Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 5848/2021

Πρώτη αναθεώρηση της υπ’αρίθμ: 5848/7.4.2021 εγκυκλίου με τίτλο: «Υιοθέτηση και ενεργοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος ΙΡΙΔΑ και της Διαδικασίας Ηλεκτρονικής Έκδοσης και Διακίνησης Εγγράφων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ΑΔΑ: 66Γ446ΜΔΨΟ-2Χ3

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

5848/2021

«Υιοθέτηση και ενεργοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος ΙΡΙΔΑ και της Διαδικασίας Ηλεκτρονικής Έκδοσης και Διακίνησης Εγγράφων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»

377419/2021: Πρώτη αναθεώρηση της υπ’αρίθμ: 5848/7.4.2021 εγκυκλίου με τίτλο: «Υιοθέτηση και ενεργοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος ΙΡΙΔΑ και της Διαδικασίας Ηλεκτρονικής Έκδοσης και Διακίνησης Εγγράφων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ΑΔΑ: 66Γ446ΜΔΨΟ-2Χ3


22134/2020

Έναρξης Διακίνησης Εγγράφων μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών και των Εποπτευόμενων Φορέων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) «ΙΡΙΔΑ» (www.iridacloud.gov.gr) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49/2020


11005/2021

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων “ΙΡΙΔΑ” ΑΔΑ: ΩΝΙ2ΟΡ1Υ-Σ65


ΥΠ.ΕΣ.19390/2018

Διακίνηση Αλληλογραφίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και των Εποπτευόμενων Φορέων του μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2018


44398/2022

Εφαρμογή Εγκυκλίου «Ηλεκτρονική Διαχείριση των Αιτήσεων Έγκρισης Δαπάνης (ΑΕΔ) και των σχετικών νομιμοποιητικών εγγράφων τους μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΕΕΤΤ» 


453597/2022

Εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» στους Προϊσταμένους οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/103/2018

Προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων(...)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις που προηγήθηκαν, το αντικείμενο της υπό κρίση 38/21.4.2015 σύμβασης αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, διαχείρισης ροής εργασιών και βάσης δεδομένων, καθώς και την παροχή σχετικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, προοριζομένων να αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων εξειδικευμένων τεχνικών προδιαγραφών ιδιαιτέρων απαιτήσεων (βλ. ανωτέρω σκ. III Α περί γενικών αρχών και αρχιτεκτονικής του συστήματος, διαλειτουργικότητας, απόδοσης και ασφάλειας αυτού), αναγκαίο για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υποδομών ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης - πρωτοκόλλησης και διακίνησης εγγράφων στο ......, με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των διοικητικών του Υπηρεσιών και την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του λειτουργικού πλαισίου όλων των Οργανωτικών του Μονάδων (βλ. ανωτέρω σκ. III Α). Τούτο δεν είναι ομοειδές κατά τη φύση του, αλλά και σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας και την αντίληψη των συναλλαγών, με τα είδη και τις υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο των λοιπών προαναφερόμενων δαπανών (βλ. ανωτέρω σκ. III Β και Γ), τα οποία, άλλωστε, επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες και αποσκοπούν στην εκπλήρωση διακριτών σκοπών, όπως είναι, ενδεικτικώς, η εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών και αρχιτεκτονικών μελετών, η διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων, η μοντελοποίηση, προσομοίωση και ο σχεδιασμός σε πληθώρα εφαρμογών, η ανάλυση και διαστασιολόγηση κτιρίων, η ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων και η εν γένει εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των επιμέρους Εργαστηρίων και Τομέων των Σχολών του ......, όπως αναλυτικά περιγράφηκαν ανωτέρω. Άλλωστε, η κρίση αυτή δεν αναιρείται από το γεγονός ότι ορισμένα εκ των εν λόγω ειδών βάρυναν τον οικείο της επίμαχης δαπάνης Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού του φορέα, δοθέντος ότι κριτήριο για την κατάφαση του ομοειδούς χαρακτήρα των αγαθών είναι η φύση των πραγμάτων, σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας και την αντίληψη των συναλλαγών (πρβλ. Ελ. Συν. πρ. IV Tμ. 58/2015, Κ.Π.Ε.Δ. στο ΙV Tμ. 250, 140/2015, 126/2014 κ.ά.). Τυχόν δε μη νομιμότητα των λοιπών προπεριγραφεισών δαπανών αποτελεί αντικείμενο του προληπτικού ελέγχου αυτών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το π.δ. 136/2011 (Α΄ 267), και δεν ασκεί επιρροή στη νομιμότητα της ελεγχόμενης δαπάνης, ενόψει και της αυτοτέλειάς της. Επομένως, δεν συντρέχει, εν προκειμένω, περίπτωση κατάτμησης της συνολικής ετήσιας δαπάνης για την προμήθεια ομοειδών αγαθών και ως εκ τούτου, η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη, απορρέουσα από συναφθείσα κατόπιν απευθείας ανάθεσης σύμβαση προμήθειας αξίας 19.910,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., δηλαδή υπολειπόμενης του προαναφερόμενου ορίου (των 20.000,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.) επιτρεπτής προσφυγής στην εν λόγω εξαιρετική διαδικασία άνευ ανάγκης συνδρομής ειδικού προς τούτο λόγου, είναι νόμιμη, απορριπτομένου ως αβασίμου του προβαλλομένου από την Επίτροπο λόγου διαφωνίας.


ΝΣΚ/184/2021

α) Χορήγηση «μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή», με βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014, όπως ισχύουν, σε πολίτη τρίτης χώρας, που αποκτά ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα με αγορά, το τίμημα της οποίας έχει καταβληθεί με έναν από τους τρόπους, που περιοριστικά αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β περ. 2 του ν. 4251/2014, όπως ισχύουν, σε χρόνο προγενέστερο της σύναψης του σχετικού αγοραπωλητηρίου συμβολαίου, κατά τον οποίο ο πωλητής του ακινήτου δεν είχε, ακόμη, καταστεί κύριος αυτού, β) δέσμευση της Διοίκησης από την οριζόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β περ. 2 του ν. 4251/2014, όπως ισχύουν, βεβαίωση συμβολαιογράφου και γ) υποχρέωση ή μη της Διοίκησης για την ανάκληση του με αρ. πρωτ. 56894/9-3-2020 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής.(...)α) Πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος Β περίπτωση 2 του ν. 4251/2014, όπως ισχύουν, «μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή», σε πολίτες τρίτων χωρών, που αγοράζουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, και στις περιπτώσεις όπου, το τίμημα (ολικά ή μερικά) για την αγορά έχει καταβληθεί στον πωλητή με έναν από τους περιοριστικά αναφερόμενους στις παραπάνω διατάξεις τρόπους, σε χρόνο κατά τον οποίο αυτός δεν είχε, ακόμη, καταστεί κύριος της μετέπειτα νόμιμα πωληθείσας, από τον ίδιο, ακίνητης περιουσίας (κατά πλειοψηφία). β) Η οριζόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος Β περίπτωση 2 του ν. 4251/2014, όπως ισχύουν, βεβαίωση του συμβολαιογράφου, ο τύπος και το περιεχόμενο της οποίας καθορίστηκε με τη με αριθμ. 32802/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Μετανάστευσης και Ασύλου και η οποία υποχρεωτικά συνυποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη τρίτης χώρας με την αίτησή του για τη χορήγηση της «μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή», αποτελεί δημόσιο έγγραφο και δεσμεύει τη Διοίκηση, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 438 και 440 ΚΠολΔικ, ως προς τη διαπίστωση της συνδρομής των απαιτούμενων από το νόμο προϋποθέσεων περί των τρόπων καταβολής του, συμφωνηθέντος για την αγορά της ακίνητης περιουσίας, τιμήματος. Σε περίπτωση, πάντως, εντοπισμού προδήλου σφάλματος στη σχετική βεβαίωση ή/και δημιουργίας αμφιβολιών ή/και υπόνοιας ως προς την ακρίβεια των περιεχομένων στη βεβαίωση δηλώσεων, η Διοίκηση δεν κωλύεται να ανατρέξει στο αγοραπωλητήριο συμβόλαιο ή στα λοιπά στοιχεία του φακέλου και, εφόσον, κατά την κρίση της, συντρέχει περίπτωση, να αποτανθεί στις λοιπές αρμόδιες αρχές (κατά πλειοψηφία). γ) Το με αρ. πρωτ. 56894/9-3-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής, αποτελεί εσωτερικό (απλό πληροφοριακό) έγγραφο της Διοίκησης και, επομένως, δεν συντρέχει περίπτωση εξέτασης ανάκλησης ή μη εκτελεστής διοικητικής πράξης. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση δεν κωλύεται να απευθύνει γενικές οδηγίες και κατευθύνσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες για την ενιαία και σύμφωνα με τον νόμο αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων, αναιρώντας ρητά ή σιωπηρά το αντίθετο περιεχόμενο προγενέστερων εγγράφων της, ενώ, μετά τη νόμιμη αποδοχή της, η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση (κατά