Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4172/2013
Εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167)
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

29914/Δ1.6859/2013

Καθορισμός πρόσθετου ειδικού κριτηρίου αποτίμησης προσόντων, κατ’ εφαρμογή της περ. ΣΤ της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (167 Α΄).ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την 33398/Δ1.7632/2013-ΦΕΚ 2759/Β/30.10.2013

33398/Δ1.7632/2013

Κατάργηση της υπ’ αριθμ. 29914/Δ1.6859/13-09-2013 απόφασης καθορισμού πρόσθετου ειδικού κριτηρίου αποτίμησης προσόντων κατ’ εφαρμογή της περ. ΣΤ της παρ. 2 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (167 Α΄).

ΠΟΛ 1034/2014

Προσδιορισμός μέσου επιτοκίου αγοράς κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 τουΝ. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167)

Υ9/70522/2014

Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» (“rebate”) του άρθρου 100 παρ. 5 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄) .

Υ9/οικ.91813/2013

Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» (rebate) του άρθρου 100 παρ.5 του Ν. 4172/2013 (Α΄, 167).

ΠΟΛ.1221/2018

Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, των διαδικασιών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄).


15/2014

α)15/2014:Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ, TE και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) καιεξακολουθούν να τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4250/2014 (Α΄74) β)14/2014:Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, κατ’ εφαρμογή της υποπαραγράφου 3γ του άρθρου 6 του ν. 4250/2014 (74 Α΄). ....

ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/1/20845/2013

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167 ).-Σχολικοί φύλακες

ΠΟΛ1244/2018

Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, της διαδικασίας, του τρόπου υπολογισμού του μέσου όρου απασχόλησης, καθώς και λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Δ του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’167).


Υ9/οικ.91813/2013/Δ.ΣΦΑΛ

Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Υ9/οικ.91813 απόφαση (ΦΕΚ 2511/Β΄/07.10.2013) με θέμα «Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» (rebate) του άρθρου 100 παρ.5 του Ν.4172/2013 (Α΄167).