ΕΣ/ΤΜ.4/50/2016

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3730/2008 , 62008/ΕΓΔΕΚΟ 1992/2008

Λογιστική υποστήριξη: Αιτηση ανάκλησης της 17/2016 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα τούτο.Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις που προηγήθηκαν, το Τμήμα κρίνει οι επίμαχες εργασίες λογιστικής υποστήριξης του Νοσοκομείου μη νομίμως ανατέθηκαν σε τρίτο, καθόσον συνιστούν συνήθεις λογιστικές εργασίες, που εμπίπτουν στα καθήκοντα των υπαλλήλων του Τμήματος Οικονομικού της Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας του Nοσοκομείου. Τούτο, δε, διότι, στις αρμοδιότητες του εν λόγω Τμήματος περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τον οικείο Οργανισμό, το σύνολο των λογιστικών δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου. Περαιτέρω, δεν προέκυψε έλλειψη προσωπικού σε τέτοια έκταση, ώστε να καθίσταται αδύνατη η εκτέλεση της συγκεκριμένης λειτουργικής δραστηριότητας από το προσωπικό του Νοσοκομείου δεδομένου ότι: α) η δυναμικότητα του Νοσοκομείου ανέρχεται, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Οργανισμού του, σε 160 κλίνες, με συνέπεια η σύνθεση της ομάδας έργου να περιλαμβάνει υποχρεωτικώς έναν λογιστή-φοροτέχνη Α΄ Τάξης και έναν λογιστή-φοροτέχνη με άδεια Β΄ Τάξης (βλ. παρ. 4 της Κ.Υ.Α. 62008/ΕΓΔΕΚΟ 1992/30.12.2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου Η΄ - υποπαράγραφος Η.2 του ν. 4152/2013), β) στη διοικητική-οικονομική διεύθυνση του αιτούντος υπηρετούσαν, κατά τον κρίσιμο χρόνο, ένας (1) υπάλληλος με πτυχίο Α.Ε.Ι. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και έξι (6) με πτυχία Τ.Ε.Ι. Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Εξάλλου, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των εν λόγω υπαλλήλων περιλαμβάνεται ρητώς μεταξύ των υποχρεώσεων του ιδιώτη τρίτου, στον οποίο ανατίθενται οι εργασίες αυτές, σύμφωνα με την παράγραφο 2δ΄ της ως άνω Κ.Υ.Α. και ότι η σχετική υποχρέωση για την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου δεν είναι χρονικά πρόσφατη και ως εκ τούτου έκτακτη, αλλά εκκινεί προοδευτικά από το έτος 2003, το Νοσοκομείο όφειλε να ενεργήσει με κάθε πρόσφορο μέσο για την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού αυτού και για την απόκτηση από τους υπαλλήλους του, των αναγκαίων προσόντων, ώστε η εκτέλεση του συνόλου των απαιτουμένων εργασιών λογιστικής υποστήριξης να γίνεται με ίδια μέσα, απορριπτομένων των σχετικών ισχυρισμών του. Περαιτέρω, το αιτούν δεν βεβαιώνει, παρότι επισημάνθηκε από το Κλιμάκιο, ότι δεν υπηρετεί υπάλληλος που να πληροί τις προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας Β΄ Τάξης, αντιθέτως μάλιστα, από τα πτυχία που διαθέτουν οι ανωτέρω υπάλληλοι προκύπτει ότι ορισμένοι εξ αυτών μπορούν να αποκτήσουν την επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή-Φοροτεχνικού Β΄ Τάξης, γεγονός που καθιστά υποχρεωτική τη συμμετοχή τους στην ομάδα έργου της αναδόχου εταιρείας, με αντίστοιχη περικοπή της αμοιβής της (βλ. σχετ. την παρ. 8 της ανωτέρω Κ.Υ.Α.). Σημειωτέον ότι και στο διαγωνισμό που έχει προκηρυχθεί από το Νοσοκομείο για την ανάθεση της λογιστικής υποστήριξής του για το έτος 2016, η σύνθεση της ομάδας έργου του αναδόχου παραμένει η ίδια με τη σύνθεση της ομάδας έργου του προηγούμενου διαγωνισμού, ενώ δεν προβλέπεται η συμμετοχή υπαλλήλων του Νοσοκομείου σε αυτήν (βλ. την από 13.6.2016 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού του Νοσοκομείου, ΑΔΑ:70ΝΓ469073-ΛΓ8, και άρθρο 7 της 1663/25.2.2015 Διακήρυξης). Άλλωστε, σε κάθε περίπτωση, από τα προσκομιζόμενα έγγραφα και δη α) το 8659/2010 έγγραφο του Νοσοκομείου προς τη 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, στο οποίο αναφέρεται ότι υποβάλλεται πίνακας του κατ’ ελάχιστον αναγκαιούντος προσωπικού για τις λειτουργικές ανάγκες του Νοσοκομείου, β) το 6298/2013 έγγραφο του Νοσοκομείου προς τη 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, στο οποίο αναφέρεται ότι υποβάλλονται πίνακες, που αφορούν στην επικαιροποίηση κενών οργανικών θέσεων, γ) το 470/15.1.2014 έγγραφο του Νοσοκομείου προς τη 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, στο οποίο αναφέρεται ότι υποβάλλεται πίνακας με τις αιτούμενες θέσεις, για τον προγραμματισμό προσλήψεων μονίμου προσωπικού για το έτος 2014, δ) το 6926/9.7.2014 έγγραφο του Νοσοκομείου προς τη 2η ΥΠΕ, Πειραιώς και Αιγαίου, στο οποίο αναφέρεται ότι υποβάλλεται πίνακας καταγραφής θέσεων εργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην υλοποίηση β΄ κύκλου προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», ε) το 2793/8.4.2015 έγγραφο του Νοσοκομείου προς τη 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, στο οποίο αναφέρεται ότι υποβάλλονται πίνακες, που αφορούν στην κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου με μόνιμο και επικουρικό ιατρικό και λοιπό προσωπικό,  στ) το 2855/8.3.2016 έγγραφο του Νοσοκομείου προς τη 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, στο οποίο αναφέρεται ότι υποβάλλεται πίνακας που περιλαμβάνονται οι προς πλήρωση θέσεις Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού, των οποίων όμως οι αναφερόμενοι ως συνημμένοι πίνακες δεν προσκομίζονται, δεν προκύπτει με βεβαιότητα το αίτημα της πλήρωσης κενών θέσεων προσωπικού με τα απαιτούμενα προσόντα για την εκτέλεση των επίμαχων καθηκόντων. Περαιτέρω, από το 2013/12.3.2015 έγγραφο του Νοσοκομείου προς τη 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου (που σε κάθε περίπτωση είναι μεταγενέστερο του χρόνου έγκρισης του επίμαχου διαγωνισμού), προκύπτει ότι το Νοσοκομείο υπέβαλε στην 2η ΥΠΕ πίνακα των απολύτως αναγκαίων προς κάλυψη κενών θέσεων, στον οποίο αναφέρεται ότι υφίσταται 1 κενή θέση Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού, που αφορά όμως πτυχιούχους νομικών και διοικητικών σχολών και όχι οικονομικών σχολών και μόλις μία κενή θέση κλάδου ΤΕ Λογιστικής, ενώ το προσκομιζόμενο πρακτικό της 11ης Συν./26.5.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, είναι σε κάθε περίπτωση μεταγενέστερο του κρίσιμου χρόνου και δεν ασκεί επιρροή στη νομιμότητα ή μη της εντελλόμενης δαπάνης. Τέλος, η επίμαχη δαπάνη δεν δύναται να νομιμοποιηθεί με βάση τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τη διάταξη  του άρθρου 73 του ν.4368/2016 (Α΄ 21/21.2.2016) και η οποία ορίζει ότι: «Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες για την εξόφληση υποχρεώσεων των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Δ.Υ.ΠΕ. που απορρέουν από προμήθειες υλικών-αγαθών και παροχή υπηρεσιών που διενεργήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, χωρίς την υπογραφή σύμβασης, δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών που τηρεί η Ε.Π.Υ.  (άρθρο 24, Ν. 3846/2010), δεν υφίστανται προηγούμενες συμβάσεις και με την προϋπόθεση ότι είναι εντός των εγκεκριμένων πιστώσεων των προϋπολογισμών τους, των αντίστοιχων ετών αναφοράς», καθόσον, κατά τη ρητή γραμματική διατύπωση της διάταξης αυτής, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της, αφού μεταξύ του Νοσοκομείου και της φερόμενης ως δικαιούχου υπεγράφη η 3881/2015 σύμβαση, σε εκτέλεση της οποίας έχει εκδοθεί το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα (βλ. Πράξ. IV Τμ. 25/2016, 93, 92, 91/2015 κ.α.).Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η αίτηση ανάκλησης του Γενικού Νοσοκομείου ....«...», πρέπει να απορριφθεί

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/129/2015

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του προγράμματος (software)(...)Με τα δεδομένα αυτά και λαμβάνοντας υπόψη ότι α) η επίμαχη 33/22.12.2014 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου φέρει συνοπτική πλην νόμιμη αιτιολογία, σύμφωνα με την οποία το Τμήμα Πληροφορικής του Νοσοκομείου δεν διαθέτει το πηγαίο κώδικα των εγκατεστημένων προγραμμάτων λογισμικού από την προμηθεύτρια εταιρεία «...» και β) ο ανωτέρω ισχυρισμός του Νοσοκομείου περί διατήρησης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της αναδόχου εταιρείας στα προγράμματα λογισμικού του τελευταίου δεν αμφισβητείται από την Επίτροπο με την κρινόμενη έκθεση διαφωνίας, το Κλιμάκιο άγεται στην κρίση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ... της συντήρησης – υποστήριξης των εφαρμογών λογισμικού του Νοσοκομείου (βλ. και σκέψη ΙΙ της παρούσας), ως μοναδικής που μπορεί νόμιμα να παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης αυτών για όσο χρονικό διάστημα το Νοσοκομείο χρησιμοποιεί τα δημιουργηθέντα από αυτή προγράμματα και συνεπώς ο πρώτος λόγος διαφωνίας της Επιτρόπου είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Πλην, η εντελλόμενη, με το 80/2015 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, δαπάνη είναι μη νόμιμη για τον βασίμως προβαλλόμενο από την Επίτροπο δεύτερο λόγο διαφωνίας, δεδομένου ότι οι οικείες υπηρεσίες, που αφορούν στη συντήρηση και υποστήριξη προγραμμάτων λογισμικού του Νοσοκομείου και οι οποίες περιλαμβάνουν και το υποσύστημα λογιστικής υποστήριξης του Νοσοκομείου, εμπίπτουν στην έννοια των υπηρεσιών μηχανοργάνωσης του άρθρου 10 του ν. 3730/2008, και, συνεπώς, κατά παράβαση των διατάξεων του ανωτέρω άρθρου αποφασίσθηκε η απευθείας ανάθεσή τους, χωρίς να προκύπτει ότι εκδόθηκε η σχετική έγκριση της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας, αφού ενόψει του συνολικού ύψους της συμβατικής δαπάνης (214.020 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.), δεν είναι εφαρμοστέες, εν προκειμένω, οι μεταγενέστερες διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 11 του ν. 3867/2010, με τις οποίες αίρονται οι σχετικές υποχρεώσεις προηγούμενης έγκρισης σκοπιμότητας από άλλα, πλην του Δ.Σ. των νοσοκομείων, όργανα  μόνο για την ανάθεση υπηρεσιών κάτω του ορίου των 45.000,00 ευρώ (βλ. σκέψη ΙΙΙ της παρούσας). Εντούτοις, το Κλιμάκιο, λαμβάνοντας υπόψη το δυσερμήνευτο του εφαρμοστέου, εν προκειμένω, νομοθετικού πλαισίου σε συνδυασμό με το γεγονός της επικαλούμενης με το έγγραφο επανυποβολής θεώρησης των αντίστοιχων ενταλμάτων που αφορούσαν τις ετήσιες συμβάσεις των τελευταίων τριών ετών, κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου ενήργησαν χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων, αλλά, επειδή υπέλαβαν πεπλανημένα, αλλά συγγνωστώς, ότι η ανάθεση των οικείων υπηρεσιών στη φερόμενη ως δικαιούχο του εντάλματος εταιρεία από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου χωρίς την έγκριση της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας ήταν επιτρεπτή, και συνεπώς το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης. 


ΕλΣυν/Τμ.1/167/2015

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ:Μη νόμιμη η πληρωμή που αφορούσε στην καταβολή ποσών 32,78 και 65,17 ευρώ, αντίστοιχα, στο Διοικητή του…, ως δαπανών εκτός έδρας μετακινήσεών του για υπηρεσιακούς λόγους στη Θεσσαλονίκη στις 25.2.2015 και στις 12 και 23.3.2015, αντίστοιχα,  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2685/19999(...)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν ανωτέρω ερμηνευτικώς δεκτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι είναι μη νόμιμη η καταβολή των εντελλομένων δαπανών μετακίνησης του Διοικητή του ανωτέρω Νοσοκομείου, καθώς αυτές αφορούν συνήθεις εκτός έδρας εντός όμως της χωρικής αρμοδιότητας της ΥΠΕ, στην οποία το ανωτέρω Νοσοκομείο υπάγεται (4η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης), μετακινήσεις του με σκοπό τη συνεργασία με την ΥΠΕ αυτή, κι επομένως καλύπτονται, όπως βασίμως ο αναπληρωτής Επίτροπος με το λόγο διαφωνίας του προβάλλει, από την αποζημίωση εξόδων παράστασης και το επίδομα πάγιων οδοιπορικών εξόδων που ο ανωτέρω Διοικητής λαμβάνει, σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/50328/0022/2005. Απορρίπτει δε τον ισχυρισμό του Νοσοκομείου ότι οι επίμαχες δαπάνες αφορούν έκτακτες μετακινήσεις του ανωτέρω Διοικητή του, που δεν καλύπτονται από την ανωτέρω αποζημίωση και το ανωτέρω επίδομα, τα οποία του καταβάλλονται μόνο για την κάλυψη των καθημερινών μετακινήσεών του από τον τόπο κατοικίας του (Σέρρες) στην έδρα του Νοσοκομείου (…). Και τούτο, διότι, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, οι ανωτέρω μετακινήσεις του δεν είναι έκτακτες αλλά συνήθεις εκτός έδρας εντός όμως της χωρικής αρμοδιότητας της ΥΠΕ, στην οποία το ανωτέρω Νοσοκομείο υπάγεται, μετακινήσεις του, κι επομένως καλύπτονται από την ανωτέρω αποζημίωση και το ανωτέρω επίδομα. Άλλωστε, αφετηρία των μετακινήσεων του ανωτέρω Διοικητή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ο τόπος κατοικίας του αλλά μόνο ο τόπος της έδρας του ανωτέρω Νοσοκομείου του (…), σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2685/1999. Συνεπώς, οι εντελλόμενες δαπάνες είναι μη νόμιμες και τα ελεγχόμενα εντάλματα δεν πρέπει να θεωρηθούν


ΕλΣυν.Τμ.4(ΚΠΕ)233/2015

ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελεγκτή:Μη νόμιμη η καταβολή ποσού από Πανεπιστημιακό  Γενικό Νοσοκομείο σε ιδιώτη, ως αμοιβή της για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή προς το Νοσοκομείο κατά το χρονικό διάστημα από 3.10 έως 2.11.2014, σε εκτέλεση σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, καθόσον: α) ενόψει της μη έκδοσης από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του προβλεπόμενου από το άρθρο 25 του ν. 4025/2011 «Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των μονάδων υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά», μη νομίμως ανατέθηκαν σε ιδιώτη ανάδοχο οι επίμαχες υπηρεσίες εσωτερικού ελεγκτή του ανωτέρω Νοσοκομείου  και β) η προβλεπόμενη στο ίδιο ως άνω άρθρο επιτροπή ελέγχου του Νοσοκομείου συγκροτήθηκε αναρμοδίως από τον Διοικητή του Νοσοκομείου και όχι από τον Διοικητή της αρμόδιας ΥΠΕ, με συνέπεια να είναι μη νόμιμη η παροχή των επίμαχων υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή, ενώ η εν λόγω πλημμέλεια δεν δύναται να θεραπευτεί με την έκδοση της  σχετικής απόφαση του Διοικητή της ως άνω ΥΠΕ περί συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής, καθώς η εν λόγω απόφαση δεν είχε εκδοθεί κατά το χρόνο παροχής των επίμαχων υπηρεσιών και συνεπώς δεν δύναται να έχει αναδρομική ισχύ.


Γ1α/Γ.Π.οικ.30525/2020

Σύσταση Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Ι.) στη Δημοτική Ενότητα Αρκιών Δωδεκανήσου, ως αποκεντρωμένης μονάδας του Κέντρου Υγείας Πάτμου, αρμοδιότητας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.


ΕλΣυν/Τμ.1/145/2015

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ:Μη νόμιμη η δαπάνη ΥΠΕ, που αφορά στην καταβολή ποσού 578,43 ευρώ σε Υποδιοικητή της, ως δαπανών των εκτός έδρας, εντός των ορίων της ιδίας ΥΠΕ, μετακινήσεων του για υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2685/1999, διότι οι επίμαχες μετακινήσεις, που αφορούν ζητήματα λειτουργίας νοσοκομειακών και προνοιακών μονάδων της ανωτέρω ΥΠΕ και πραγματοποιήθηκαν εκτός έδρας, εντός των ορίων της ΥΠΕ, ανεξαρτήτως του εάν πραγματοποιούνται κάθε μήνα ή όχι, εντάσσονται στα συνήθη καθήκοντα των Υποδιοικητών της ΥΠΕ και, συνεπώς, καλύπτονται από τα έξοδα παράστασης και το επίδομα πάγιων οδοιπορικών εξόδων που αυτοί λαμβάνουν. 


ΕΣ/ΤΜ.4/134/2016

Προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών:Με δεδομένα τα ανωτέρω και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις ΙΙ, ΙΙΙ και IV της παρούσας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθούν προεχόντως διότι: α) Η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, δεν είχε νόμιμη σύνθεση, καθώς, όπως βεβαιώνεται στο 4821/18.3.2016 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου , κατά τις συνεδριάσεις της δεν παρέστη το τακτικό μέλος αυτής (....), ούτε το αναπληρωματικό μέλος αυτού (...), τα οποία απουσίαζαν λόγω άδειας, και ως εκ τούτου η Επιτροπή δεν είχε απαρτία. Η παρουσία δε ως μέλους της Επιτροπής αυτής του  .... δεν καθιστά νόμιμη τη σύνθεσή της, αφού ο τελευταίος δεν είχε ορισθεί ως τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος της. Συνεπώς, η γνωμοδότηση που συντάχθηκε από την Επιτροπή είναι μη νόμιμη, καθώς και η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εκδόθηκε επί τη βάσει της γνωμοδότησης αυτής. β) Η 18/19.5.2015 απόφαση κατακύρωσης, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» στις 23.8.2015, δεν μπορούσε, πριν από την ημερομηνία αυτή, να αναπτύξει τα αποτελέσματά της. Συνεπώς, μη νομίμως υπεγράφησαν και εκτελέστηκαν οι συμβάσεις πριν από την ανάρτηση αυτή, ο δε ισχυρισμός του Νοσοκομείου, ότι δεν έγινε εγκαίρως η σχετική ανάρτηση διότι υπήρξε φόρτος εργασίας και όταν αυτό διαπιστώθηκε έγινε άμεσα, προβάλλεται αλυσιτελώς. γ) Ειδικώς, το 44/2016 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, το οποίο έχει εκδοθεί σε εκτέλεση της 8911/2015 σύμβασης που έχει συνάψει το Νοσοκομείο με την εταιρία «….» και στο οποίο δικαιούχος φέρεται ότι είναι η «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», δεν πρέπει να θεωρηθεί για τον πρόσθετο λόγο ότι από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν αποδεικνύεται το δικαίωμα της «Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.» να εισπράξει την αντίστοιχη απαίτηση.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.4/66/2019

Αμοιβή για προμήθεια υπερηχοτομογράφου::..Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η επίμαχη προμήθεια του υπερηχοτομογράφου για χρήση από το Γ.Ν. ... «...» δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της επικαλούμενης από τη 2η Δ.Υ.Πε. διάταξης της παραγράφου 9 του άρθρου 66 του ν. 4316/2014, όπως αυτή ισχύει. Και τούτο, διότι, από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης αυτής, η οποία, ως εκ του εξαιρετικού της χαρακτήρα, είναι στενώς ερμηνευτέα, προκύπτει ότι η ίδια αναφέρεται σε προμήθεια με φαρμακευτικό, υγειονομικό και λοιπό υλικό (με πρόσθετες πράξεις) αποκλειστικώς και μόνον των φορέων Π.Ε.Δ.Υ. αρμοδιότητας των οικείων Υ.Πε., όχι δε και των νοσοκομείων εποπτείας αυτών. Είναι δε αδιάφορο το ότι ο επίμαχος υπερηχοτομογράφος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο παγιών της 2ης Υ.Πε., καθότι, κατά το πνεύμα της ανωτέρω εξαιρετικής διάταξης, η προμήθεια ειδών με την προβλεπόμενη σε αυτή διαδικασία πρέπει να κατατείνει σε εξυπηρέτηση των αναγκών των φορέων Π.Ε.Δ.Υ., πράγμα το οποίο δεν ισχύει, εν προκειμένω. Συνεπώς, αν και με διαφορετική αιτιολογία από αυτή της Επιτρόπου, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, όφειλε δε η προμήθεια του επίμαχου υπερηχοτομογράφου να διενεργηθεί από τα αρμόδια όργανα του Γ.Ν. ... «...», κατόπιν τήρησης της προσήκουσας διαγωνιστικής διαδικασίας. Ωστόσο, το Κλιμάκιο, συνεκτιμώντας την αδήριτη ανάγκη για εξοπλισμό με υπερηχοτομογράφο του Γ.Ν. Νοσοκομείου «...», στο οποίο λειτουργεί Κέντρο Εκπαίδευσης Ηχοκαρδιογραφίας, όπου εκπαιδεύεται μεγάλος αριθμός ειδικών καρδιολόγων, καθώς και το ότι η ανάθεση της επίμαχης προμήθειας πραγματοποιήθηκε με βελτιωμένους όρους σε σχέση με την αρχική από 7.4.2017 σύμβαση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «...», κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα της 2ης Υ.Πε. προέβησαν στην προμήθεια και παραχώρηση στο Γ.Ν. ... «...» του επίμαχου υπερηχοτομογράφου χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης της κείμενης περί ανάθεσης δημόσιων προμηθειών νομοθεσίας.


ΕλΣυν.Κλ.Τμ.4/42/2014

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων  Νοσοκομείου:Με τα δεδομένα αυτά, και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, το Κλιμάκιο κρίνει ότι οι υπηρεσίες τακτικής συντήρησης των ψυκτικών εγκαταστάσεων (κεντρικών μονάδων κλιματισμού) του Γενικού Νοσοκομείου ... υπάγονται ρητά στην αρμοδιότητα της τεχνικής υπηρεσίας, όπου υπηρετεί ήδη εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης, περιλαμβανομένου ενός ψυκτικού. Και υπό την εκδοχή, εξάλλου, ότι για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών απαιτούνται περαιτέρω τεχνικές γνώσεις, δεν αιτιολογείται για ποιο λόγο δεν μπορεί να τις αποκτήσει το υπηρετούν ήδη προσωπικό μετά από κατάλληλη εκπαίδευση ή ενημέρωση, ώστε να μην ανακύπτει, ενόψει και της αρχής της οικονομικότητας, η ανάγκη ανάθεσής τους σε εξωτερικό συνεργάτη στο διηνεκές. Ομοίως, δεν αναφέρεται συγκεκριμένα ποιο είναι το κόστος προμήθειας του απαιτούμενου εξοπλισμού και εάν αυτό παρίσταται συμφέρον σε σχέση με το κόστος που προκύπτει από την διαρκή ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης σε ιδιωτική εταιρία, αφού η αρμοδιότητα προμήθειας του απαραίτητου για την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας εξοπλισμού προβλέπεται ρητά στον Οργανισμό του Νοσοκομείου..Δεδομένου ότι, κατά το Νοσοκομείο, ο σχετικός εξοπλισμός χρησιμοποιείται άπαξ στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής συντήρησης και μόνο, δεν αιτιολογείται εάν εξετάσθηκε και η δυνατότητα από κοινού προμήθειας του από περισσότερα Νοσοκομεία της ευρύτερης γεωγραφικής περιφέρειας, ώστε να επιμερισθεί το λειτουργικό κόστος και να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των οικείων μονάδων με τον οικονομικότερο δυνατό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, δεν αιτιολογείται για ποιο λόγο δεν μπορεί έστω και μέρος των ανατεθεισών υπηρεσιών να εκτελεσθεί από το αρμόδιο προσωπικό του Νοσοκομείου, λαμβανομένου υπόψη ότι στο έγγραφο επανυποβολής του εντάλματος αναφέρεται ως εξειδικευμένη μία μόνο (υπ’ αριθμ. 11) από τις δέκα πέντε συνολικά προβλεπόμενες συμβατικές εργασίες και ουδεμία περί του αντιθέτου πειστική αιτιολογία διαλαμβάνεται στα συμπληρωματικά στοιχεία που ήδη υποβλήθηκαν ενώπιον του Κλιμακίου.Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/19/2018

Προμήθεια υγειονομικού υλικού(..) Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις, το Κλιμάκιο κρίνει ότι, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την Επίτροπο, μη νομίμως ανατέθηκε η ανωτέρω προμήθεια σε τιμή ανώτερη της καταγεγραμμένης στο Παρατηρητήριο Τιμών. Λαμβανομένης ωστόσο υπόψη της καταβληθείσας από μέρους του Νοσοκομείου προσπάθειας διασφάλισης συνθηκών διαφάνειας και ανάπτυξης ανταγωνισμού με την διενέργεια έρευνας αγοράς και ηλεκτρονικής διεξαγωγής της διαδικασίας, της αναζήτησης εναλλακτικών προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τις τιμές του Παρατηρητηρίου, της συντονισμένης πρακτικής μη τήρησης των τιμών του Παρατηρητηρίου από τις προμηθεύτριες εταιρείες, στην οποία προσέκρουσαν οι προσπάθειες του Νοσοκομείου να προμηθευτεί τα επίμαχα είδη εντός των τιμών αυτού, της μη ουσιώδους εν τέλει διαφοράς μεταξύ τιμής Παρατηρητηρίου και τιμής σύμβασης, καθόσον αυτή ανέρχεται μόλις σε 0,01 ευρώ ανά τεμάχιο, περαιτέρω δε λαμβανομένου υπόψη του προβληματισμού που το Νοσοκομείο θέτει περί της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου- για την οποία κρίθηκε σκόπιμο να ενημερωθεί τόσο η Ε.Π.Υ. όσο και η 1η ΥΠΕ ....- ως χρήσιμου μεν εργαλείου ελέγχου τιμών, η ενημέρωση του οποίου ωστόσο γίνεται με τρόπο που παραγνωρίζει τυχόν ιδιαιτερότητες της εξασφάλισης της τελευταίας πρόσφατης τιμής (αναγόμενες σε κόστος μεταφοράς, ποσότητες, κ.λπ.), ενώ μπορεί εύκολα να παρακαμφθεί εν τοις πράγμασι από τις προμηθεύτριες εταιρείες μέσω συντονισμού και τήρησης εναρμονισμένων πρακτικών, και εντέλει χειραγώγησης της αγοράς, όπως εξάλλου και εν προκειμένω καταδείχθηκε από τις αποτυχημένες προσπάθειες του Νοσοκομείου να εξασφαλίσει τιμή εντός του Παρατηρητηρίου (επισημαίνεται ότι η ισχύουσα τιμή για το επίμαχο είδος των 0,196 ευρώ ανά τεμάχιο αφορά σε προμήθεια του ... και ανατρέχει στην 31-12-2015), το Κλιμάκιο κρίνει ότι το Νοσοκομείο, λειτουργώντας με γνώμονα την αρχή της οικονομικότητας και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, συγγνωστώς προέβη στη σύναψη της επίμαχης σύμβασης και για το λόγο αυτό το ελεγχόμενο ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί, αν δεν είχε λήξει το οικείο οικονομικό έτος.


ΕλΣυν.Τμ.4/42/2016

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ:..ζητείται παραδεκτώς, η ανάκληση της 110/2016 Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών​..Το Τμήμα, μετά από νέα έρευνα της υπόθεσης, κρίνει ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος να αποστεί από όσα δέχθηκε το Κλιμάκιο με την 110/2016 Πράξη του, στις ορθές σκέψεις και λεπτομερείς αιτιολογίες της οποίας εμμένοντας, αναφέρεται εκ νέου, προς αποφυγή περιττών επαναλήψεων. Περαιτέρω, ως προς τους ισχυρισμούς που προβάλλονται με την αίτηση ανάκλησης, κρίνει τα εξής: 1) Όπως προκύπτει από τις 11/103ηΣυν./29.6.2016 και 3/104ηΣυν./6.7.2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, με τις οποίες αποδέχθηκε τα τιμολόγια της φερόμενης ως δικαιούχου εταιρίας, που αφορούν τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2016 και το 13/01/252/40869/4.11.2014 έγγραφο του Νοσοκομείου που απευθύνεται προς την Ε.Π.Υ., οι τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2013 διαβιβάστηκαν προς έγκριση στην Ε.Π.Υ. την 4.11.2014, σε εκτέλεση του από έτους συνταχθέντος 6507/11.12.2013 εγγράφου της Ε.Π.Υ., αν και ως καταληκτική ημερομηνία δημοσίευσης των διακηρύξεων για το Π.Π.Υ.Υ. (και όχι αποστολής των τεχνικών προδιαγραφών) ορίστηκε η 31.12.2014 (βλ. και 6484/2014 απόφαση Υπουργού Υγείας, ΦΕΚ Β΄ 3693/31.12.2014). Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μη έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και συνακόλουθα τη μη προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού έως 31.12.2014, αφού για τις ενέργειες αυτές απαιτείται κατά λογική αναγκαιότητα η προ ευλόγου χρόνου αποστολή από τους αρμόδιους φορείς των οικείων τεχνικών προδιαγραφών. Περαιτέρω, όπως αναφέρεται στην προσβαλλόμενη πράξη, αλλά και κατά τα γνωστά στο Δικαστήριο από προηγούμενες πράξεις και αποφάσεις του, η διάρκεια της αρχικής σύμβασης του Νοσοκομείου με τη φερόμενη ως δικαιούχο εταιρία ήταν διετής, ήτοι από 1.7.2011 έως 30.6.2013, ενώ με την 6/2011 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία κατά το μέρος αυτό δεν ανακλήθηκε με την 1650/2011 απόφαση του VI Τμήματος, είχαν κριθεί μη νόμιμοι οι όροι που προέβλεπαν δικαιώματα μονομερούς παράτασης για ένα έτος και για επιπλέον έξι μήνες, των οποίων γίνεται επίκληση από το αιτούν. Εξάλλου, πέραν του 11/07/356/14849/18.5.2016 εγγράφου του Νοσοκομείου προς το .., ο χρόνος σύνταξης του οποίου είναι πρόσφατος, αναγόμενος σε 1,5 περίπου έτος μετά την αποστολή των ως άνω τεχνικών προδιαγραφών και το οποίο είχε προσκομιστεί και ενώπιον του Κλιμακίου, δεν υποβλήθηκε κάποιο άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει «τις αναρίθμητες, διαχρονικά οχλήσεις των αρμοδίων οργάνων του νοσοκομείου, τόσο σε επίπεδο Διοίκησης όσο και Γραφείου Προμηθειών, προς τα αντίστοιχα όργανα του … «..» και της 1ης ΥΠΕ».(..)Τέλος, το Τμήμα κρίνει ότι πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, ο ισχυρισμός περί συνδρομής λόγων υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι δικαιολογούν τη θεώρηση των ελεγχόμενων χρηματικών ενταλμάτων, καθόσον το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται προεχόντως με την τήρηση της νομιμότητας και όχι με περισσότερες και τέτοιας φύσης και έντασης παραβιάσεις της εθνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας (πρβλ. VI Τμ. αποφ. 1249, 1254/2011).Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η αίτηση του Γενικού Νοσοκομείου .. «..», για την ανάκληση της 110/2016 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα τούτο πρέπει να απορριφθεί.