Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4270/2014/Α.100 , 4270/2014/Α.102

Παράταση της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (X.Ε.Π.)» ΑΔΑ: 6ΥΠ2Η-Σ94 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ​

Σχετικά Έγγραφα

ΠΔ.97/2011

Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.


2/91085/0026/2011

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την προθεσμία απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)»

2/110188/0026/2013

Άνοιγμα λογαριασμού για την κατάθεση προϊόντος Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)

2/1169/0026/2014

Έκδόση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής  (Χ.Ε.Π.)(ΑΔΑ)ΨΦ3ΞΗ-ΙΩΖ)

Φ80000/18056/419/2018

«Συμπληρωματικές οδηγίες-παράταση προθεσμίας».(ΑΔΑ:ΩΧΔΔ465Θ1Ω-Α4Ι) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


2/10218/0026/2014

Απόδοση προιόντος  Χρηματικών ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π)


2/94863/ΔΛΓΚ/2018

Επιστροφή αδιάθετων υπολοίπων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) και απόδοση τόκων τους, σε διακριτούς λογαριασμούς του Ε.Δ. που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, από 1.1.2019 και εφεξής ΑΔΑ: 62ΓΜΗ-ΥΟΙ


2/34883/0026/2017/2018

«Παροχή οδηγιών για την τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής που εκδόθηκαν σε προηγούμενα οικονομικά έτη μέσω του Ο.Π.Σ.Δ.Π.».(ΑΔΑ:64ΔΤΗ-ΗΔ3)


186387/Ε2/2018

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019 ΑΔΑ: Ω0ΝΨ4653ΠΣ-17Π (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

203976/Ε2/2018:Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης.(ΑΔΑ:6ΤΕΩ4653ΠΣ-ΚΚ4)

207389Ε2/2018 Αναπροσαρμογή προθεσμιών ελέγχου αιτήσεων μετάθεσης, ανάρτησης πινάκων μοριοδότησης και υποβολής ενστάσεων. (ΑΔΑ:6ΓΣ54653ΠΣ-4ΩΞ)


2/64998/0026/2013

ΘΕΜΑ : «Κατάθεση προϊόντος Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)».