34266/2021/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4756/2020

«Επικουρική ασφάλιση των απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών Μηχανικών. Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8/2021 ΑΔΑ:Ω5ΜΗ46ΜΑΠΣ-Θ4Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

34266/2021

«Επικουρική ασφάλιση των απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών Μηχανικών. Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8/2021 ΑΔΑ:Ω5ΜΗ46ΜΑΠΣ-Θ4Γ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΛΕΠΕ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:34266/2021/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 
 

261450/2020

«Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών, από 01/01/2020, σε εφαρμογή του άρθρου 31 του ν.4670/2020» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 48/2020 ΑΔΑ:9Ε2846ΜΑΠΣ-Δ4Α


261370/2020

Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και Ν.Π.Ι.Δ. δικηγόρων με έμμισθη εντολή, από 01/01/2020, σε εφαρμογή των άρθρων 45 και 31 του ν.4670/2020» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47/2020​ ΑΔΑ:9ΡΠΖ46ΜΑΠΣ-ΑΞΧ


65483/2020

Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), από 1/12/2013, των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του τ. Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) των μισθωτών που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/2020  ΑΔΑ:6ΦΣ2465ΧΠΙ-ΘΥΜ


Δ.ΕΙΣΦ.Μ/626/1516562/2018

Απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του προσωπικού του τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ ΑΔΑ: ΨΧΝΚ465ΧΠΙ-6ΕΒ


Δ.ΕΙΣΦ.Μ/760/1660637/2017

Ένταξη και απεικόνιση της ασφάλισης των Ναυτικών στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016.(ΑΔΑ:6Φ9Ν465ΧΠΙ-ΤΤΑ)


37598/2021

«Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021»ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9/2021 ΑΔΑ:ΩΧΓΦ46ΜΑΠΣ-ΦΞ6 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


IKA/T01/652/6/2014

ΘΕΜΑ ׃«Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α,από 1-12-2013, στην Α.Π.Δ. μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών» ΕΓΚ/17/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΕ94691ΩΓ-ΜΙΦ)


65531/2020

Υπαγωγή των υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4670/2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10/2020 ΑΔΑ:ΡΨΨΜ465ΧΠΙ-4Τ3


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.1/196/2017 (Γ΄ΔΙΑΚΟΠΩΝ)

ΑΠΟΔΟΧΕΣ:Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει ότι, όπως βασίμως προβάλλεται από την αναπληρώτρια Επίτροπο, η διαδικασία πρόσληψης του ανωτέρω υπαλλήλου με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ. στο δημοτικό ν.π.δ.δ. του Δήμου ....., ως συμβασιούχου ι.δ.ο.χ. στο δημοτικό ν.π.δ.δ. του Δήμου ..... είναι μη νόμιμη, καθώς κατά παράβαση του άρθρου 38 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων δεν προηγήθηκε της σχετικής 68/7.3.2017 άδειας άσκησης έργου με αμοιβή η σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, τούτο δε ανεξαρτήτως του ότι η σχετική άδεια έπεται της έναρξης άσκησης του έργου (30.9.2016). Εξάλλου, η ως άνω πλημμέλεια δεν θεραπεύεται με την έκδοση στις 26.5.2017 της απαιτούμενης, κατά τα προεκτεθέντα, σύμφωνης γνωμοδότησης του αρμοδίου υπηεσιακού συμβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. ....., αφού κατά τη γενική αρχή του διοικητικού δικαίου περί μη αναδρομικότητας των διοικητικών πράξεων,  αυτή δεν δύναται να έχει αναδρομική ισχύ. μη δυνάμενη κατά τη σχετική Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο όσο και τα αρμόδια όργανα του δημοτικού ν.π.δ.δ. του Δήμου ..... και του Δήμου ..... αρχικώς έκριναν ότι ενόψει της άσκησης του επίμαχου έργου σε ν.π.δ.δ. και όχι σε ιδιωτικό φορέα η σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου δεν ήταν απαραίτητη και συνεκτιμώντας ότι τελικώς εκδόθηκε η εκ του νόμου απαιτούμενη σύμφωνη γνωμοδότηση, το Κλιμάκιο κρίνει ότι τα ως άνω όργανα, ενήργησαν χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των διατάξεων του άρθρου 38 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων, συγγνωστώς δε αυτά υπέλαβαν ότι τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία για την επίμαχη πρόσληψη