Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4727/2020
ΦΕΚ: 5231/Β/11.11.2021

Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. 

Σχετικά Έγγραφα

99545 ΕΞ 2021

Καθορισμός λεπτομερειών για την τήρηση των Μητρώων Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και την παροχή των ψηφιακών υπηρεσιών κοινωφελών περιουσιών.


31368 ΕΞ 2020

Ορισμός της Αρχής Εγγραφής και των εντεταλμένων εκπροσώπων αυτής για την παροχή υπηρεσιών ταυτοποίησης σε εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, προς τον σκοπό της έκδοσης εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής για την υλοποίηση του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων, της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών ταυτοποίησης και των ρόλων στελεχών των φορέων του δημόσιου τομέα για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών.


Α1ε/Γ.Π.οικ. 74017/2020

Ορισμός Υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υπευθύνου Ψηφιακών Δράσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184)


39141 ΕΞ 2021

Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία Διαβατηρίων» και «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα "Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου" του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.


2/52946/0026/2015

Παροχή αποψεων αναφορικα  με το χορήγημα καθαριότητας κτιρίων στέγασης δημόσιων υπηρεσιών


100548/ΓΔ5/2021

Διαδικασία σύναψης ψηφιακών συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τους αναπληρωτές και ωρομισθίους εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.


130703/2020

Ορισμός Υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υπευθύνου Ψηφιακών Δράσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.


(EE) C-94/1999

Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 7ης Δεκεμßρίου 2000.  ARGE Gewässerschutz κατά Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft.  Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Bundesvergabeamt - Αυστρία.  Δημόσιες συμßάσεις παροχής υπηρεσιών - Οδηγία 92/50/ΕΟΚ - Διαδικασία συνάψεως των δημόσιων συμßάσεων - Ίση μεταχείριση των υποßαλλόντων προσφορές - Διάκριση λόγω ιθαγένειας - Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.


7334/2020

Μητρώο Ψηφιακών Υπηρεσιών - Ενέργειες για την έναρξη λειτουργίας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) ΑΔΑ: Ψ1ΛΨ46ΜΤΛΠ-ΩΗΗ


45628/414/2020

Διευκρινίσεις αναφορικά με το είδος της εργασιακής σχέσης και την ασφάλιση των διανομέων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις ψηφιακών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και αμείβονται με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών (πρώην τίτλος κτήσης). ΑΔΑ: 965646ΜΤΛΚ-ΒΝΚ