Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 5003/2022

Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων και σύστημα προαγωγών του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας. ΑΔΑ:ΩΝΔΣ46ΜΤΛ6-7ΣΔ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 269/2023

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠΕΣ/467/2023/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας στους Δήμους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10/2022 ΑΔΑ:6ΚΘΗ46ΜΤΛ6-ΧΟΦ


ΥΠΕΣ/467/2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας στους Δήμους  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10/2022 ΑΔΑ:6ΚΘΗ46ΜΤΛ6-ΧΟΦ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ:ΥΠΕΣ/467/2023/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


οικ.17428/2016

Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων – Σύστημα προαγωγών στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.(ΑΔΑ:ΨΡΚΥ465ΦΘΕ-ΓΡ1)


Π.Δ.135/2006

Σύστημα πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας και τρόπος εκπαίδευσης αυτού.

Ν.5003/2022 - ΦΕΚ: 230/Α/14.12.2022 άρθρο 37:Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: β) το π.δ. 135/2006 (Α΄ 153), περί συστήματος πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας και τρόπου εκπαίδευσης αυτού,


Ν.4369/2016

Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις .


ΥΠ.ΕΣ/4399/2023

Έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας στους Δήμους.  ΑΔΑ: 6ΡΧΒ465ΦΥΟ-Π5Η 


Ν.1586/1986

Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις


ΥΠ.ΕΣ/91030/2022

Ενημέρωση επί των κωλυμάτων εκλογιμότητας για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 765/2022 ΑΔΑ:6ΜΣΤ46ΜΤΛ6-ΧΓΦ


ΠΔ 23/2002

Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, προσόντα, καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας.


ΠΔ 3/2013

Τροποποίηση διατάξεων των π.δ. 15/1986 «Αξιολόγηση προσόντων και ατομικά βιβλιάρια του αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 8), π.δ. 4/1995 «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων» (Α΄ 1) και π.δ. 82/2006 «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων» (Α΄ 86).