ΥΠ.ΕΣ/25837/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4915/2022

«Νομική υποστήριξη αιρετών δήμων» Α.Δ.Α.: 9Υ3946ΜΤΛ6-1ΛΡ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 273/2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/25712/2022

«Νομική υποστήριξη αιρετών περιφερειών, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4915/2022» (Α’63)ΑΔΑ:ΨΝΥ446ΜΤΛ6-ΧΤΤ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2868/202


25837/19-4-2022

Νομική υποστήριξη αιρετών δήμων ΑΔΑ: 9Υ3946ΜΤΛ6-1ΛΡ


35379/2013/2014

Νομική υποστήριξη αιρετών δήμων και περιφερειών(ΑΔΑ: ΒΙΞΡΝ-ΒΧΑ)

ΥΠ.ΕΣ/69738/2021

«Μετακίνηση αιρετών των Δήμων εντός και εκτός της χώρας» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 648/2021 ΑΔΑ:ΨΕΞΩ46ΜΤΛ6-Κ68


27423/2016

Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2017 και λοιπών δημοσιονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών & Δ.Α..(ΑΔΑ:6Η08465ΦΘΕ-ΠΛΣ) (Εγκύκλιος: 20) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


37598/2021

«Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021»ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9/2021 ΑΔΑ:ΩΧΓΦ46ΜΑΠΣ-ΦΞ6 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


323155/2019

«Επικαιροποίηση του Πίνακα Α΄».(Ω7ΦΝ465ΧΠΙ-ΜΛΟ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


269262/2021

Διευκρινίσεις επί των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 27 του ν.4663/2020.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2021 ΑΔΑ: ΩΔΑ1465ΧΘΞ-ΦΣΞ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


17642/2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2022–2024  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:64ΦΖ46ΜΤΛΡ-ΜΧ9


7207/2017

Οδηγίες για την υποβολή αιτημάτων επιχορήγησης των Δήμων & Περιφερειών της Χώρας στα πλαίσια του έργου «πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού». Καθορισμός κριτηρίων και κατανομής πιστώσεων.(ΑΔΑ:Ψ65Π465ΧΘ7-4Ε8) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10/2017