οικ. 49734 ΕΞ 2023

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2/91085/0026/2011 , 4270/2014/Α.100 , 4270/2014/Α.101 , 4270/2014/Α.102 , 4270/2014/Α.103 , 97/2011

«Κατευθυντήριες οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 100 επ. του ν.4270/2014 (Α.143) και του π.δ. 97/2011 (Α. 232), περί της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) Φορέων της Κεντρικής Διοίκησης».ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΑΔΑ:9ΜΕ8Η-ΛΤΤ

Σχετικά Έγγραφα

39642/2020

Παράταση της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (X.Ε.Π.)» ΑΔΑ: 6ΥΠ2Η-Σ94 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ​


2/94863/ΔΛΓΚ/2018

Επιστροφή αδιάθετων υπολοίπων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) και απόδοση τόκων τους, σε διακριτούς λογαριασμούς του Ε.Δ. που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, από 1.1.2019 και εφεξής ΑΔΑ: 62ΓΜΗ-ΥΟΙ


A1161/2023

Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και  οδηγίες για την σύνταξη ειδικών σχεδίων στα πλαίσια εφαρμογής του αρθ. 23 παρ. 4 του Ν. 4662/2020.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΑΔΑ:6ΡΜΙ46ΝΠΙΘ-738


ΙΚΑ/T01/652/18/2016

«Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 97 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄) αναφορικά με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.»(ΑΔΑ:6ΦΘ34691ΩΓ-8Χ3) (ΕΓΚ/22/2016) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


18321 ΕΞ 2022

«Παράταση της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (X.Ε.Π.)». ΑΔΑ: 63Γ2Η-ΞΚ4


2/34883/0026/2017/2018

«Παροχή οδηγιών για την τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής που εκδόθηκαν σε προηγούμενα οικονομικά έτη μέσω του Ο.Π.Σ.Δ.Π.».(ΑΔΑ:64ΔΤΗ-ΗΔ3)


64930 ΕΞ 2023

«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με τις προϋποθέσεις για την παράταση της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) Φορέων της Κεντρικής Διοίκησης». ΑΔΑ:ΨΠΡ5Η-ΩΓΥ


Δ12A 1126595/2014

Διαβίβαση επιστολής ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


113902/2023

Παροχή οδηγιών περί της εκτέλεσης μεταφοράς προσώπων εντός της ελληνικής επικράτειας από αλλοδαπά Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΑΔΑ:9ΘΝΥ465ΧΘΞ-Ρ86

(Αρ.Πρωτ. πριν την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: 107587/5.4.2023)


Ε.2054/2020

Παροχή οδηγιών για την ορθή βεβαίωση του φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν.27/1975, μετά την τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 12 και 17 του νόμου αυτού, καθώς και των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 41 του ν.3182/2003 με το άρθρο 58 του ν.4646/2019 ΑΔΑ:6ΤΦΩ46ΜΠ3Ζ-Δ1Ξ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ