2/97055/Α0024/2014

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2362/1995
ΦΕΚ: 3419/Β/19.12.2014
Μεταφορά υπολοίπων στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 και κλείσιμο λογαριασμών Υπουργείων, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Ανεξάρτητων Αρχών που τηρούνται σε εμπορικές τράπεζες.
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

2/70727/Α0024/2014

Μεταφορά υπολοίπων στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 και κλείσιμο λογαριασμών που τηρεί η Κεντρική Διοίκηση σε εμπορικές τράπεζες

Αριθμ. οικ. 2/35481/ΔΛΔ/2015

Μεταφορά υπολοίπων στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου No 200 και κλείσιμο λογαριασμών που τηρεί η  Κεντρική Διοίκηση σε εμπορικές τράπεζες.


Φ. 1000.01/ΑΣ 189/2014

Κλείσιμο ειδικών λογαριασμών και μεταφορά των υπολοίπων τους σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

2/83042/ΔΛΤΠ-Α’/2021

Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ομάδα Νο 234.


οικ. 2/47853/ΔΛΤΠ-Α/2021

Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ομάδα Νο 234.


2/57332/0022/2012

Αποδοχές Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.


13178/8072/2017

Άνοιγμα διακριτού λογαριασμού της Βουλής των Ελλήνων στην Τράπεζα της Ελλάδος υπό τον λογαριασμό Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο, Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών».


2/108582/0025/2013

Κλείσιμο του Ειδικού Λογαριασμού No 234039/6 «Γ.Λ.Κ.Δ25 Κεφάλαιο Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων εκ Κεφαλαίων ή Εγγυήσει του Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΧΚΕΕΔ)» και μεταφορά του υπολοίπου του στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου 200/1 «Ε.Δ. Συγκέντρωση Εισπράξεων & Πληρωμών».

2/59298/0022/2012

ΘΕΜΑ: «Αποδοχές Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».(Κοινοποίηση της αριθμ. οικ. 2/57332/0022/27-7-2012 (ΦΕΚ 358 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ : Β4Γ7Η-45Δ))