Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2/10951/026/2011
ΦΕΚ: 4497/Β/29.09.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/10951/0026/31.1.2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών που αφορούν καταπτώσεις εγγυήσεων» (Β΄ 340).

Σχετικά Έγγραφα

2/10951/026/2011

«Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών που αφορούν καταπτώσεις εγγυήσεων» 


ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Συνοπτικός οδηγός για την πληρωμή δαπανών που αφορούν καταπτώσεις εγγυήσεων» 


31292/2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/53983/0026/ 27-06-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β΄ 2726).


οικ. 139756 ΕΞ 2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/53983/0026/27-06-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β’ 2726).


1119042/2017

Παροχή οδηγιών σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/55763/0026/17.07.2013 (ΑΔΑ:ΒΕΥΤΗ-Ε33, ΦΕΚ 215 Β΄) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα


2/28498/0026/2014

Τροποποίηση της αριθμ. 2/5091/0026/25.5.2012 απόφασής μας (Β΄ 1741)."Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών."

2/84997/0026/2019

Τροποποίηση της 2/53983/0026/27-06-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β΄ 2726).


2/6616/0026/2014

Τροποποίηση της αριθ. 2/72219/0020/6.12.2002 Υπουργικής Απόφασης."Καθορισμός δικαιολογητικών καταβολής αποζημιώσεων και δαπανών υγειονομικής περίθαλψης σε πληγέντες από τρομοκρατικές πράξεις."(ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ:Από τον εσφαλμένο:«2/0616/0026»Στον ορθό:«2/6616/0026»)


2/55754/0026/2012

ΘΕΜΑ: Παροχή απόψεων (Αναφορικά με την εφαρμογή της αριθ. 2/5091/0026/25.5.2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών-Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών. )

ΔΟΔ/ΑΑΔΕ/Α1107814//2017

Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 2/55763/0026/ 17-7-2013 (ΦΕΚ 215 Β’) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα».