οίκ.7613/395/2019

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: οικ.4241/127/2019

Οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.(ΑΔΑ:ΨΤΠΧ465Θ1Ω-Ν12)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

107675/2021

Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.


38866/2022

Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.


οικ.4241/127/2019

Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας. 


2634/2022

Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.


42792/2022

Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.


οικ.4595/Δ1.1613/2019

Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας. 


9329/Δ1.3197/2019

Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 4595/Δ1.1613/ 31-1-2019 (Β΄ 234) υπουργικής απόφασης «Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας»


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/389/2019

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ:Να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας του διαγωνισμού και του σχεδίου σύμβασης για τον καθαρισμό του κρατικού αερολιμένα … (…), που εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου διαγωνισμού «για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων και επιφανειών των Κρατικών Αερολιμένων … (…), … (…), … (…), … (…), … (…) και … (…)» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.279.040,39 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..(....)Περαιτέρω, σημειωτέον ότι με την οικ.4241/127/19 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 173/30.1.2019) επήλθε αύξηση του νόμιμου κατώτατου μισθού και του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση(....) Με αυτά τα δεδομένα, το Κλιμάκιο κρίνει ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης, υπό τον όρο, όμως, αναδιαμόρφωσης του εργατικού κόστους της σύμβασης κατά τρόπο ώστε να είναι σύμφωνο με τις προβλέψεις της ως άνω υ.α. περί αύξησης του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/390/2019

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ:Να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας του διαγωνισμού και του σχεδίου σύμβασης για τον καθαρισμό του κρατικού αερολιμένα …, που εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου διαγωνισμού «για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων και επιφανειών των Κρατικών Αερολιμένων … (…), … (…), … (…), … (…), … (…) και … (…)» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.279.040,39 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(....)Περαιτέρω, σημειωτέον ότι με την οικ.4241/127/19 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 173/30.1.2019) επήλθε αύξηση του νόμιμου κατώτατου μισθού και του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση(....) Με αυτά τα δεδομένα, το Κλιμάκιο κρίνει ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης, υπό τον όρο, όμως, αναδιαμόρφωσης του εργατικού κόστους της σύμβασης κατά τρόπο ώστε να είναι σύμφωνο με τις προβλέψεις της ως άνω υ.α. περί αύξησης του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/153/2022

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ:Να ελέγξει τη νομιμότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το αντικείμενο με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτηρίων του … (…)» (Τμήματα 1 και 2), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.181.052,82 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και του σχεδίου σύμβασης για την ανάθεση του Τμήματος 1 της ως άνω διαδικασίας (συμβατικό τίμημα: 3.807.824,25 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.).(....)Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού έλαβε χώρα στις 27.1.2022 (βλ. απόφαση Συγκλήτου του …. κατά την 14η Συν./27.1.2022), ήτοι σε χρόνο που ίσχυε ήδη η 107675/21 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» (Β΄ 6223/27.12.2021), δυνάμει της οποίας επήλθε αύξηση του κατώτατου νόμιμου μισθού των υπαλλήλων από 650 σε 663 ευρώ, αρχομένης από 1.1.2022. Συνεπώς, όφειλε η αναθέτουσα αρχή να προβεί σε αναδιαμόρφωση του εργατικού κόστους της σύμβασης κατά τρόπο ώστε να είναι σύμφωνο με τις προβλέψεις της ως άνω υ.α. Κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο, με το 11802/10.2.2022 έγγραφο της Διευθύντριας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Περιουσίας του … (…), σχεδίου σύμβασης.

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/732/2022.