Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

4002/2011/Αρθ.21

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4002/2011
ΦΕΚ: 180/Α/22.09.2011

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.-ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Ν 4002/2011/Αρθ.70

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.( ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ )


ΠΟΛ 1176/2011

Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4002 (ΦΕΚ180/Α΄) της 22-8-11 με τίτλο «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας  του δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση  - Θέματα αρμοδιότητας  Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»

Ν.4002/2011

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.


Ν.3377/2005

Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης.


ΠΔ. 70/2015

Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.


19325/2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8928/15.6.2012 απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ανέγερσης κέντρων αναζωογόνησης (spa) του άρθρου 1 του ν. 3498/2006, όπως ισχύει, που περιλαμβάνονται σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, του Κεφαλαίου Γ του Μέρους Β’ του ν. 4002/2011, όπως ισχύει» (Β’ 1909).


ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/78/2022

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ:Με δεδομένα αυτά και την 125762/19.11.2021 βεβαίωση του ως άνω Γενικού Γραμματέα ότι δεν εκκρεμούν ένδικα μέσα (βοηθήματα) κατά των πράξεων της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του ελεγχόμενου σχεδίου συμφωνίας πλαίσιο κατά το μέρος που αφορά στο Τμήμα 1 (προμήθεια 3.780 τεμαχίων Η/Υ τυπικών, 1.290 τεμαχίων Η/Υ απαιτήσεων, 1.975 τεμαχίων επίπεδων οθονών Η/Υ τύπου led 21,5 ιντσών και 1.848 τεμαχίων οθονών Η/Υ τύπου led 23 ιντσών για τις ανάγκες υπηρεσιών και εποπτευόμενων φορέων των Υπουργείων Υγείας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Δικαιοσύνης και του ΟΑΕΠ, που εδρεύουν στην Γεωγραφική Ενότητα Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), στο Τμήμα 2 (προμήθεια 1.640 τεμαχίων Η/Υ τυπικών, 384 τεμαχίων Η/Υ απαιτήσεων, 1.395 τεμαχίων επίπεδων οθονών Η/Υ τύπου led 21,5 ιντσών και 679 τεμαχίων οθονών Η/Υ τύπου led 23 ιντσών για τις ανάγκες υπηρεσιών και εποπτευόμενων φορέων των Υπουργείων Υγείας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Δικαιοσύνης, που εδρεύουν στην Γεωγραφική Ενότητα Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων), στο Τμήμα 3 (προμήθεια 3.763 τεμαχίων Η/Υ τυπικών, 777 τεμαχίων Η/Υ απαιτήσεων, 2.166 τεμαχίων επίπεδων οθονών Η/Υ τύπου led 21,5 ιντσών και 2.188 τεμαχίων οθονών Η/Υ τύπου led 23 ιντσών για τις ανάγκες υπηρεσιών και εποπτευόμενων φορέων των  Υπουργείων που εδρεύουν στην Γεωγραφική Ενότητα Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου), στο Τμήμα 4 (προμήθεια 2.876 τεμαχίων Η/Υ τυπικών, 1.892 τεμαχίων Η/Υ απαιτήσεων, 2.798 τεμαχίων επίπεδων οθονών Η/Υ τύπου led 21,5 ιντσών και 1.809 τεμαχίων οθονών Η/Υ τύπου led 23 ιντσών για τις ανάγκες υπηρεσιών και εποπτευόμενων φορέων των Υπουργείων Υγείας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Δικαιοσύνης, που εδρεύουν στην Γεωγραφική Ενότητα Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Πειραιά και Νήσων Αττικής), στο Τμήμα 5 (προμήθεια 4.732 τεμαχίων Η/Υ τυπικών, 918 τεμαχίων Η/Υ απαιτήσεων, 3.702 τεμαχίων επίπεδων οθονών Η/Υ τύπου led 21,5 ιντσών και 1.476 τεμαχίων οθονών Η/Υ τύπου led 23 ιντσών για τις ανάγκες υπηρεσιών και εποπτευόμενων φορέων των Υπουργείων Υγείας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Δικαιοσύνης και του ΟΑΕΠ, που εδρεύουν στην Γεωγραφική Ενότητα Αττικής) και στο Τμήμα 7 (προμήθεια 3.000 τεμαχίων Η/Υ τυπικών, 3.000 τεμαχίων Η/Υ απαιτήσεων, 1.500 τεμαχίων επίπεδων οθονών Η/Υ τύπου led 21,5 ιντσών και 1.500 τεμαχίων οθονών Η/Υ τύπου led 23 ιντσών για τις ανάγκες υπηρεσιών της ΕΛΑΣ - Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που εδρεύουν στην Αττική).


ΝΣΚ/277/2016

Δυνατότητα απόσπασης εκπαιδευτικών στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού», κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 2469/1997.(...)Δεν επιτρέπεται η απόσπαση εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, λαμβανομένης υπόψη της απαγορευτικής διάταξης του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 2469/1997, που αποτελεί πάγια διάταξη ειδικότερου χαρακτήρα σε σχέση με τις οικείες διατάξεις τόσο του ν. 4314/2014 όσο και του ν. 3614/2007 που ρυθμίζουν θέματα διαδικαστικού χαρακτήρα. (πλειοψ.)


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/391/2022

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ:Ζητείται η ακύρωση α) της … απόφασης ανάκτησης του Γενικού Γραμματέα Τουρισμού του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του εκκαλούντος ανάκτηση ποσού 56.160,00 ευρώ, φερόμενου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από ενωσιακούς (μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο χρηματοδότησης του υποέργου της Πράξης «Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» με κωδικό ΟΠΣ 374634, το οποίο είχε ενταχθεί στη θεματική προτεραιότητα 62 του Άξονα 04 του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», και β) της …απόφασης καταγγελίας σύμβασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.(....)Εξάλλου, το εκκαλούν δεν προβάλλει κατά τρόπο ορισμένο και ουδόλως προκύπτει ότι το επιβαλλόμενο μέτρο είναι προδήλως δυσανάλογο, λαμβανομένων υπόψη και των παρατυπιών που διαπιστώθηκαν, επομένως, η προσβαλλόμενη απόφαση αποτελεί πρόσφορο και αναγκαίο μέτρο για το σκοπό που επιδιώκει και δεν παρίσταται προδήλως δυσανάλογο. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης του αναδόχου/επιχορηγούμενου φορέα, όπως εν προκειμένω, τα σχετικά ποσά που έχουν καταβληθεί καθίστανται αχρεώστητα στο σύνολό τους και, επομένως, η Διοίκηση υποχρεούται να επιβάλει δημοσιονομική διόρθωση/ανάκτηση, κατά συνέπεια, η ανάκτηση νομίμως, χωρίς να υφίσταται περιθώριο εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας (...), έχει επιβληθεί και ως απόρροια της καταγγελίας της σύμβασης αυτής. Απορρίπτει την έφεση.


ΕλΣυν.Τμ.7(ΚΠΕ)340/2015

Υπηρεσίες προβολής :Μη νόμιμη η καταβολή αμοιβής από Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σε ιδιώτη για την ψηφιοποίηση του ιστορικού του αρχείου, καθόσον η ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού και η ανάπτυξη του τοπικού πολιτιστικού τουρισμού, στις οποίες αποσκοπεί το άνω «έργο», υπάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ΚΔΚ (ν. 3463, ΦΕΚ Α΄ 114/2006), στην  αρμοδιότητα του Δήμου.(ΣΥΓΓΝΩΣΤΗ ΠΛΑΝΗ)