Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4172/2013

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28Α και της παρ. 6 του άρθρου 27 του ν.4172/2013 (Α΄167) ΑΔΑ:Ρ4Τ846ΜΠ3Ζ-ΓΛΝ

Κατάσταση τρέχοντος εγγράφου: 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Ε.2031/2023

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 (Α΄167) (ΚΦΕ). ΑΔΑ: ΨΕΒΟ46ΜΠ3Ζ-ΤΙΕ 


ΠΟΛ.1088/2016

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 – 4 του άρθρου 27 του ν.4172/2013 περί μεταφοράς ζημιών.(ΑΔΑ:ΩΓ1ΑΗ-Σ89)


ΔΕΑΦ Β 1049915 ΕΞ 2018

Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 27 του ν.4172/2013.(ΑΔΑ:ΨΗ9Ψ46ΜΠ3Ζ-ΟΨΚ)


ΠΟΛ 1034/2014

Προσδιορισμός μέσου επιτοκίου αγοράς κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 τουΝ. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167)

Ε.2085/2023

Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 3 και 8 του άρθρου 49 του ν.4172/2013 (Α΄167) ΑΔΑ: ΨΟΕΩ46ΜΠ3Ζ-Τ4Α


ΔΕΑΦ 1017521 ΕΞ 2018

Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4172/2013.(ΑΔΑ:91ΕΜ46ΜΠ3Ζ-Δ1Ω )


34865/2013

Εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167)

Ε.2064/2023

Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 4172/2013 (A΄ 167(ΚΦΕ), περί φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων στην Ελλάδα.ΑΔΑ:ΨΤΘΓ46ΜΠ3Ζ-ΘΙΒ


Ε.2029/2022

«Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 (Α΄ 167)» ΑΔΑ:69ΩΡ46ΜΠ3Ζ-ΨΨ4


ΠΟΛ.1075/2016

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν.4172/2013. (ΑΔΑ:69Β6Η-Φ56)