ΥΠ.ΕΣ/4399/2023

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΥΠ.ΕΣ/467/2023

Έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας στους Δήμους.  ΑΔΑ: 6ΡΧΒ465ΦΥΟ-Π5Η 

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠΕΣ/467/2023/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας στους Δήμους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10/2022 ΑΔΑ:6ΚΘΗ46ΜΤΛ6-ΧΟΦ


ΥΠΕΣ/467/2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας στους Δήμους  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10/2022 ΑΔΑ:6ΚΘΗ46ΜΤΛ6-ΧΟΦ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ:ΥΠΕΣ/467/2023/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


Π.Δ.135/2006

Σύστημα πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας και τρόπος εκπαίδευσης αυτού.

Ν.5003/2022 - ΦΕΚ: 230/Α/14.12.2022 άρθρο 37:Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: β) το π.δ. 135/2006 (Α΄ 153), περί συστήματος πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας και τρόπου εκπαίδευσης αυτού,


ΥΠ.ΕΣ/20728/2022

Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022. / Δυνατότητα πλήρωσης θέσεων από επιλαχόντες προηγούμενης προκήρυξης ΑΔΑ:6ΘΗΨ46ΜΤΛ6-ΧΒΩ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 214/2022


47668/2020

Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020


41/2020

Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021 ΑΔΑ: 6ΗΓΣΟΛΥΡ-ΣΤ0


ΠΔ 45/2008

Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.


ΥΠ.ΕΣ/71274/2020

Εγκριση προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2021. 


ΥΠ.ΕΣ/71306/2020

Εγκριση προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2021. 


14626/2021

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών ΑΔΑ: ΩΔ4Δ46ΜΤΛ6-7Β0