Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 5083/2024
ΦΕΚ: 2545/B/30.04.2024

Κατάλογος χωρών στις οποίες δεν αποστέλλονται ειδικοί φάκελοι ψηφοφορίας. 


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : 1ΗΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

33279/2024

Καθορισμός i) λεπτομερειών και λοιπών χαρακτηριστικών του ψηφοδελτίου επιστολικής ψήφου, ii) περιεχομένου εντύπου αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 12 του ν. 5083/2024, iii) τύπου και διαστάσεων φακέλων ψηφοφορίας επιστολικής ψήφου και iv) περιεχομένου ειδικών φακέλων ψηφοφορίας, κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


33146/2024

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 51712/2021 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός Βιβλίων πράξεων εφορευτικών επιτροπών και λοιπών βιβλίων ψηφοφορίας» (Β’ 3139). 


39143/2024

Σύσταση εκλογικών τμημάτων διαλογής ψηφοδελτίων επιστολικής ψήφου, κατανομή των εκλογέων, εγγεγραμμένων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου - Σύσταση επιτροπών συλλογής επιστολικής ψήφου - Ορισμός οργάνων ευθύνης καταγραφής, μεταφοράς και διατήρησης του υλικού παρακολούθησης των χώρων όπου βρίσκονται οι ειδικές κάλπες φύλαξης φακέλων επιστροφής επιστολικής ψήφου και οι κάλπες ψηφοφορίας, καθώς και του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά τις εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αντιστοιχούν στην Ελλάδα.


ΝΣΚ/722/1995

Κρατικές προμήθειες. Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών. Οι υπηρετούντες στα πολιτικά γραφεία των Υπουργών και Υφυπουργών μετακλητοί υπάλληλοι, ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί συνεργάτες, ως και οι ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί συνεργάτες των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων, δεν μπορούν να μετέχουν στις επιτροπές διαγωνισμών κρατικών προμηθειών.


1108437/2565/2005

Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες.


ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΑ-ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ

Κατάλογος  δαπανών που είναι ακατάσχετες και δεν συμψηφίζονται


ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)111/2015

Ειδικοί συνεργάτες:Μη νόμιμη η καταβολή μηνιαίων αποδοχών σε ειδικές συνεργάτιδες Δημάρχου, καθόσον μη νόμιμα παρείχαν τις υπηρεσίες τους στον Δήμο, δεδομένου ότι οι αποφάσεις του Δημάρχου, με τις οποίες αυτές διατηρήθηκαν στις θέσεις τους, δεν είχαν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, ως εκ τούτου δεν είχαν λάβει νόμιμη υπόσταση.(...)Οι εντελλόμενες δαπάνες δεν είναι νόμιμες, πλην όμως, τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής πρέπει να θεωρηθούν λόγω συγγνωστής πλάνης.


46106/2024

Ρύθμιση τεχνικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των παρ. 4 έως 6 του άρθρου 21 του ν. 5083/2024 «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 12), περί καταλόγων εκλογέων των οποίων οι φάκελοι επιστροφής επιστολικής ψήφου δεν παρελήφθησαν από τις Επιτροπές Συλλογής Επιστολικής Ψήφου.


246114/2022

Γνωστοποίηση ημερομηνίας ψηφοφορίας, καταστημάτων ψηφοφορίας & ονομάτων υποψηφίων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού Ο.Τ.Α. Ν. Σερρών ΑΔΑ:96ΒΦΟΡ1Υ-Ξ5Ρ  


ΚΥΑ/26270/11/2011

Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/2005 υπηκόων τρίτων χωρών, νομίμων εκπροσώπων, διευθυντών, στελεχών και λοιπών εργαζομένων σε αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα δυνάμει διακρατικών συμφωνιών, που έχουν κυρωθεί με νόμο.