Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 50025/2018

Ανάθεση μαθητικών μεταφορών σε αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ ΑΔΑ:ΨΖΙΤ465ΧΘΞ-Τ3Θ 

Σχετικά Έγγραφα

18361/2022

Διευκρινίσεις σχετικά με την ισχύ του ν. 2963/2001 όσον αφορά την αποκλειστικότητα παροχής συγκοινωνιακού έργου στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ.  ΑΔΑ: 9Ψ0Λ465ΧΘΞ-4ΘΦ 


160387/2023

Χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης ποσού 18.300.622,00 € σε αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε., καθώς και σε μεμονωμένους μεταφορείς ή επιχειρήσεις που εξυπηρετούν άγονες γραμμές νήσων του π.δ. 967/1979, λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την ραγδαία αύξησης της τιμής του πετρελαίου κίνησης. 


109746/2023

Χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης ποσού 19.280.000 € σε αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε., καθώς και σε μεμονωμένους μεταφορείς ή επιχειρήσεις που εξυπηρετούν άγονες γραμμές νήσων του π.δ. 967/1979, εξαιτίας μέτρων κρατικής παρέμβασης, που αποσκοπούν στον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και της ραγδαίας αύξησης της τιμής του πετρελαίου κίνησης.


335060/2021

Καθορισμός ύψους και διαδικασίας χορήγησης αποζημίωσης στα ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ, που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) και στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.) για την καταβολή μειωμένου κομίστρου στα αστικά και υπεραστικά μέσα μαζικής μεταφοράς των Φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.


84206/2022

Καθορισμός ύψους και διαδικασίας χορήγησης αποζημίωσης στα ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ, που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) και στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.) για την καταβολή μειωμένου κομίστρου στα αστικά και υπεραστικά μέσα μαζικής μεταφοράς των Φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.


123845/2023

Καθορισμός ύψους και διαδικασίας χορήγησης αποζημίωσης στα ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ, που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) και στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.) για την καταβολή μειωμένου κομίστρου στα αστικά και υπεραστικά μέσα μαζικής μεταφοράς των Φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.


680/2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50025/19.09.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, ’Ερευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β΄ 4217).


53173/2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50025/2018  κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β’ 4217).


ΥΠ.ΕΣ/54078/2022

Γνωστοποίηση τροποποίησης της υπ΄αρ. 50025/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β΄ 4217). 


16968/1766/2013

Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Β?58841/5546/2010 (Β΄ 2165) απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας»