Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Ενημέρωση υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας από τα Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ  ΑΔΑ: Ψ8Α7465ΧΘΞ-Μ0Α

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Οικ29946/321/2019

Δημοσίευση υπουργικής απόφασης με αριθμ. πρωτ. οικ: 19111/192/06-03-2019 ( Β΄ 1003) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών: «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» (ΑΔΑ: ΩΡΓΖ465ΧΘΞ- ΘΑ3).ΑΔΑ: 7ΝΙ9465ΧΘΞ-0ΙΞ


49887/3723/2020

Καθορισμός των απαιτούμενων υποβαλλόμενων στοιχείων, δικαιολογητικών και εγγράφων, στη Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, από τα λειτουργούντα Δημόσια και Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. της Χώρας.  ΑΔΑ: ΨΕΧ4465ΧΘΞ-ΛΨΞ 

27461/2021Τροποποίηση του εδαφίου (η), της παραγράφου 1, της με αριθμ. πρωτ. οικ. 49887/3723/18-8-2020 εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΨΕΧ4465ΧΘΞ-ΛΨΞ).ΑΔΑ:6ΟΤ1465ΧΘΞ-ΝΜΚ


74102/845/2019

Δημοσίευση υπουργικής απόφασης με αριθμ. πρωτ. οικ: 70959/767/24-09-2019 (Β΄ 3593) του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών: “Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/2019 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» (Β΄ 1003)” (ΑΔΑ: ΩΧ1Μ465ΧΘΞ-ΑΣΖ)ΑΔΑ:Ω3ΝΗ465ΧΘΞ-ΟΨ5


Γ454/16072/1683/13/2013

Διευκρινήσεις σχετικά με τους ελέγχους της νομιμότητας των οδικών επιβατικών μεταφορών από τα κατά τόπους Μ.Κ.Ε. - Μη δυνατή η αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος 

39013/3322/2015

Χρήση εντύπων παραβόλων στα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ (ΑΔΑ:ΒΖΦ0465ΦΘΘ-Ρ0Υ )


28160/2560/2015

Διόρθωση δεδομένων τεχνικών ελέγχων από τα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ (ΑΔΑ:ΩΦΛΟ465ΦΘΘ-Φ7Γ)


97131/2020

Διαγραφή από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης που καταστράφηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα. ΑΔΑ:Ω24Γ465ΧΘΞ-6Α4


292722/2021

Ενηµέρωση για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υ̟πουργείου Υ̟ποδοµών και Μεταφορών της νοµοθεσίας σχετικά µε τον Τεχνικό Έλεγχο Oχηµάτων σε ∆ηµόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ ΑΔΑ: 6ΜΗΘ465ΧΘΞ-Β3Σ


οικ. Α 56777/2864/2020

Διαγραφή από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης που καταστράφηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (Μεσογειακός Κυκλώνας «Ιανός»). ΑΔΑ: ΨΛΥ0465ΧΘΞ-5ΓΞ


137662/2020

Παροχή διευκρινήσεων περί της οριστικής διαγραφής ΟΤΚΖ από το μητρώο αδειών κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά το π.δ. 116/2004 (Α’ 81). ΑΔΑ: 6Β0Ρ465ΧΘΞ-ΔΞΒ