Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Οδηγός για την καταστατική θέση των αιρετών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης (αντιμισθίες, αποζημιώσεις, έξοδα παράστασης, άδειες).Αριθμός Εγκυκλίου:5401​/2023 -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΑΔΑ:90ΠΛ46ΜΤΛ6-ΡΧ2

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/25837/2022

«Νομική υποστήριξη αιρετών δήμων» Α.Δ.Α.: 9Υ3946ΜΤΛ6-1ΛΡ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 273/2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


151512/Ε4/2018

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)..(ΑΔΑ:Ω8ΔΛ4653ΠΣ-5Φ1) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


10685/2016

Επικαιροποίηση Εγκυκλίου «Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. μετά την ισχύ του Ν.4354/2015» (ΑΔΑ:7ΩΞΨΗ-95Σ ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


Φ.350/99/124100/E3/2022

«Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:6ΘΦΣ46ΜΤΛΗ-Ξ21


91835/2022

Οδηγός λειτουργίας του Λογαριασμού 23/201550: «2015-ΕΔ-ΣΥΓΧΡ.ΤΑΜ.ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤ. Ε.Ε» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΑΔΑ:9ΔΖ746ΜΤΛΡ-4ΣΜ


ΠΟΛ.1094/2016

Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίου μας, σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες(ΑΔΑ:6ΗΚΥΗ-ΥΜΛ ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


οικ.32833/1782/19/2019

Πρώτη επικαιροποίηση της με αρ. πρ. 50657/2521/18 εγκυκλίου με θέμα «Περιορισμοί ταξινόμησης 2019 και 2020» και άλλα.(ΑΔΑ: Ψ9ΞΖ465ΧΘΞ-ΝΤΡ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


20700/2016

Εκλογή των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ:ΩΜ8Θ465ΦΘΕ-ΔΑΞ)


ΔΤΔ Α 1120203ΕΞ2017

Επικαιροποίηση Παραρτήματος V της αριθμ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1094213 ΕΞ2017 Εγκυκλίου- προσθήκη καταστημάτων του Φ.Π.Κ.Υ. που παραλαμβάνουν αντικείμενα για εξαγωγή σε τρίτες χώρες ΑΔΑ:7Χ5ΘΗ-Υ2Κ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


26188/2012

Νέο θεσμικό πλαίσιο κινητικότητας υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα-Διαθεσιμότητα και αργία.-Κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της με ΑΔΑ: Β4ΣΩΧ-ΗΤΔ εγκυκλίου