Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2971/2001 , 4607/2019

Διευκρινίσεις επί του ζητήματος της άμεσης εκτέλεσης Πράξεων Άμεσης Απομάκρυνσης. ΑΔΑ: ΩΡΤΑΗ-ΖΔ7

Σχετικά Έγγραφα

1680/2020

Διευκρινίσεις επί των διατάξεων της παρ. 1(α) του άρθ. 14Α του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α΄, 285), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθ. 34 του ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α΄, 65). ΑΔΑ: 6Ε6ΜΗ-0ΔΨ


75278/2019

Διευκρινίσεις  επί  της  παρ. 6  του  άρθρου 14 Α   του  ν. 2971/2001. ΑΔΑ: ΨΘΥ2Η-ΓΦ8


ΠΟΛ.1196/2014

Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του του άρθρου 11 του ν. 4281/2014 (160 Α΄)(ΑΔΑ:7ΤΠΟΗ-ΡΜΤ)


80959/2019

Ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 33 παρ. 1 και 3 του ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α΄, 65) ΑΔΑ: ΨΥ5ΑΗ-ΧΚ4


οικ.2/416/ΔΕΠ/2017

Παροχή οδηγιών για επίλυση του ζητήματος που έχει προκύψει αναφορικά με αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές σε περιπτώσεις ανάκλησης πράξεων διορισμού, λόγω χρήσης πλαστών δικαιολογητικών.(ΑΔΑ:72ΓΠΗ-ΩΜΠ)


Ε.2078/2019

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 1 (άρθρο 51 παρ. 1 και 52 της Συμφωνίας) και του άρθρου 6 του ν. 4607/2019 (65 Α΄) για θέματα φορολογίας Κεφαλαίου.(ΑΔΑ:Ω4Β946ΜΠ3Ζ-ΠΓΝ) 


Γ1δ/6220/2017

Διευκρινίσεις επί της παρακολούθησης της ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.(ΑΔΑ:72Ρ0465ΦΥΟ-56Λ)


158344/3930/2017

Διευκρινίσεις επί της Εγκυκλίου Υλοποίησης Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2017.(ΑΔΑ:7ΗΛ54653Π8-ΦΙΓ)


Ν.4607/2019

Ι.Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, ΙV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις. 


Δ15Β1028660 ΕΞ.2013

ΘEMA: Παρέχονται διευκρινίσεις, αναφορικά με το περιεχόμενο του τιμολόγιου επί εκτέλεσης τεχνικού έργου ή εγκατάστασης.