Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 5013/2023 , Π.Δ.80/2022 , 4172/2013
ΦΕΚ: 2003/Β/28.03.2023

Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

Σχετικά Έγγραφα

107675/2021

Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.


38866/2022

Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.


οικ.4241/127/2019

Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας. 


οίκ.7613/395/2019

Οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.(ΑΔΑ:ΨΤΠΧ465Θ1Ω-Ν12)


2634/2022

Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.


42792/2022

Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.


οικ.4595/Δ1.1613/2019

Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας. 


9329/Δ1.3197/2019

Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 4595/Δ1.1613/ 31-1-2019 (Β΄ 234) υπουργικής απόφασης «Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας»


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/389/2019

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ:Να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας του διαγωνισμού και του σχεδίου σύμβασης για τον καθαρισμό του κρατικού αερολιμένα … (…), που εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου διαγωνισμού «για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων και επιφανειών των Κρατικών Αερολιμένων … (…), … (…), … (…), … (…), … (…) και … (…)» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.279.040,39 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..(....)Περαιτέρω, σημειωτέον ότι με την οικ.4241/127/19 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 173/30.1.2019) επήλθε αύξηση του νόμιμου κατώτατου μισθού και του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση(....) Με αυτά τα δεδομένα, το Κλιμάκιο κρίνει ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης, υπό τον όρο, όμως, αναδιαμόρφωσης του εργατικού κόστους της σύμβασης κατά τρόπο ώστε να είναι σύμφωνο με τις προβλέψεις της ως άνω υ.α. περί αύξησης του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/390/2019

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ:Να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας του διαγωνισμού και του σχεδίου σύμβασης για τον καθαρισμό του κρατικού αερολιμένα …, που εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου διαγωνισμού «για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων και επιφανειών των Κρατικών Αερολιμένων … (…), … (…), … (…), … (…), … (…) και … (…)» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.279.040,39 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(....)Περαιτέρω, σημειωτέον ότι με την οικ.4241/127/19 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 173/30.1.2019) επήλθε αύξηση του νόμιμου κατώτατου μισθού και του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση(....) Με αυτά τα δεδομένα, το Κλιμάκιο κρίνει ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης, υπό τον όρο, όμως, αναδιαμόρφωσης του εργατικού κόστους της σύμβασης κατά τρόπο ώστε να είναι σύμφωνο με τις προβλέψεις της ως άνω υ.α. περί αύξησης του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου.