Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4314/2014
ΦΕΚ: 1503/Β/30.03.2022

Χρηματοδότηση του Ταμείου Διμερών Σχέσεων ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, με Διαχειριστή την Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) - Εθνικό Σημείο Επαφής, με πόρους κατά 100% του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 και αντικατάσταση της υπ΄αρ. 45504/8.5.2020 του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 1896).

Σχετικά Έγγραφα

45504/2020

Χρηματοδότηση του Ταμείου Διμερών Σχέσεων ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, με Διαχειριστή την Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) - Εθνικό Σημείο Επαφής με πόρους κατά 100% του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021.

30773/2022- ΦΕΚ: 1503/Β/2022 -Χρηματοδότηση του Ταμείου Διμερών Σχέσεων ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, με Διαχειριστή την Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) - Εθνικό Σημείο Επαφής, με πόρους κατά 100% του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 και αντικατάσταση της υπ΄αρ. 45504/8.5.2020 του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 1896).


58990/2020

Χρηματοδότηση της Τεχνικής Βοήθειας ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, με Διαχειριστή την Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) - Εθνικό Σημείο Επαφής με πόρους κατά 100% του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021.


48356/2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 58990/10.6.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Χρηματοδότηση της Τεχνικής Βοήθειας ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, με Διαχειριστή την Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) - Εθνικό Σημείο Επαφής με πόρους κατά 100% του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021» (Β΄ 2440).


55490 ΕΞ 2022

Σύστημα επιβαλλόμενων από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Ένωσης, ή και του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ - ΕΟΧ), για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Στόχου «Επενδύσεις για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση», καθώς και για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), του Ταμείου Επισιτιστικής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠΠ), του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ - ΕΟΧ) και των Χρηματοδοτικών Μέσων (ΧΜ).


58969 ΕΥΧΜ-ΕΟΧ 738/2017

Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ), του άρθρου 53Α του ν. 4314/2014


119262/840/2020

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021) Πρόγραμμα "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ" Πρόσκληση Νο 1 "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ" με τίτλο "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ-ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΦΑΛAΤΩΣΗΣ"  ΑΔΑ:9ΥΑΖ4653Π8-1ΓΤ


ΥΑ/41504/ΕΥΘΥ1904/2009

Σύστημα Διαχείρισης και Eλέγχου του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2004-2009.


Αριθ. 664 ΑΤ ΕΟX/129250/2016

Τροποποίηση της απόφασης υπ’ αριθ. 17595 /ΕΥΔ & ΠΛΑΠ 371 2014, ΦΕΚ Β΄ 1019/2014, για τη χρηματοδότηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ), ως Φορέα Υλοποίησης για την «Τεχνική Βοήθεια του δικαιούχου κράτους για την υλοποίηση του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009−2014» (Technical Assistance) και ως διαχειριστή για το «Αποθεματικό για διμερείς σχέσεις σε εθνικό επίπεδο» (Fund for Bilateral Relations at National Level), τα οποία υλοποιούνται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 - 2014 .


12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ/275/2014

Καθορισμός συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009-2014 - Κατανομή των Πόρων.


124428/2020

Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος, με τίτλο: «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια» (Programme F  - Good Governance, Accountable Institutions, Transparency), με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Εφαρμογής ΤΠΕ (ΕΥΔΕ ΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ  ΕΟΧ), περιόδου 2014-2021 και Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).