Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4314/2014
ΦΕΚ: 2108/Β/28.04.2022

Σύστημα επιβαλλόμενων από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Ένωσης, ή και του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ - ΕΟΧ), για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Στόχου «Επενδύσεις για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση», καθώς και για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), του Ταμείου Επισιτιστικής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠΠ), του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ - ΕΟΧ) και των Χρηματοδοτικών Μέσων (ΧΜ).

Σχετικά Έγγραφα

30773/2022

Χρηματοδότηση του Ταμείου Διμερών Σχέσεων ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, με Διαχειριστή την Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) - Εθνικό Σημείο Επαφής, με πόρους κατά 100% του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 και αντικατάσταση της υπ΄αρ. 45504/8.5.2020 του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 1896).


58990/2020

Χρηματοδότηση της Τεχνικής Βοήθειας ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, με Διαχειριστή την Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) - Εθνικό Σημείο Επαφής με πόρους κατά 100% του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021.


45504/2020

Χρηματοδότηση του Ταμείου Διμερών Σχέσεων ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, με Διαχειριστή την Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) - Εθνικό Σημείο Επαφής με πόρους κατά 100% του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021.

30773/2022- ΦΕΚ: 1503/Β/2022 -Χρηματοδότηση του Ταμείου Διμερών Σχέσεων ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, με Διαχειριστή την Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) - Εθνικό Σημείο Επαφής, με πόρους κατά 100% του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 και αντικατάσταση της υπ΄αρ. 45504/8.5.2020 του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 1896).


48356/2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 58990/10.6.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Χρηματοδότηση της Τεχνικής Βοήθειας ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, με Διαχειριστή την Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) - Εθνικό Σημείο Επαφής με πόρους κατά 100% του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021» (Β΄ 2440).


12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ/275/2014

Καθορισμός συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009-2014 - Κατανομή των Πόρων.


58969 ΕΥΧΜ-ΕΟΧ 738/2017

Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ), του άρθρου 53Α του ν. 4314/2014


Αριθ. 664 ΑΤ ΕΟX/129250/2016

Τροποποίηση της απόφασης υπ’ αριθ. 17595 /ΕΥΔ & ΠΛΑΠ 371 2014, ΦΕΚ Β΄ 1019/2014, για τη χρηματοδότηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ), ως Φορέα Υλοποίησης για την «Τεχνική Βοήθεια του δικαιούχου κράτους για την υλοποίηση του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009−2014» (Technical Assistance) και ως διαχειριστή για το «Αποθεματικό για διμερείς σχέσεις σε εθνικό επίπεδο» (Fund for Bilateral Relations at National Level), τα οποία υλοποιούνται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 - 2014 .


22195/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ/526/2013

Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου για την υλοποίηση του χρηματοδοτικού μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2009 - 2014.(ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ/275/2014 ΦΕΚ 781 Β/28-03-2014)


17595/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 371/2014

Xρηματοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Εθνικό Σημείο Επαφής, ως Φορέα Υλοποίησης για την «Τεχνική Βοήθεια του δικαιούχου κράτουςγια την υλοποίηση του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009?2014»(Technical Assistance) και ως Διαχειριστή Προγράμματος για το «Αποθεματικό για διμερείς σχέσεις σε εθνικό επίπεδο» (Fund for Bilateral Relations at National Level), τα οποία υλοποιούνται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 - 2014.(Τροποποιήθηκε με την αριθμ.664 ΑΤ ΕΟX/129250/2016, ΦΕΚ 4108/Β/21.12.2016 και την Αριθμ. 28253/862 ΕΟΧ, ΦΕΚ 1099/Β/28.3.2018)


28253/862 ΕΟΧ/2018

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 17595/ΕΥΔ και ΠΛΑΠ 371/10.04.2014 (Β’ 1019) απόφασης χρηματοδότησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, της Γενικής Γραμματείας Δημο- σίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Εθνικό Σημείο Επαφής, ως Φορέα Υλοποίησης για την «Τεχνική Βοήθεια του δικαιούχου κράτους για την υλοποίηση του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014» (Technical Assistance) και ως Διαχειριστή Προγράμματος για το «Αποθεματικό για διμερείς σχέσεις σε εθνικό επίπεδο» (Fundfor Bilateral Relations at National Level), τα οποία υλοποιούνται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009-2014.