Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 1846/1951 , ΙΚΑ/Α42/3/2013

Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές – τεκμαρτά ημερομίσθια». ΑΔΑ:6ΖΓΨ46ΜΑΠΣ-ΖΝ5

Σχετικά Έγγραφα

ΙΚΑ/Α42/3/2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10/2013 -ΘΕΜΑ : «Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές και αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2013»


ΙΚΑ/Α42/3/2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10/2011 ΘΕΜΑ : «Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές και αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2011»


ΙΚΑ/199/2012

Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερο¬μισθίων των αμειβομένων με κυμαινόμενες αποδο¬χές μισθωτών για το έτος 2013.

ΙΚΑ/Α42/2/2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΑΡ. : 11 -ΘΕΜΑ : «Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές και αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2012» ΣΧΕΤ. : Το αριθ. Α42/12/27-10-2011 Γενικό Έγγραφο.

ΙΚΑ/Α42/6/Ε57/2007

Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές και αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2007 

ΙΚΑ/Α42/12/2011

ΘΕΜΑ : «Ασφαλιστικές κλάσεις μισθωτών που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές έτους 2011» ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 10/2011.

ΔΔΘΕΚΑ Α 1046705 ΕΞ 2019

Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη οχημάτων άνω των 9 θέσεων.(ΑΔΑ: 6ΜΒΗ46ΜΠ3Ζ-Μ0Μ)


ΔΔΘΕΚΑ Α 1126667/2020

Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ηλεκτρικών οχημάτων της κλάσης 8711 ΑΔΑ:ΩΧΥΛ46ΜΠ3Ζ-Φ35


69216/3154/2019

Παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε την κυκλοφορία οχηµάτων ιστορικού ενδιαφέροντος.ΑΔΑ: 78ΨΖ465ΧΘΞ-ΙΓΘ


Δ1γ/Γ.Π/οικ.10223/2018

«Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τον υγειονομικό έλεγχο μεταποιητικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας των Υγειονομικών Υπηρεσιών».(ΑΔΑ:ΨΥΘΛ465ΦΥΟ-5Λ5)