Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4670/2020

Υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37/2020  ΑΔΑ: 97ΟΖ46ΜΑΠΣ-9Θ1

Σχετικά Έγγραφα

146600/Σ.233/2020

Νέες εισφορές Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και έμμισθων δικηγόρων, μηχανικών και υγειονομικών ΑΔΑ:6ΓΣ5465ΧΠΙ-Ι56


Φ11321/59554/2170/2016

Εισφορές κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι με το προγενέστερο του ν. 4387/2016 καθεστώς υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ


ΔΙΕΙΣΦΜΜ/174/350794/2017

Εισφορές Κατηγοριών Ελευθέρων Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολούμενων οι οποίοι, με το προγενέστερο του Ν.4387/2016 καθεστώς, υπάγονταν στην ασφάλιση Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ.(ΑΔΑ:ΩΘ7Ξ465ΧΠΙ-ΒΜΩ) (ΕΓΚ/11/2017)


118328/2020

Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης αυτοαπασχολούμενων – ελευθέρων επαγγελματιών ΑΔΑ: 9ΒΖΚ465ΧΠΙ-ΨΥΦ


117993/2020

Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης αυτοαπασχολούμενων – ελευθέρων επαγγελματιών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25/2020


71281/200

Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης αυτοαπασχολούμενων – ελευθέρων επαγγελματιών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13/2020  ΑΔΑ: ΨΥΝΗ465ΧΠΙ-ΝΚ3


Φ.80000/οικ.60872/16292/2017

Παύση από 1-1-2017 της λειτουργίας των εντασσόμενων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών «Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.» Ταμείων, Τομέων, κλάδων και λογαριασμών.


ΔΙΕΙΣΜΜ/79/175892/2017

Διαδικασίες είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών – Ειδοποιητήριο πληρωμής – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.


68419/2020

Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης αυτοαπασχολούμενων – ελευθέρων επαγγελματιών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16 ΑΔΑ:66ΡΠ465ΧΠΙ-ΞΧ4


Φ80020/12293/Δ16.317/2020

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των άρθρων 42, 46 και 49 του ν.4670/2020, σχετικά με θέματα χρόνου ασφάλισης στους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του e-ΕΦΚΑ (πρ.ΕΤΕΑΕΠ), συμψηφισμό οφειλών με παροχές από τους Κλάδους αυτούς και έκδοση Ενιαίου Κανονισμού ανά Κλάδο.