠΔΣΜ/2014

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων.Αντικαταστάθηκε από την  2/47972/0026/2018.Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων.(ΑΔΑ:Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ)


2/47972/0026/2018

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων.(ΑΔΑ:Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ)

Τροποποιήθηκε με την 2/88681/0026/2018 εγκύκλιο με ΑΔΑ:78Ψ1Η-9Ρ0


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/985 /οικ. 6404/2022

Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2022, στο πλαίσιο του ΕΣΚ – 4η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΑΔΑ: 9ΑΚΔ46ΜΤΛ6-ΤΤ0