Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010
ΦΕΚ: 1327/Β/17.04.2019

Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

32237/2019

Τροποποίηση της 28549/16-4-2019 απόφασης (ΦΕΚ 1327/Β'/17-4-2019) με θέμα «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει».


15150/2014

Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010Διόρθωση σφάλματος-ΦΕΚ 1034/Β/25.4.2014

45892/2010

Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης.


ΔΙΟΡ.ΣΦ.1034/2014

Στην αριθμ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 955/16.4.2014 με θέμα «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με τον ν.3852/2010»γίνονται οι εξής διορθώσεις: Στη σελ.14424 στην 1η σειρά διορθώνεται το εσφαλμένο: «Δημοτική Κοινότητα Βροντούς» στο ορθό: «Τοπική Κοινότητα Βροντούς», στη σελ.14525 στην 23η διορθώνεται το εσφαλμένο «Τοπική Κοινότητα Βαρνάβα» στο ορθό «Δημοτική Κοινότητα Βαρνάβα», στη σελ.14527 στη 12η σειρά διορθώνεται το εσφαλμένο «Δημοτική Κοινότητα Βιλίων» στο ορθό «Τοπική Κοινότητα Βιλίων». στη σελ. 14465 στην 13η σειρά στη στήλη του πληθυσμού διορθώνεται το εσφαλμένο «596» στο ορθό «470» και στην ίδια σελίδα και στη 15η σειρά στη στήλη του πληθυσμού διορθώνεται το εσφαλμένο «285 στο ορθό «411»

ΝΣΚ/455/2007

ΟΤΑ. Διαδικασία σύναψης δανείων. Υπαγωγή ή μη στο ρυθμιστικό πεδίο του Π.Δ/τος 60/2007.Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 περ.δ’ του Π.Δ/τος 60/2007 (αντίστοιχη η διάταξη του άρθρου 16 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) οι πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξαιρούνται της διαγωνιστικής διαδικασίας, που προβλέπεται από το ανωτέρω Π.Δ/γμα, για τη συνομολόγηση δανείων με πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Η εξαίρεση, όμως, αυτή δεν πρέπει να παραβιάζει, κατά το στάδιο επιλογής του οικείου πιστωτικού ιδρύματος, τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της υποχρέωσης διαφάνειας.


ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.1/12/24719/2010

Υπαγωγή Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στους πρω­τοβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης σε εφαρμογή του ν. 3852/2010.


ΔΑΔ/Φ.1/11/43143/2019

Τροποποίηση της ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.1/12/24719/ 25-11-2010 (ΦΕΚ 1867/Β΄/2010) υπουργικής απόφασης «Υπαγωγή Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στους πρωτοβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης σε εφαρμογή του ν. 3852/2010».


ΥΠΕΣ/74785/2010

Οργανισμοί Περιφερειών ν.3852/2010 (Α΄ 87).ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 54


72758/2022

Επιβολή των διοικητικών μέτρων της αργίας και της έκπτωσης σε αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης - Εφαρμογή των άρθρων 236 και 236Α του ν. 3852/2010 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  638/2022 ΑΔΑ:6ΟΞΔ46ΜΤΛ6-8Ψ1


7575/2016

Ρυθμίσεις λειτουργίας Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των περιφερειακών ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3013/2002 και το άρθρο 160 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.