Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4784/2021 , 4850/2021

«Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 και 55 του ν. 4784/2021 και του άρθρου 41 του ν. 4850/2021». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23/2022 ΑΔΑ:ΨΟΝΗ46ΜΑΠΣ-6Τ1

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

34600/2021

Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 και 55 του ν. 4784/2021 ΑΔΑ: 9ΟΗΖ46ΜΤΛΚ-Ο3Π


100878/2021

Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 47 του ν.4784/2021 (Α’ 40) ΑΔΑ:6ΓΟΥ465ΧΘΞ-ΥΓΒ


Β1.α/οικ. 31089/2022

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη της δαπάνης που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 88, 90 και 91 του ν. 4850/2021(Α’ 208) για το χρονικό διάστημα από 01-11-2021 έως 31-05-2022.


Δ30/Α3/373266/2021

Διευκρινίσεις επί του άρθρου 41 του ν. 4850/2021 (A’ 208) ΑΔΑ:ΨΗ81465ΧΘΞ-ΑΝΚ


136680/2022

«Διευκρινίσεις επί των τροποποιήσεων που επήλθαν στον νόμο 4663/2020 (Α’30) με τις διατάξεις του ν.4850/2021 (Α’ 208) και του ν.4903/2022 (Α’ 46) και την αντίστοιχη εφαρμογή τους σε εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης άδειας υδατοδρομίου.» ΑΔΑ:91ΗΖ465ΧΘΞ-6ΕΚ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2022


86960/2021

Γνωστοποίηση ν. 4784/2021 «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α'40).


Β1/οικ 347707/2021

N. 3887/2010 - Ν. 4850/2021 - Παράταση μεταβατικής περιόδου λειτουργίας των μεταφορικών επιχειρήσεων με μορφή ΙΜΕ - Μεταβιβάσεις ΦΔΧ μετά την 27η Ιανουαρίου 2022 ΑΔΑ: Ψ9ΓΙ465ΧΘΞ-ΟΦ7


Β1.α/οικ.64516/2022

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη της δαπάνης που προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 88, 89 και 90 του ν. 4850/2021(Α’ 208) για το χρονικό διάστημα από 01.06.2022 έως 31.12.2022.


16379/2022

Σύσταση Επιτροπής για τη σύνταξη προεδρικού διατάγματος σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 30 του ν. 4850/2021, για την υλοποίηση του άρθρου 24 του ν. 4850/2021.


Γ4α/Γ.Π.70904/2022

Απόφαση κατανομής ποσού 2.000.000,00 ευρώ, προσδιορισμού των δικαιούχων, καθορισμού της διαδικασίας και του ελέγχου της διάθεσης του ποσού αυτού καθώς και ρύθμισης των λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 88, 89 και 90 του ν. 4850/2021 (Α’ 208).