Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

25815/2005

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3051/2002
ΦΕΚ: 1780/Β/16.12.2005

Καθορισμός πρόσθετων απολαβών του Διοικητικού και Επιστημονικού προσωπικού του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως (ΕΣΡ).

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

2/54432/0022/2007

Καθορισμός των αποδοχών και των πρόσθετων απο¬λαβών του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)


2/52747/0022/2008

Καθορισμός αποδοχών και πρόσθετων απολαβών του Τακτικού και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της «Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ)».


2/74910/0022/2008

Καθορισμός ειδικής πρόσθετης αμοιβής του υπηρετούντος προσωπικού του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)


15221/2006

Διαβάθμιση θέσεων και καθορισμός καθηκόντων του ειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π.


2/64637/0022/2007

Καθορισμός των αποδοχών και της ειδικής πρόσθετης αμοιβής του Ειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής «ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ)».


139340/2020

Καθορισμός μηνιαίων αποδοχών του Επιστημονικού Διευθυντή Προέδρου και αποζημίωση των Μελών, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΠΕ.


ΚΥΑ/1617/2009

Τροποποίηση απόφασης καθορισμού αποδοχών του Ειδικού και Βοηθητικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της ειδικής πρόσθετης αμοιβής και της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη».


Αριθ. 2/7491/ΔΕΠ/2017

Καθορισμός αποδοχών του Προέδρου, των Μελών και του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.).


ΝΣΚ/3/2022

Ανώτατο όριο πρόσθετων αποδοχών ή απολαβών μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 104 του Συντάγματος.(...)Οι αμοιβές των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) που προέρχονται από τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά ή μεταπτυχιακά προγράμματα Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) χρηματοδοτούμενα αποκλειστικά από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους, δεν υπόκεινται στο προβλεπόμενο από το άρθρο 104 παρ. 2 του Συντάγματος ανώτατο όριο πρόσθετων αποδοχών ή απολαβών (ομόφωνα).


Π.Δ.326/1983

Εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.