Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Εγκύκλιος με οδηγίες οικονομικής διαχείρισης προς τους Προϊσταμένους – Υπολόγους των Υπηρεσιών Εξωτερικού ΕΟΤ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:9ΕΩ2469ΗΙΖ-ΞΜΜ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΟΙΚ.13919/2016

«Απόδοση δαπάνης για αντικατάσταση εξωτερικού επεξεργαστή ομιλίας κοχλιακού εμφυτεύματος και αναλώσιμα αυτού».ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ:6696ΟΞ7Μ-ΘΟ1)


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/91/οικ.22205/2017

Υπενθυμιστική εγκύκλιος για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων.(ΑΔΑ:ΨΕΖ5465ΧΘΨ-Γ1Δ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


ΥΑ 6881/2012

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα : « Οδηγίες εκτέλεσης κ’ εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, πιστώσεις 2012 κ’ 2013»

Φ80000/18056/419/2018

«Συμπληρωματικές οδηγίες-παράταση προθεσμίας».(ΑΔΑ:ΩΧΔΔ465Θ1Ω-Α4Ι) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


ΙΚΑ/Γ36/02/203/2016

«Οδηγίες εφαρμογής διατάξεων που αφορούν ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών»(ΑΔΑ:Ω0Κ84691ΩΓ-2ΛΥ)

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


2823.10/22008/2024

«Εγκύκλιος διαδικασιών συλλογής, ελέγχου, εξοφλήσεως & εν συνεχεία υποβολής προς αποκατάσταση δικαιολογητικών δαπανών πληρωτέων μέσω Παγίας Προκαταβολής Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:692Υ46ΜΤΛ6-ΞΩ3


ΔΒ4Γ/Γ55/33/οικ.37185/2015

Οδηγίες αποζημίωσης σκευασμάτων ειδικής διατροφής(ΑΔΑ:ΩΑΖΤΟΞ7Μ-54Ξ )ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


10644/2023

Πλαίσιο αξιολόγησης και αποδοχής αιτημάτων για οικονομική συμμετοχή ΕΟΤ σε δράσεις τρίτων, αγοράς χορηγικού πακέτου και παραχώρησης αιγίδας που διοργανώνουν ενέργειες προβολής και επικοινωνίας τουριστικού ενδιαφέροντος λόγω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου κατάθεσης δικαιολογητικών των φορέων που αιτούνται επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από δημόσιους πόρους.  ΑΔΑ:6ΚΞΜ469ΗΙΖ-Ν7Ψ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


30/004/000/5974/2018

Εγκύκλιος σχετική με την Απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ για τη διαδικασία δειγματοληψίας και εξέτασης των δειγμάτων των κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών.(ΑΔΑ:6Δ6Ρ46ΜΠ3Ζ-ΤΘ5) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


27423/2016

Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2017 και λοιπών δημοσιονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών & Δ.Α..(ΑΔΑ:6Η08465ΦΘΕ-ΠΛΣ) (Εγκύκλιος: 20) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)