ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΑ-ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

Κατάλογος  δαπανών που είναι ακατάσχετες και δεν συμψηφίζονται

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ

Κατάλογος κρατήσεων προσωπικού  ΙΔ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


Αριθμ. Z3-818/2009

Κατάλογος ΕΛΟΤ - ΕΝ προτύπων - Απαιτήσεις ασφάλειας και επισήμανσης για τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας και τον παιδικό εξοπλισμό.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/140/2018

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :Με τα δεδομένα αυτά, το από 12.10.2017 πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς που συνήφθη μεταξύ του Δήμου Νοτίου .... και του φερόμενου ως δικαιούχου των ελεγχόμενων δαπανών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 214Α του Κ.ΠολΔ., το οποίο επικυρώθηκε με την 5/2017 πράξη του Ειρηνοδίκη .... χωρίς να περιαφθεί τον εκτελεστήριο τύπο, δεν αποτελεί εκτελεστό τίτλο, κατά την έννοια του άρθρου 904 παρ. 2 περ. γ΄ του Κ.Πολ.Δ., που δεσμεύει το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών, δεδομένου ότι περιεχόμενό του είναι απαίτηση με αναγνωριστικό και όχι καταψηφιστικό χαρακτήρα. Επομένως, εφόσον το εν λόγω πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς στερείται εκτελεστότητας, δεν συνιστά νόμιμο και πλήρες δικαιολογητικό των ελεγχόμενων δαπανών και ως εκ τούτου τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής, που εκδόθηκαν δυνάμει του ως άνω πρακτικού, δεν πρέπει να θεωρηθούν. Τέλος, ο προβαλλόμενος από το Δήμο Νοτίου .... ισχυρισμός ότι οι ελεγχόμενες δαπάνες εμπίπτουν στις περιπτώσεις των άρθρων 158 παρ. 1 εδ. ιβ΄ και 169 παρ. 2 εδ. ε΄ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και, συνεπώς, πρέπει να εγκριθεί η πληρωμή τους, είναι αβάσιμος, δεδομένου ότι με τις παραπάνω διατάξεις προβλέπεται η εξαίρεση από τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου των δημοτικών δαπανών που αφορούν στην εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και στην εξόφληση των εκκαθαρισμένων, σύμφωνα με το διατακτικό τους, οφειλών και όχι των δαπανών που εντέλλονται δυνάμει πρακτικού δικαστικού συμβιβασμού, που δεν είναι εξοπλισμένο με εκτελεστότητα, ως εν προκειμένω. 


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/207/2018

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει, κατά πλειοψηφία, ότι η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη δεν είναι νόμιμη, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την Επίτροπο. Και τούτο, διότι η καταβολή στον φερόμενο στο ένταλμα ως δικαιούχο υπάλληλο του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας συνιστά αύξηση των αποδοχών του, κατά την έννοια του άρθρου 27 του ν. 4354/2015, και  πρέπει να υπολογιστεί για τη μείωση της προσωπικής διαφοράς που ο ίδιος λαμβάνει. Συνεπώς, και ενόψει του ότι το ως άνω επίδομα υπολείπεται της προσωπικής διαφοράς του, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 301,84 ευρώ, μη νομίμως εντέλλεται η καταβολή του σε αυτόν. Εξάλλου, καμία επιρροή δεν ασκούν τα 2/20865/ΔΕΠ/22.4.2016 και 2/63599/ΔΕΠ/5.10.2017 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που επικαλείται ο ..., στα οποία αναφέρεται ότι «στην περίπτωση χορήγησης οικογενειακής παροχής ή επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ή απομακρυσμένων περιοχών, λόγω συνδρομής των όρων και των πραγματικών συνθηκών καταβολής τους, τα σχετικά ποσά δεν συμψηφίζονται με την υπάρχουσα προσωπική διαφορά», καθόσον τα έγγραφα της διοίκησης δεν παράγουν δεσμευτικότητα ούτε μπορούν να τροποποιούν το περιεχόμενο διατάξεων νόμου.(...)Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη, κατά την κρατήσασα στο Κλιμάκιο γνώμη, δεν είναι νόμιμη και, ως εκ τούτου, το ένταλμα αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕλΣυν.Τμ.7/295/2011

Παράθεση γευμάτων(....)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει  ότι η ανάληψη  από το Δήμο ..... του συνόλου των δαπανών (του πρώην Δήμου…) που προκλήθηκαν από την παράθεση γευμάτων σε 74 και 80 άτομα, αντίστοιχα, «για την Ορχήστρα των χρωμάτων», στο πλαίσιο των συναυλιών που αυτή έδωσε χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου με κάποια άλλη κύρια δαπάνη, είναι νόμιμη. Τούτο διότι οι εντελλόμενες συνιστούν δαπάνες παρεπόμενες, συνάδουσες με  τους κανόνες της σύγχρονης εθιμοτυπίας, που  συνέβαλαν  στην αποτελεσματικότερη  επίτευξη του στόχου των ως άνω εκδηλώσεων, ενώ δεν   υπερβαίνουν  και  το επιβαλλόμενο από την  υπάρχουσα οικονομική συγκυρία και τα  διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, προσήκον μέτρο. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, τα 658 και 656 χρηματικά εντάλματα πληρωμής, οικονομικού έτους 2011, του Δήμου ....., που αφορούν στην καταβολή  νόμιμων  κατά τα ανωτέρω δαπανών, πρέπει να θεωρηθούν. 


ΕλΣυν.Κλ.Τμ.1/98/2017

Νόμιμη η καταβολή  δαπανών μετακίνησης εκτός έδρας, η έγκριση της οποίας δεν αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» (..) Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η ως άνω εντολή μετακίνησης του Δημοτικού Συμβουλίου … δεν είναι εκ των αναφερομένων στο άρθρο 2 του ν. 3861/2010 και, συνεπώς, δεν υπήρχε υποχρέωση ανάρτησής της στο πρόγραμμα «Διαύγεια»(..) 


ΕλΣυν.Τμ.7/296/2011

Παράθεση γευμάτων(...)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει  ότι η ανάληψη  από το Δήμο ..... του συνόλου των δαπανών (του πρώην Δήμου ….) που προκλήθηκαν από την παράθεση γευμάτων σε 40 και 4 άτομα, αντίστοιχα, «για το συνέδριο των Ναυτικών Μουσείων», ενόψει και της από το Δήμο αναφερόμενης δημιουργίας του Ναυτικού Μουσείου Ιονίου στα … του πρώην Δήμου …., είναι νόμιμη. Τούτο διότι οι εντελλόμενες συνιστούν δαπάνες παρεπόμενες, συνάδουσες με  τους κανόνες της σύγχρονης εθιμοτυπίας, που  συνέβαλαν  στην αποτελεσματικότερη  επίτευξη του στόχου της ως άνω εκδήλωσης, ενώ δεν   υπερβαίνουν  και  το επιβαλλόμενο από την  υπάρχουσα οικονομική συγκυρία και τα  διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, προσήκον μέτρο. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, τα 654 και 657 χρηματικά εντάλματα πληρωμής, οικονομικού έτους 2011, του Δήμου .....,  που αφορούν στην καταβολή  νόμιμων  κατά τα προεκτιθέμενα δαπανών, πρέπει να θεωρηθούν. 


530/57378/2022

Εθνικός Κατάλογος ποικιλιών, υποκειμένων και κλώνων αμπέλου (Vitis L.)


ΕΟΦ/70885/2008

Επικαιροποιημένος κατάλογος φαρμακευτικών προϊόντων τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο ημερήσιο ενοποιημένο (κλειστό) νοσήλιο των Νοσοκομείων επειδή έχουν κόστος ημερήσιας δόσης θεραπείας μεγαλύτερο των 41,10 € [ΥΑ Υ4α/οικ 1320/3.2.98 (ΦΕΚ 99Β)]


ΕΣ/ΤΜ.7/162/2010

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα ανωτέρω έγιναν  δεκτά το Τμήμα κρίνει ότι, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από τον διαφωνούντα Επίτροπο, η άνω συμπληρωματική σύμβαση  είναι  μη νόμιμη αφού το μεν συνήφθη μετά τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας περατώσεως της αρχικής σύμβασης, το δε στην οικεία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν προσδιορίζονται  οι απρόβλεπτες  εκείνες περιστάσεις που κατέστησαν αναγκαία τη σύναψη της. Εξάλλου,  για την  υλοποίηση  των υπηρεσιών αυτών,  ο Δήμος .......  διέθετε την απαιτούμενη οργάνωση,  καθόσον το μεν, όπως προκύπτει από τη διάρθρωση των Υπηρεσιών του Δήμου, αυτές ανάγονται  στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες του ήδη υπηρετούντος στο Δήμο προσωπικού και, συγκεκριμένα στο προσωπικό των Διευθύνσεων προγραμματισμού και πληροφορικής,  κοινωνικών και πολιτιστικών υπηρεσιών, πολεοδομικών λειτουργιών, τεχνικών έργων. Το δε οι εργασίες αυτές, όπως εξειδικεύονται στην προαναφερόμενη σύμβαση,   δεν απαιτούν, κατά τα διδάγματα τα κοινής πείρας,  ειδικές γνώσεις και εμπειρία,  αλλά αντιθέτως συνιστούν συνήθεις εργασίες, δυνάμενες να εκτελεστούν από το υπάρχον προσωπικό του Δήμου, ενόψει και του ότι ο Δήμος δεν αποδεικνύει ότι το εν λόγω προσωπικό στερείται των αναγκαίων γνώσεων για την ολοκλήρωσή τους  και, ως εκ τούτου, δεν δικαιολογείται η ανάθεσή της σε τρίτους και η διενέργεια πρόσθετων δαπανών. Επομένως,  μη  νομίμως οι εργασίες αυτές ανατέθηκαν στην φερόμενη ως δικαιούχο του επίμαχου χρηματικού εντάλματος πληρωμής εταιρία. Περαιτέρω,  κρίνει ότι οι προβαλλόμενοι, από τον διαφωνούντα Επίτροπο,   λόγοι μη θεωρήσεως του επίμαχου χρηματικού εντάλματος,   σύμφωνα με τους οποίους  η ανωτέρω συμπληρωματική σύμβαση μη νομίμως συνήφθη μετά την  λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας (30.6.2009) επιλεξιμότητας των δαπανών στα πλαίσια του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και μη νομίμως ορίστηκε ως αμοιβή του αναδόχου το ποσό των 76.275,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., όσο δηλαδή το ποσό που είχε προεκτιμηθεί στην τεχνική έκθεση  της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης  για εργασία 10 μηνών, αντί του ορθού κλάσματος του ανωτέρω ποσού ανάλογα με το διάστημα ισχύος της υπογραφείσας συμπληρωματικής σύμβασης (19.8.2009 έως 31.12.2009), είναι απορριπτέοι, καθόσον το μεν  η καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών αφορά αποκλειστικά την αποπληρωμή,   από τους τελικούς δικαιούχους,  των έργων που είναι ενταγμένα στα επιχειρησιακά προγράμματα, όχι δε και τη διοικητική ολοκλήρωση τους, το δε η προεκτίμηση του προϋπολογισμού  της συμπληρωματικής σύμβασης  έγινε βάσει των απαιτούμενων ημερών εργασίας  για την παραγωγή του αποτελέσματος της σύμβασης, ο αριθμός των οποίων παραμένει σταθερός  ανεξαρτήτως της διάρκειάς της. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη δεν είναι νόμιμη και  δεν πρέπει αυτό  να θεωρηθεί.