2/87749/ΔΛΓΚ/2021

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4270/2014 , Π.Δ.54/2018
ΦΕΚ: 3082/Β/14.07.2021

Λογιστικές Πολιτικές για τις «Συμφωνίες Παραχώρησης του Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών: Παραχωρητής», για τα «Γεγονότα μετά την Ημερομηνία Αναφοράς» και για τις «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη».

Σχετικά Έγγραφα

ΠΟΛ 1025/2005

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του Κεφαλαίου Β΄ του ν.3301/2004 (ΦΕΚ 263Α΄) «Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» που αναφέρονται σε θέματα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ.186/1992 ΦΕΚ 84Α΄) για την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

8321.6/01/12/2012

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα στα πλαίσια της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής»


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)1905/2016

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/1905 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 15


Δ.ΤΕΦ Α' 1125932 ΕΞ 2013

ΘΕΜΑ: « Τέλη χαρτοσήμου επί παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, κ.λ.π. από τους ΟΤΑ σε τρίτους, βάσει μισθωτικών συμβάσεων για τις οποίες δεν ισχύουν οι περί εμπορικών μισθώσεων διατάξεις»


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/80/2018

Υπηρεσιες Λογιστικής Υποστήριξης.Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν το Κλιμάκιο κρίνει ότι μη νομίμως ανατέθηκαν οι επίμαχες λογιστικές υπηρεσίες σε τρίτο εξωτερικό συνεργάτη, δοθέντος ότι, όπως κατ΄επανάληψη έχει ήδη κριθεί από το Κλιμάκιο τούτο με τις προαναφερόμενες πράξεις του επί ομοίου αντικειμένου υπηρεσίες, οι ανατεθείσες υπηρεσίες είναι συνήθεις λογιστικές εργασίες που εμπίπτουν στα καθήκοντα των υπαλλήλων του Τμήματος Οικονομικού του Νοσοκομείου, η σταδιακή εκπαίδευση των οποίων, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας, όσον αφορά την εφαρμογή των προβλεπόμενων σε αυτήν συστημάτων οικονομικής και λογιστικής διαχείρισης, αποτελεί υποχρέωση τόσο του Νοσοκομείου όσο και του υπηρετούντος σε αυτό προσωπικού. ...Συναφώς, αν και η υποχρέωση εκτέλεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος είναι πάγια για το Νοσοκομείο και όχι χρονικά πρόσφατη, αφού η εφαρμογή του έχει εκκινήσει προοδευτικά  από το έτος 2003 (π.δ. 146/2003), ωστόσο δεν προκύπτει ότι έχουν γίνει ενέργειες εκ μέρους της Διοίκησης του Νοσοκομείου για την κάλυψη  των προβλεπόμενων στον Οργανισμό θέσεων, που να καθιστά δικαιολογημένη την κρινόμενη ανάθεση λόγω αδυναμίας ή ανεπάρκειας του προσωπικού. (..)Ωστόσο, το Κλιμάκιο λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεγχόμενη δαπάνη αφορά σε καταβολή αμοιβής για παροχή λογιστικών υπηρεσιών, που ανατέθηκαν σε τρίτο, κατ’ εφαρμογή των προεκτεθεισών διατάξεων των άρθρων 11 του ν. 3697/2008 και 10 του ν. 3730/2008 και της 62008/ΕΓΔΕΚΟ/1992/2008 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επιπλέον δε ότι η δαπάνη αυτή κρίθηκε μη νόμιμη με την αιτιολογία ότι δεν είναι δικαιολογημένη η ανάθεση των επίμαχων υπηρεσιών σε τρίτο, διότι συνιστούν συνήθεις λογιστικές εργασίες εμπίπτουσες στα καθήκοντα των υπαλλήλων και το Νοσοκομείο όφειλε να διεκπεραιώσει τις συγκεκριμένες εργασίες με ίδια μέσα, κρίνει ότι συντρέχει, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα (σκ. ΙV), εν προκειμένω, περίπτωση εφαρμογής της προαναφερθείσας νομιμοποιητικής διάταξης του άρθρου 38 του ν. 4461/2017 μόνο, όμως, κατά το μέρος της ελεγχόμενης δαπάνης που αφορά σε  υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 22.12.2016 έως και 28.3.2017.​


ΕΣ/Τ7/346/2009

Οριστική μελέτη, που εκπονείται στο πλαίσιο της διαδικασίας παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας κλπ. του άρθρου 14 του ν. 2971/2001, μη νομίμως εγκρίνεται από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο, εφόσον κατά τη σύνταξη αυτής δεν λήφθηκαν υπόψη οι εγκεκριμένοι κατά τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. δ) του ν. 1650/1986  όροι για την προστασία του περιβάλλοντος 

ΝΣΚ/265/2015

Δυνατότητα ή μη της αναθέτουσας αρχής, μετά τη σύναψη συμβάσεως συντηρήσεως του συστήματος Ν –VIS, ετήσιας διάρκειας, κατ' ενάσκηση δικαιώματος προαιρέσεως, να συνάψει νέα σύμβαση συντηρήσεως με την ίδια ανάδοχο εταιρεία είτε κατ' εκ νέου ενάσκηση του δικαιώματος προαιρέσεως είτε με άλλο νόμιμο τρόπο.(...)Η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα, κατά την ουσιαστική της χρήση και εκτίμηση του δημοσίου συμφέροντος, να συνάψει σύμβαση συντηρήσεως με την ανάδοχο εταιρεία, στο πλαίσιο του ασκηθέντος δικαιώματος προαιρέσεως, που δεν έχει εξαντληθεί, για το εναπομείναν χρονικό διάστημα των τεσσάρων ετών ή για μέρος αυτού. (ομοφ.) ΑΠΟΔΕΚΤΗ


ΕΣ/ΤΜ.6/232/2020

Σύμβαση παραχώρησης δημόσιου έργου...ζητείται η ανάκληση της 564/2019 Πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου...Ενόψει των ανωτέρω, υποχρεωτικών για το Τμήμα τούτο, κρίσεων, γενομένων δεκτών των σχετικών ισχυρισμών, η αίτηση ανάκλησης πρέπει να γίνει δεκτή, να ανακληθεί η 564/2019 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία το Κλιμάκιο απείχε του ελέγχου του «Συμφωνητικού Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης για τη χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών» και να αναπεμφθεί ο φάκελος της υπόθεσης στο ίδιο Κλιμάκιο για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας επί του ως άνω σχεδίου σύμβασης.Ανακαλεί την 564/2019 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου


5320/Γ5-446/2019

Τροποποίηση της απόφασης με αριθμ. πρωτ. 2787/ Γ5-167/12-3-2019 με θέμα «Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας της στατιστικής Έρευνας Κόστους και Κενών Θέσεων Εργασίας στις Επιχειρήσεις και στις Υπηρεσίες, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους, για το έτος αναφοράς 2019».


ΔΕΚ/Τ-195/2008

«Δημόσιες συμβάσεις – Κοινοτική διαδικασία προσκλήσεως υποβολής προσφορών – Κατασκευή αίθουσας παραγωγής υλικών αναφοράς – Απόρριψη προσφοράς υποψηφίου – Προσφυγή ακυρώσεως – Έννομο συμφέρον – Παραδεκτό – Ερμηνεία όρου προβλεπόμενου στη συγγραφή υποχρεώσεων – Συμφωνία της προσφοράς προς τους προβλεπόμενους στη συγγραφή υποχρεώσεων όρους – Άσκηση του δικαιώματος υποβολής αιτήσεως για την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις προσφορές – Αγωγή αποζημιώσεως» Η επιτροπή αξιολόγησης έχει την ευχέρεια να ζητήσει την παροχή διευκρινήσεων για το περιεχόμενο της προσφοράς ,χωρίς αυτό να συνιστά παράνομη τροποποίηση του περιεχομένου της.