2/9844/ΔΕΠ/2023

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4354/2015/Α.22 , 4483/2017/Α.103 , 4472/2017 , Ε 430/2021
ΦΕΚ: 1077/Β/24.02.2023

Καθορισμός αποδοχών του καλλιτεχνικού προσωπικού παραστατικών τεχνών θεάτρου, χορού και κινηματογράφου το οποίο απασχολείται ή προσλαμβάνεται στους Ο.Τ.Α. και τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών, τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.). 

Σχετικά Έγγραφα

28157/2007

Καθορισμός Αποφαινομένων και Γνωμοδοτούντων Οργάνων σε θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το ν. 3316/2005 από υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τα Γενικά Επιτελεία Εθνικής Άμυνας, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τα εποπτευόμενα από αυτά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.


140127/Ε2/2016

Ορισμός κριτηρίων επιλογής για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στις κατευθύνσεις του Θεάτρου - Κινηματογράφου και Χορού.

118829/Ε1/2018- ΦΕΚ: 3407/Β/2018:Με την δημοσίευση της παρούσας καταργείται η αριθμ. 140127/Ε2/1-9-2016 (ΦΕΚ 2844 Β΄) καθώς και κάθε άλλη προηγούμενη σχετική υπουργική απόφαση.


12274/2001

Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμοί, Σωματεία, Σύλλογοι, Κληροδοτήματα κ.λ.π.)


49524/2632/2008

Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμοί, Σωματεία, Σύλλογοι, Κληροδοτήματα κλ.π.)


ΝΣΚ/507/2003

Προμήθεια και χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α. της Χώρας, τους συνδέσμους τους και τα εποπτευόμενα απ’ αυτούς νομικά πρόσωπα, από εταιρείες διάφορες του Ο.Τ.Ε. Οι Ο.Τ.Α. της Χώρας καθώς και οι σύνδεσμοί τους και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από αυτούς δικαιούνται να προμηθεύονται και να χρησιμοποιούν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που διατίθενται στην Ελλάδα υπό καθεστώς ανταγωνισμού, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφ’ όσον έχουν τηρήσει τις ισχύουσες για τις προμήθειές τους διατάξεις.


44366/2014

Ρύθμιση οφειλών προς δήμους και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών.

34583/2015

ΘΕΜΑ: Οδηγίες κατάρτισης ΜΠΔΣ 2016 – 2019 προς τα ενταγμένα στο ΜΦΓΚ Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης


ΣΤΕ/ΕΑ/184/2017

Ανάθεση εργασιών καθαριότητας...Επειδή, στο άρθρο 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 Α΄ 45), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 παρ. 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και 7 παρ. 1 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), ορίζονται τα εξής: «Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρμόζονται στο Δημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις. Ειδικά οι διατάξεις των άρθρων 4 έως 7 και του άρθρου 12 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, στα Ν.Π.Ι.Δ. και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ) του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., εντός ή εκτός της Γενικής Κυβέρνησης». Συνεπώς, δεν πιθανολογείται σοβαρά ότι είναι βάσιμος ο λόγος που αναφέρεται στην προηγούμενη σκέψη, διότι η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρο 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, την οποία επικαλείται η αιτούσα, διέπει το Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όχι όμως και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1 του ίδιου Κώδικα (πρβλ. ΣτΕ 1168, 1169/2017, 1879/2016, ΕΑ 175/2016). Τούτο δε ανεξαρτήτως του ζητήματος αν ο .... περιλαμβάνεται στα ως άνω νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.


ΥΠΕΣ/29827/2011

Αριθμ. Εγκυκλίου: 33.ΘΕΜΑ: Καταχώρηση οικονομικών στοιχείων, από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τις Επιχειρήσεις των Δήμων, στη Βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία Δήμων».ΑΔΑ: 4Α3ΥΚ-ΤΡ

ΠΟΛ.1123/2015

Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των εσόδων από δίδακτρα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.(ΑΔΑ:Β5Χ2Η-1Α1)