Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

23813/2009

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3614/2007
ΦΕΚ: 1170/Β/17.06.2009

Καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. (Καταργήθηκε με την  100008/ΕΥΘΥ936/2016,ΦΕΚ-3296/Β/13.10.2016)

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Αριθμ. 19883/2008

Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περι­βαλλοντικών Δράσεων στο Υπουργείο Περιβάλλο­ντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 5γ του άρθρου 5 του ν.3614/2007. (Καταργήθηκε με την  100008/ΕΥΘΥ936/2016,ΦΕΚ- 3296/Β/13.10.2016)


16843/2009

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 26329/19.12.2008 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης, «Προσ­διορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρε­σίας Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 2654/Β΄/30.12.2008).


Δ13/Φ.7.11/18801/2008

Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέρ­γειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών.(Καταργήθηκε με την  88238/ΕΥΘΥ 811/2016,ΦΕΚ-2733/Β/31.8.2016)


9352/2013

Τροποποίηση της με αρ. 26329/19-12-2008 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης «Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2654/Β/30-12-2008), όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. 16843/24-9-2009 (ΦΕΚ 2174/Β/2-10-2009) όμοια απόφαση».


010.2/ΑΣ561/2008

Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων.

118326/2022- ΦΕΚ: 6319/Β/12.12.2022: Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία 010.2/ΑΣ560/1.12.2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών «Σύσταση και λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών προγραμμάτων στο Υπουργείο Εξωτερικών» (Β’ 2484) καθώς και η υπό στοιχεία 010.2/ ΑΣ561/1.12.2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών «Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων» (Β’ 2484).


οικ.123170/2008

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 34577/12/ 5.1.2001 (ΦΕΚ 35 Β΄ 2001) κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του ν. 2860/2000 στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον»” του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.


180/2012

Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων δράσεων στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ).

ΒΛΕΠΕ 83063/ΕΥΘΥ782/2016 - ΦΕΚ: 2643/Β/2016 -Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αντικατάσταση των κοινών υπουργικών αποφάσεων υπ' αριθμ. 122/2012 (Β' 2662) και 180/2012 (Β' 2901), όπως ισχύουν.


125888/2023

Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων και καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4375/2016.


Αριθμ. 15078/2012

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 19883/2008 Κοινής Υπουρ­γικής Απόφασης (ΦΕΚ 1957Β /2008) με τίτλο «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων στο Υπουργείο Περιβάλ­λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σύμφω­να με τις παραγράφους 3 και 5γ του άρθρου 5 του ν.3614/2007».


Αριθ. 35336/2649/2001

Καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν. 2860/2000 μετακινείται ή αποσπάται στην Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.