Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: Φ80020/οικ22104/Δ15.405/2016 , 115580/2019 , Δ.ΕΙΣΦ.Μ/319/821000/2019 , 146600/Σ.233/2020 , 261370/2020 , 34266/2021 , 46244/2022

«Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου επικουρικής ασφάλισης από 01.06.2022» ΑΔΑ:Ψ27Ζ46ΜΑΠΣ-ΖΞΖ

Σχετικά Έγγραφα

Φ20210/39039/1355/2020

Τρόπος εξόφλησης οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του πρ. Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων και του πρ. Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ.


165333/Σ.52752/2021

Ρύθμιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι)   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28/2021 ΑΔΑ:ΨΝΝΓ46ΜΑΠΣ-ΛΕ6


ΔΙΕΙΣΦΜΜ/128/210959/2019

Μείωση ασφαλιστικών Εισφορών Κλάδου Σύνταξης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών.(ΑΔΑ:Ω2Ο7465ΧΠΙ-45Ι) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7/2019


ΕΦΚΑ/ΔΙΕΙΣΦΜΜ/43/112144/2017

Κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Αυτοαπασχολούμενων Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ΟΓΑ) από 01/01/2017».(ΑΔΑ:6ΕΣΑ465ΧΠΙ-ΤΞΩ) (ΕΓΚ/3/2017)


Φ.20114/οικ.36299/Δ16.906/2019

Τροποποίηση Καταστατικών διατάξεων του πρ. Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.


147740/2020

Μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη –εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31/2020  ΑΔΑ: Ω1ΜΦ465ΧΠΙ-Δ4Α 


37598/2021

«Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021»ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9/2021 ΑΔΑ:ΩΧΓΦ46ΜΑΠΣ-ΦΞ6 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


121403/2020

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων που απασχολούνται στο ∆ημόσιο Τομέα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 48 του Ν.4670/2020. ΑΔΑ: 6Ο4746ΜΠ3Ζ-ΤΙΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/2020


ΓΝΩΜΗ Α11/2018

Διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011 όπως ισχύει, επί προτεινόμενης διάταξης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις».(ΑΔΑ:ΩΘΚΥΟΞΤΒ-ΨΞΡ)


126826/2020

Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας και απεικόνιση στην ΑΠΔ Δημόσιου Τομέα των ασφαλιστικών εισφορών: 1. Δικηγόρων που απασχολούνται στο Δημόσιο με έμμισθη εντολή για Kλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ 2. Μηχανικών και Υγειονομικών για Kλάδο Πρόνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ, κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 του Ν.4578/2018 καθώς και των άρθρων 45 και 31 του Ν.4670/2020. ΑΔΑ: 9ΕΤΧ465ΧΠΙ-ΚΑΥ