Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016 , 3852/2010 , 3463/2006
ΦΕΚ: 4217/Β/26.09.2018

Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΚΥΑ 24001/2013

Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων απο τις Περιφέρειες

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 50025/2018- ΦΕΚ: 4217/Β/2018 Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες .


53173/2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50025/2018  κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β’ 4217).


ΥΠ.ΕΣ/53883/2018

Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση νέας ΚΥΑ μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες


4959/2019

Διευκρινήσεις επί της υπ’ αριθ. 50025/19-9-2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες».(ΑΔΑ:ΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3)


27577/2016

Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπ' αριθμ.24001/11-6-2013 κοινής υπουργικής απόφασης (1449Β΄/14-6-2013), «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες», όπως ισχύει.


Α/54001/4235/2014

Διευκρινίσεις περί της μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες κατά τα οριζόμενα της υπ’ αριθμ. 24001 (Β’ 1449) κ.υ.α.(ΑΔΑ:6Χ301-9Ξ1) 

Ν.4274/2014 (Άρθρο 49)

Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων


Ν.4286/2014(Δέκατο έβδομο άρθρο)

Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων


ΥΠ.ΕΣ/54078/2022

Γνωστοποίηση τροποποίησης της υπ΄αρ. 50025/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β΄ 4217). 


Α 74983/3438/2018

Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες - Κοινοποίηση αποσπάσµατος ΦΕΚ (Β' 4217) ΑΔΑ: Ω67Ι465ΧΘΞ-ΡΔ8