ΕΑΑΔΗΣΥ/2040/2022

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016

Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19. ΑΔΑ:Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ

Σχετικά Έγγραφα

Ε.2083/2020

Διευκρινίσεις για το χειρισμό των αναρτηθέντων στην προσωποποιημένη πληροφόρηση ποσών συμψηφισμού κατά 25% με άλλες οφειλές σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφληση οφειλών ΦΠΑ» του άρθρου 3 της από 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84 Α΄) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (104 Α΄)»ΑΔΑ:Ω0Χ046ΜΠ3Ζ-ΣΟΘ


17788/346/2020

Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας.

19221/379/2020Διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 17788/346/8-5-2020 (Β΄1779) και λοιπών μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 για τη σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίαςΑΔΑ: 6Μ5Φ46ΜΠ3Ζ-ΞΕΨ


ΑΕΠΠ/1597/2020

Προμήθεια και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης...Επειδή, σύμφωνα με τα εκτεθέντα υπό σκέψεις 7, 51 και 54 δεδομένου ότι η προσφορά του προσφεύγοντος νομίμως αποκλείστηκε για τα Τμήματα 1, 2, 7 και 8 ενώ για τα Τμήματα 5 και 6 ο προσφεύγων δεν αμφισβήτησε τον αποκλεισμό του και έχει καταστεί οριστικώς αποκλεισθείς, ο προσφεύγων για τα ως άνω Τμήματα μπορεί να προβάλλει ισχυρισμούς περί αποδοχής της προσφοράς του παρεμβαίνοντος στα ως άνω Τμήματα μόνον κατά παράβαση του ενιαίου μέτρου κρίσης. Ειδικότερα, στοιχειοθετείται εφαρμογή του ενιαίου μέτρου κρίσης εφόσον ο προσφεύγων προβάλλει ότι προσφορά έτερου συμμετέχοντος έγινε δεκτή παρόλο που παρουσίαζε τα αυτά ακριβώς προβλήματα με την προσφορά του (ΣτΕ 1265/2011, ΕΑ 352/2011, 1156/2010,246/2009, 569, 932/2008, 43, 717, 1319/2007, 1051/2006, 351,508/2004). Διευκρινίζεται ότι κρίσιμο, εν προκειμένω, είναι εάν εχώρησε διαφορετική εκτίμηση των αυτών πλημμελειών των προσφορών και όχι αν διαφορετικές πλημμέλειες αφορούν στο ίδιο, εν γένει, ζήτημα (ΕΑ ΣτΕ 274/2012). Σε κάθε περίπτωση, ο σχετικός λόγος πρέπει να είναι ο ίδιος και όχι ανάλογος ή παρόμοιος (βλ. ΕΑ ΣτΕ 311, 1132/2009, Φ. Αρναούτογλου, Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Ν. 3386/2010, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 100). 66. Επειδή, εν προκειμένω, με τον τέταρτο λόγο της προσφυγής ο προσφεύγων αιτείται τον αποκλεισμό του παρεμβαίνοντος για τα Τμήματα α 1 και 2 διότι δεν δήλωσε στο ΤΕΥΔ του τη διεύθυνση του συνεργείου του, το προσωπικό του, τις ειδικότητες αυτού και τον κατάλογο μηχανημάτων. Ωστόσο, ο ανωτέρος λόγος αποκλεισμού ουδόλως αποτέλεσε αιτιολογία απόρριψης της προσφοράς του προσφεύγοντος, ως προκύπτει από την προσβαλλόμενη αποφαση και άρα ο τέταρτος λόγος προσφυγής τυγχάνει απορριπτέος ως άνευ εννόμου συμφέροντος προβαλλόμενος.


ΣΤΕ/1425/2005

Προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων...Εν όψει, ωστόσο, των προπαρατεθεισών διατάξεων και του ειδικού χαρακτήρα των προβληθέντων από την αιτούσα ισχυρισμών περί υποβολής υπερβολικά χαμηλών προσφορών εκ μέρους των ανταγωνιστριών εταιρειών και μάλιστα κατ' εφαρμογήν πολιτικής τιμών κάτω του κόστους (πρβλ. ΣτΕ 2550/2002 επταμ., 805, 4058/2001, 965/1998 Ολομ. και 2798/2004 επταμ.), όφειλε η Διοίκηση να απαντήσει επί των ανωτέρω ουσιωδών ισχυρισμών, ύστερα από κλήση των πιο πάνω παρεμβαινουσών εταιρειών, να παράσχουν εγγράφως διευκρινίσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 27 της Οδηγίας του Συμβουλίου 93/36/ΕΟΚ και 15 παρ. 4 του π.δ. 370/1995, διαλαμβάνοντας ειδική κρίση σχετικά με το εάν οι επίμαχες προσφορές ήταν υπερβολικά χαμηλές, και, συναφώς, εάν συνέτρεχε, εν προκειμένω, περίπτωση υποβολής προσφορών με τιμές κάτω του κόστους. Θα έπρεπε δηλαδή η απόρριψη της προσφυγής της αιτούσης, ως προς τον λόγο αυτό, να είναι ειδικώς αιτιολογημένη, δεν μπορεί δε να θεωρηθεί ότι συνιστούν ειδική αιτιολογία για την απόρριψη προβληθέντων από την αιτούσα ισχυρισμών τα διαλαμβανόμενα στην προαναφερθείσα απόφαση του καθ' ου νοσοκομείου περί μικρής διαφοράς μεταξύ των προσφερομένων από την αιτούσα τιμών και των τιμών των προσφορών των λοιπών εταιρειών, κατά των οποίων εστρέφετο η προσφυγή, ούτε περί του επιτευχθέντος ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετασχουσών εταιρειών. Συνεπώς, ο λόγος ακυρώσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι οι προσβαλλόμενες δεν εμπεριέχουν ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ως προς την αποδοχή των ανωτέρω οικονομικών προσφορών προβάλλεται βασίμως, και για το λόγο αυτό πρέπει να γίνει δεκτή η κρινομένη αίτηση και να απορριφθούν οι παρεμβάσεις, παρέλκει δε, ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων ακυρώσεως.


ΕλΣυν/Ζ Κλ/123/2017

Σχεδία σύμβασης μεταξύ του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «…» (Ε.Φ.Κ.Α.) και σαράντα δύο (42) παρόχων ιδιωτικών κατασκηνώσεων, για τον παραθερισμό των ανήλικων παιδιών εργαζομένων/ασφαλισμένων/ συνταξιούχων(...) ΙV. Ως προς τη νομιμότητα της ελεγχόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας το Κλιμάκιο κρίνει ότι ορθώς αποκλείστηκε από το διαγωνισμό η εταιρεία ....., δεδομένου ότι δεν κατέθεσε ούτε ηλεκτρονικά ούτε σε έντυπη μορφή την τεχνική προσφορά και τα απαιτούμενα από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δικαιολογητικά συμμετοχής. Αντιθέτως, μη νομίμως δεν αποκλείστηκαν από το διαγωνισμό οι εταιρείες ......,  οι προσφορές των οποίων ήταν απαράδεκτες λόγω των ελλείψεων στα απαιτούμενα, επί ποινή αποκλεισμού, δικαιολογητικά συμμετοχής, οι οποίες διαπιστώθηκαν με το Υ67/5/5/29.5.2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, χωρίς να καταλείπεται πεδίο να ζητηθούν διευκρινίσεις από τους συμμετέχοντες, όπως έγινε εν προκειμένω, δεδομένου ότι η προβλεπόμενη από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής Αξιολόγησης να καλέσει τους προσφέροντες προς παροχή διευκρινίσεων επί της υποβληθείσας προσφοράς τους, ενόψει και της αυστηρώς τυπικής διαδικασίας των δημοσίων διαγωνισμών, ενεργοποιείται μόνον εφόσον αφορά σε επουσιώδεις ασάφειες της προσφοράς και επιδιώκει τη συμπλήρωση νομίμως κατ’ αρχήν υποβληθέντων στοιχείων και όχι την αναπλήρωση της έλλειψης τέτοιων ή την τροποποίηση του περιεχομένου της προσφοράς, ώστε να συμφωνεί με όρους της διακήρυξης [βλ. άρθρο 102 ν.4412/2016 για τη «Συμπλήρωση-αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών (άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», πρβλ. Ε.Σ. Τμ. Μείζ. – Επτ. Συνθ. 1922/2016, ΣτΕ 2454/2009, 1856/2008, 2660/2004 7μ., κ.ά.].

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.6/1286/2017


ΑΕΠΠ/7/2021

Προμήθεια μεταλλικών κάδων...Επειδή, ενόψει των ανωτέρω και κατά τα εκτεθέντα υπό σκέψη 6, δοθεντος ότι νομίμως ο προσφεύγων αποκλείστηκε από το διαγωνισμο, με έννομο συμφέρον προβάλλει ισχυρισμούς κατά της αποδοχής της προσφοράς του παρεμβαίνοντος -η οποία έχει κριθεί ως η μόνη αποδεκτή προσφορά στον διαγωνισμό για τον οποίο έχει ορθώς αποκλειστεί ο ίδιος, κατ’ αρχήν, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται παραβίαση του ενιαίου μέτρου κρίσης, η οποία στοιχειοθετείται μόνον εφόσον προβάλλεται παραδεκτώς ότι προσφορά έτερου συμμετέχοντος έγινε δεκτή παρόλο που παρουσίαζε τα αυτά ακριβώς προβλήματα με την προσφορά του προσφεύγοντος για παράδειγμα, έγινε δεκτή τεχνική προσφορά παρόλο που εμφανίζει την ίδια απόκλιση από τις προδιαγραφές της διακήρυξης, εξ αιτίας της οποίας απορρίφθηκε η δική του τεχνική προσφορά (ΣτΕ 1265/2011, ΕΑ 352/2011, 1156/2010,246/2009, 569, 932/2008, 43, 717, 1319/2007, 1051/2006, 351,508/2004). Διευκρινίζεται ότι κρίσιμο εν προκειμένω είναι εάν χώρησε διαφορετική εκτίμηση των αυτών πλημμελειών των προσφορών και όχι αν διαφορετικές πλημμέλειες αφορούν στο ίδιο, εν γένει, ζήτημα (ΕΑ 274/2012). Σε κάθε περίπτωση, ο σχετικός λόγος πρέπει να είναι ο ίδιος και όχι ανάλογος ή παρόμοιος (βλ..ΕΑ ΣτΕ 311, 1132/2009, Φίλης Αρναούτογλου, Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Ν. 3386/2010, Νομική Βιβλιοθήκη,2013, σελ. 100). Εν προκειμένω, όμως οι επικαλούμενες πλημμέλειες της προσφοράς του παρεμβαίνοντος αφορούν προδήλως σε διαφορετικούς όρους της διακήρυξης και σε διαφορετικούς  λόγους από εκείνους που οδήγησαν στην απόρριψη της προσφοράς του προσφεύγοντος. Δεν υφίσταται, επομένως, διαφορετική αξιολόγηση προσφορών με την ίδια πλημμέλεια, κατά παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και ως εκ τούτου δεν χωρεί νομίμως εφαρμογή του ενιαίου μέτρου κρίσης και άρα απαραδέκτως ο προσφεύγων στρέφεται κατά της προσφοράς του παρεμβαίνοντος Επειδή, περαιτέρω, ο προσφεύγων επιδιώκει και επικαλείται τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Ωστόσο, ακόμα και σε περίπτωση ματαίωσης του παρόντος διαγωνισμού και επαναπροκήρυξης νέου όμοιου κατά τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του, ο προσφεύγων δεν δύναται να υποβάλει σε αυτόν παραδεκτή τεχνική προσφορά δοθέντος ότι η προσφορά του απορρίφθηκε λόγω μη πλήρωσης τεχνικής προδιαγραφής. Επομένως, δεδομένου ότι, υφ’ οιανδήποτε εκδοχή δεν θα ήταν δυνατή η ανάθεση της προμήθειας στον προσφεύγοντα, οι λόγοι της υπό εξέταση προσφυγής κατά της αποδοχής της προσφοράς του παρεμβαίνοντος. δεν εξετάζονται ως απαραδέκτως προβαλλόμενοι (βλ. ad hoc ΔΕφΧανίων 13/2019).


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/241/2016

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου: Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις που παρατέθηκαν, πρέπει να γίνουν δεκτά τα ακόλουθα: α) Ο δεύτερος λόγος διαφωνίας της Επιτρόπου πρέπει να απορριφθεί, καθώς προσκομίσθηκε η 949/74148/28.4.2016 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί νομιμότητας της 135/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου. β) Η επίμαχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αφορά αποκλειστικά την κάλυψη αναγκών της προς τρίτους και την ταμειακή της διευκόλυνση. Συγκεκριμένα, όπως σαφώς προκύπτει από το σχετικό πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και την προαναφερθείσα Οικονομοτεχνική Μελέτη, το ποσό της αύξησης προορίζεται να καλύψει δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας προς τράπεζες και υποχρεώσεις από δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε βάρος της, στη δε απόφαση 135/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου ουδέν αναφέρεται σχετικά με τη σκοπιμότητα της συμμετοχής του Δήμου αλλά ούτε και σχετικά με την αύξηση του μ.κ. καθ’ εαυτή. Περαιτερω, η σκοπιμότητα της επίμαχης αύξησης, όπως καθορίζεται στην οικονομοτεχνική μελέτη και στο έγγραφο επανυποβολής του Δήμου, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι σχετίζεται με τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών ή την προσθήκη και άλλων δραστηριοτήτων στους καταστατικούς σκοπούς της εταιρείας και την υλοποίηση επενδυτικών έργων. Τούτο διότι αφενός η επικαλούμενη «αποκατάσταση» της εταιρείας συνδέεται κυρίως με την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης (μείωση του κύκλου εργασιών, αποχώρηση στελεχών, δυσκολία είσπραξης οφειλομένων), αφετέρου η αναφερόμενη «επέκταση» στοχεύει στη συμπίεση του κόστους λειτουργίας και ιδιαίτερα στον εκμηδενισμό των τόκων δανείων για την εξασφάλιση του απαραίτητου κεφαλαίου κίνησης και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την οικονομική κρίση, ενώ οι στόχοι περί διατήρησης του υψηλού επιπέδου παρεχομένων υπηρεσιών, περί συνεργασίας με άλλους φορείς, περί συστηματικής παρακολούθησης των εξελίξεων για να αξιοποιηθούν οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες και περί ενίσχυσης της τεχνογνωσίας της εταιρείας, αναφέρονται αόριστα, χωρίς εξειδίκευση με συγκεκριμένες δράσεις, υλοποίηση έργων ενταγμένων σε συγκεκριμένα αναπτυξιακά προγράμματα (εθνικά ή συγχρηματοδοτούμενα) και δίχως σαφή αναφορά στους φορείς με τους οποίους πρόκειται να συνεργαστεί και στον αναπτυξιακό σκοπό των συνεργασιών αυτών. Εξ άλλου ο ισχυρισμός του Δήμου ότι μέσω της εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας προς τρίτους θα είναι δυνατή η βελτίωση των υπηρεσιών και η επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της, επιβεβαιώνει στην ουσία ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εξυπηρετεί υποχρεώσεις της εταιρείας προς τρίτους και καλύπτει λειτουργικές της ανάγκες, ενώ ο ισχυρισμός του περί εκτέλεσης έργων ενταγμένων σε κοινοτικά προγράμματα κατά την περίοδο 2014 – 2020 αναφέρεται όλως αορίστως, χωρίς συγκεκριμένη αναφορά σε έργα ή προγράμματα και πρέπει να απορριφθεί. Κατά συνέπεια, η εντελλόμενη δαπάνη αφορώσα στην καταβολή μέρους της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας για την ταμειακή της διευκόλυνση προκειμένου να εκπληρώσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς τρίτους και την κάλυψη λειτουργικών της δαπανών, χωρίς επέκταση των καταστατικών σκοπών και βελτίωση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της, συνιστά ανεπίτρεπτη κατά νόμον οικονομική επιχορήγηση, όπως βάσιμα προβάλλει η Επίτροπος


ΣΤΕ/629/2017

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης....Επειδή, με την προαναφερθείσα 197/2015 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών έγινε δεκτός ο προβληθείς με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων λόγος, ότι η προσφυγή της παρεμβαίνουσας εταιρείας, κατ' αποδοχή της οποίας απορρίφθηκε η προσφορά της αιτούσας, ήταν απαράδεκτη, εφόσον δεν είχε κοινοποιηθεί στην αιτούσα. Έγινε, επίσης, δεκτός και ο λόγος ότι δεν παρασχέθηκε στην αιτούσα η δυνατότητα να υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή διευκρινίσεις ως προς τη σύνθεση της οικονομικής προσφοράς της, ώστε με βάση τη δικαιολόγηση αυτή να αξιολογηθεί η προσφορά και να κριθεί η τύχη της. Μετά την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης στην αναθέτουσα αρχή, η Επιτροπή Διαγωνισμού, με το Πρακτικό ΙΙΙ/7.10.2015, αποφάσισε να καλέσει την αιτούσα προς παροχή γραπτών εξηγήσεων για την υπερβολικά χαμηλή προσφορά της, προκειμένου, ακολούθως, να διαμορφώσει τη σχετική εισήγησή της (βλ. το 2032/7.10.2015 έγγραφο, με το οποίο απεστάλη το Πρακτικό ΙΙΙ στην αιτούσα). Παρέσχε δε η αιτούσα διευκρινίσεις (α) ως προς τον εκ μέρους της υπολογισμό του εργοδοτικού κόστους, ισχυριζόμενη ότι οι υπολογισμοί, στους οποίους προέβη η .... για να δικαιολογήσει τον αποκλεισμό της, αν και εκκινούν από όμοια βάση ως προς τον μηνιαίο μισθό και τον αριθμό των ωρών εργασίας, καταλήγουν σε διαφορετικό μηνιαίο κόστος για κάθε βάρδια εργασίας, λόγω διαφορετικής μεθοδολογίας, αντίθετης προς τους οικείους πίνακες της προκήρυξης, καθώς και (β) ως προς την αιτιολόγηση του διοικητικού κόστους, επικαλούμενη άλλους διαγωνισμούς, στους οποίους κρίθηκε ότι μικρά, μεν, αλλά διακριτά ποσά συνιστούν εύλογο διοικητικό κόστος ή εργολαβικό κέρδος και θεωρήθηκαν από τα διοικητικά δικαστήρια επαρκείς οι σχετικές εξηγήσεις, ισχυριζόμενη δε, περαιτέρω, ότι τελεί υπό «εξαιρετικές περιστάσεις», αποσκοπούσα στην αύξηση του ετήσιου κύκλου εργασιών και στη βελτίωση της φήμης της με την ανάθεση του επίμαχου έργου, ότι το έργο δεν απαιτεί πρόσθετο διοικητικό κόστος υποστήριξης, ότι θα χρησιμοποιήσει αναλώσιμα, στολές, και λοιπά υλικά ευρισκόμενα σε επάρκεια στις αποθήκες της, ότι διαθέτει ενιαίο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ότι, τέλος, λόγω της άριστης συνεργασίας της με τραπεζικά ιδρύματα, δεν επιβαρύνεται με κόστος για την έκδοση και τη διατήρηση της εγγυητικής επιστολής (βλ. το κατατεθέν στο πρωτόκολλο της αρμόδιας υπηρεσίας της ...., με αριθμό 2105/15.10.2015, έγγραφο της αιτούσας προς την Επιτροπή). Εν σχέσει προς τους ισχυρισμούς αυτούς, η Επιτροπή με το 2231/30.10.2015 έγγραφο ζήτησε από την αιτούσα συμπληρωματικές διευκρινίσεις, αφού δε έλαβε υπόψη και τις δοθείσες απαντήσεις (βλ. το κατατεθέν στο πρωτόκολλο της ...., με αριθμό 2367/20.11.2015, έγγραφο της αιτούσας), με την από 14.1.2016 εισήγηση προς το ΔΣ της .... πρότεινε την απόρριψη των ισχυρισμών της αιτούσας, για τους λόγους που ειδικότερα εκτίθενται στην εισήγηση αυτή, και εισηγήθηκε εκ νέου την ανακήρυξη ως μειοδότη της παρεμβαίνουσας. Ακολούθως, με την 110/15.1.2016 απόφασή του, όπως διαμορφώθηκε μετά την ορθή επανάληψή της (βλ. σχετικώς το ΔΥΠ/5178/23.2.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της ....), το Διοικητικό Συμβούλιο της .... ανακάλεσε την προσβαλλόμενη 67/18.2.2015 απόφαση, αφού ενέκρινε δε την ανωτέρω εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, ανεκήρυξε μειοδότη την παρεμβαίνουσα εταιρεία. Επειδή, όπως προκύπτει από τα προεκτεθέντα, μετά την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως η προσβαλλόμενη 67/18.2.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ....., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 72/6.4.2015 απόφαση του ίδιου οργάνου, ανακλήθηκε με την 110/15.1.2016 απόφαση του ΔΣ, με την οποία απορρίφθηκε και πάλι, με άλλη αιτιολογία, η προσφορά της αιτούσας και ανακηρύχθηκε μειοδότης η παρεμβαίνουσα. Με τα δεδομένα αυτά, συντρέχει περίπτωση κατάργησης της παρούσας δίκης, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), δεν έχει δε αντικείμενο η ασκηθείσα παρέμβαση (πρβλ. ΣτΕ 203/2016, 4574-5/2015).Επειδή, όταν καταργείται η δίκη για οποιονδήποτε λόγο αποδίδεται το παράβολο και δεν επιδικάζεται δικαστική δαπάνη (άρθρα 36 παρ. 4 και 39 παρ. 2 του π.δ. 18/1989).


ΕΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΑ/ΤΜ.4/6η/2018/ΘΕΜΑ Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ.(..) ζητείται παραδεκτώς η ανάκληση της 167/2017 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο παρόν Τμήμα, με την οποία κρίθηκε μη θεωρητέο το 491, οικονομικού έτους 2017, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του αιτούντος για την καταβολή ποσού 3.390,00 ευρώ στην εταιρεία «… Α.Ε.», ως τίμημα για την προμήθεια από αυτή αγγειακών μοσχευμάτων..Το Κλιμάκιο ήχθη στην παραπάνω κρίση, με την αιτιολογία ότι μη νομίμως το ήδη αιτούν προσέφυγε στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της επίμαχης προμήθειας, καθόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995 (Α΄ 19) και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσας Π1/3305/3.11.2010 (Β΄ 1789) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την επιτρεπτή προσφυγή στην εν λόγω διαδικασία....Περαιτέρω, το Κλιμάκιο έκρινε ότι η επίμαχη δαπάνη δεν δύναται να θεωρηθεί νόμιμη κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 66 παρ. 28 του  ν. 3984/2011 (Α΄ 150), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 47 του ν. 4272/2014 (Α΄ 145), καθώς, σε κάθε περίπτωση, δεν αποδείχθηκε από το Νοσοκομείο ότι εν προκειμένω συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης αυτής. Ειδικότερα, δεν προσκομίστηκε βεβαίωση των αρμοδίων οργάνων του Νοσοκομείου ότι για τα επίμαχα είδη δεν υπάρχει καταχωρημένη τιμή στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ., ενώ και υπό την εκδοχή ότι πράγματι δεν υπάρχει τέτοια καταχώρηση (σχ. το από 11.12.2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας, Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης, από το οποίο δύναται να συναχθεί το συμπέρασμα αυτό, χωρίς όμως να βεβαιώνεται ρητώς από το Νοσοκομείο), δεν αποδείχθηκε ότι οι τιμές των επίμαχων ειδών δεν υπερβαίνουν τις συμβατικές τιμές της τελευταίας, νομίμως συναφθείσας (ήτοι κατόπιν διενέργειας νόμιμης διαγωνιστικής διαδικασίας) σύμβασης για είδη αυτά. ...προκειμένου να καταλήξει το Τμήμα σε ασφαλή κρίση σχετικά με τη βασιμότητα ή μη των λόγων ανάκλησης, κρίνεται απαραίτητη η συμπλήρωση των στοιχείων του φακέλου, ως ακολούθως: α) να προσκομιστούν έγγραφες αναλυτικές διευκρινίσεις του αιτούντος και στοιχεία αναφορικά με το εάν εντέλει διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν οι ενταχθέντες στα Π.Π.Υ.Υ. των ετών 2012, 2013 και 2014 ανοικτοί διαγωνισμοί για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας αγγειακών μοσχευμάτων, άλλως να διευκρινιστεί το υφιστάμενο στάδιο διενέργειάς τους και να παρατεθούν οι λόγοι στους οποίους οφείλονται, κατά περίπτωση, οι σχετικές καθυστερήσεις, β) ομοίως να προσκομιστούν διευκρινίσεις και στοιχεία αναφορικά με τον χρόνο αποστολής από το αιτούν, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ..., των τεχνικών προδιαγραφών και των ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών με ανάλογη προσαρμογή του προϋπολογισμού στα εγκεκριμένα ποσά του εκάστοτε Προγράμματος (βλ. ανωτέρω σκ. III), καθώς και τυχόν άλλων αναγκαίων στοιχείων για την πρόοδο των διαγωνισμών, γ) να προσκομιστεί η τυχόν αλληλογραφία του αιτούντος με τους αρμόδιους για τη διεξαγωγή των εν λόγω διαγωνισμών φορείς και συγκεκριμένα τόσο με το αρμόδιο για τη διενέργεια των ως άνω ενιαίων διαγωνισμών Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο …, όσο και με τους αρμόδιους σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο φορείς (Υ.Πε. και Υπουργείο Υγείας) και δ) να προσκομιστεί η απόφαση ορισμού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου … ως φορέα διενέργειας του σχετικού ενιαίου διαγωνισμού  σε εφαρμογή του  Π.Π.Υ.Υ. 2013. VI. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, εισηγούμαι την αναβολή έκδοσης οριστικής κρίσης, προκειμένου να προσκομιστούν, με επιμέλεια του αιτούντος, εντός προθεσμίας 15 ημερών από την κοινοποίηση του παρόντος Πρακτικού, τα αναφερόμενα στην προηγούμενη σκέψη στοιχεία


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.4/23/2018

Προμήθεια υγειονομικού υλικού: (...)Περαιτέρω, κατά τον βασίμως προβαλλόμενο από την Επίτροπο δεύτερο λόγο διαφωνίας, κατά παράβαση των θεμελιωδών αρχών της ισότητας των διαγωνιζομένων και της διαφάνειας, στο άρθρο 4 της διακήρυξης του επίμαχου διαγωνισμού προβλέφθηκε ότι οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές θα τοποθετούνταν στον ίδιο φάκελο και θα αποσφραγίζονταν συγχρόνως και ακολούθως η Επιτροπή προέβη στην ταυτόχρονη αποσφράγιση αυτών, με αποτέλεσμα να μην τηρηθούν δύο διακριτά στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, αλλά η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών να χωρήσει με αποσφραγισμένες τις οικονομικές προσφορές, διότι η υπ’ αυτές τις συνθήκες διενεργηθείσα τεχνική αξιολόγηση εμπεριείχε τον κίνδυνο επηρεασμού αυτής από το ύψος των οικονομικών προσφορών και δεν παρείχε εχέγγυα ανεπηρέαστης κρίσης, η οποία θα συνέτρεχε μόνο εάν οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων ήταν σε εκείνο το στάδιο εντελώς άγνωστες (πρβλ. ΣτΕ ΕΑ 435/2012, ΣτΕ 1679/2010). Επιπροσθέτως, κατά τον βασίμως προβαλλόμενο από την Επίτροπο τρίτο λόγο διαφωνίας, το Νοσοκομείο μη νομίμως προέβη στην προκήρυξη και διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης αφιστάμενο από το ορισθέν στο αντίστοιχο ΠΠΥΥ έτους 2012, στο οποίο είχε ενταχθεί ο διαγωνισμός αυτός, παραβιάζοντας τους όρους του εν λόγω Προγράμματος, λαμβανομένου υπόψη ότι η υφιστάμενη μεταξύ των στοιχείων του φακέλου ληφθείσα κατά την 32η συνεδρίαση της 11ης.4.2013 απόφαση της Ε.Π.Υ. για χορήγηση έγκρισης τροποποίησης του ανωτέρω ΠΠΥΥ δεν καταλαμβάνει το κριτήριο κατακύρωσης του οικείου διαγωνισμού, ως τέτοιο δε είχε οριστεί η χαμηλότερη τιμή. Εξάλλου, το Νοσοκομείο αβασίμως ζητεί τη θεώρηση του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος κατ’ επίκληση της διάταξης του άρθρου 66 παρ. 28 του ν. 3984/2011, διότι ο επίμαχος διαγωνισμός αφορούσε την προμήθεια ειδών με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, τα οποία δεν καταχωρούνται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ., όπως, άλλωστε, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, συνομολογεί και το Νοσοκομείο στην 14/4.8.2014 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου (πρβλ. Ελ. Συν. ΚΠΕΔ στο IV Τμ. Πρ. 82, 71/2017, 117, 116, 50/2013). Απορριπτέος, ομοίως, ως αβάσιμος τυγχάνει ο ισχυρισμός του Νοσοκομείου περί εφαρμογής, εν προκειμένω, της διάταξης του άρθρου 47 του ν. 4272/2014, δεδομένου ότι το Νοσοκομείο δεν αποδεικνύει ότι η ανωτέρω προσκομισθείσα σύμβαση ήταν η τελευταία που είχε συνάψει για τα αντίστοιχα είδη, προϋπόθεση που πρέπει να συντρέχει σε κάθε περίπτωση ώστε να τύχει εφαρμογής η επικαλούμενη διάταξη (βλ. Ελ. Συν. IV Τμ. Πρ. 54/2015). Το Κλιμάκιο, όμως, λαμβάνοντας υπόψη ότι: α. επρόκειτο για πρόχειρο διαγωνισμό, σχετικά με τον οποίο αφενός το άρθρο 38 παρ. 6 του π.δ. 118/2007 ορίζει ότι οι επιτροπές είναι τριμελείς και συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στον φορέα που εκτελεί την προμήθεια και αφετέρου το άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 118/2007 προβλέπει ρητώς μόνο την απαίτηση υποβολής έγγραφων προσφορών και συνεπώς, τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου εσφαλμένως υπέλαβαν ότι λόγω της συνοπτικής διαδικασίας δεν απαιτείτο αφενός η συγκρότηση επιτροπής με ετήσια θητεία και αφετέρου η πρόβλεψη από τη διακήρυξη για υποβολή των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών σε χωριστούς σφραγισμένους φακέλους και η τήρηση δύο διακριτών σταδίων τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης, β. εν τέλει το ορισθέν από το Νοσοκομείο και αποκλίναν από το προβλεφθέν στο αντίστοιχο ΠΠΥΥ κριτήριο κατακύρωσης δεν άσκησε επιρροή στην έκβαση της διαγωνιστικής διαδικασίας, διότι τεχνικώς αποδεκτή προσφορά υπέβαλε μόνο η φερόμενη ως δικαιούχος του εντάλματος εταιρεία, χωρίς τούτο να αμφισβητηθεί από τους λοιπούς διαγωνιζόμενους, δεδομένου ότι η μία εκ των δύο άλλων συμμετασχουσών εταιρειών υπέβαλε προσφορά μόνο για το ένα εκ των προκηρυχθέντων ειδών, αν και τέτοια δυνατότητα δεν παρεχόταν από τη διακήρυξη και η άλλη εταιρεία προσέφερε είδη αποκλίνοντα από τις προβλεφθείσες τεχνικές προδιαγραφές, όπως σάκους διαφορετικής περιεκτικότητας και γ. την αναγκαιότητα της προμήθειας αυτής για την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου και τη διαφύλαξη του αγαθού της δημόσιας υγείας, κρίνει ότι τα όργανα του Νοσοκομείου ενήργησαν πεπλανημένως πλην συγγνωστώς και χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων.