ΕΑΑΔΗΣΥ/3005/2019

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείων αναθεωρημένων διακηρύξεων έργων, μελετών και έργων με το σύστημα μελέτης- κατασκευής.(ΑΔΑ: 60ΦΞΟΞΤΒ-ΒΕ4)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΑΑΔΗΣΥ/5034/2018

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής επικαιροποιημένων προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών ανοικτής διαδικασίας άνω και κάτω των ορίων


ΕΑΑΔΗΣΥ/3774/2019

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής, σε επεξεργάσιμη μορφή, επικαιροποιημένων υποδειγμάτων διακηρύξεων για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και προμηθειών”


ΔΝΣβ/58571/ΦΝ 466/2019

Eνημέρωση για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής, σε επεξεργάσιμη μορφή, επικαιροποιημένων υποδειγμάτων διακηρύξεων για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και προμηθειών.ΑΔΑ: ΩΓΩΤ465ΧΘΞ-ΓΞΜ


ΕΑΑΔΗΣΥ/6356/2016

ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής υποδειγμάτων διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών»


Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ./3990/2017

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής υποδείγματος διακήρυξης για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο προμήθειας αγαθών με ανοικτή διαδικασία


Δ17α/338/4/ΦΝ 433.3/2013

Θέμα: Δημοσίευση απόφασης «Έγκριση αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων»  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33

ΔΝΣγ΄/57528/Φ.ΕΓΚ./2017

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. των πρότυπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου με χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(ΑΔΑ:ΩΖΔΨ465ΧΘΞ-Λ1Ο) ΕΓΚ/18/2017


ΥΠ.ΕΣ/40778/2018

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των προτύπων τευχών διακηρύξεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων με αξιολόγηση μελέτης κατ’εφαρμογή του άρθρου 50 του ν.4412/2016.


ΚΑ/ΦΠ000/ΠΡ1/ΟΙΚ.10194/2017

Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής, Προϊσταμένης Αρχής και Διευθυνουσών Υπηρεσιών σε δημόσιες συμβάσεις έργων και παροχής υπηρεσιών αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ).


ΕΑΑΔΗΣΥ/5046/2017

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής των πρότυπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 ( A 147 ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προσαρμοσμένα στις διατάξεις της με αριθμ.83010/4098/2-8-2017 Κ.Υ.Α. Β 2710)