Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Ν.4002/2011

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3320/2005, 169/2007, 3870/2010, 2362/1995
ΦΕΚ: 180/Α/22.08.2011

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

4002/2011/Αρθ.21

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.-ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ


Ν 4002/2011/Αρθ.70

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.( ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ )


ΠΟΛ 1176/2011

Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4002 (ΦΕΚ180/Α΄) της 22-8-11 με τίτλο «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας  του δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση  - Θέματα αρμοδιότητας  Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»

ΠΝΠ/237/2012

Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις.


Ν.3377/2005

Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης.


Π.Δ.100/2016

Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Τουρισμού.


ΥΠΕΣ/4078/2014

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές Οδηγίες για τη Διατιθέμενη Δημοσιονομική Πληροφορία στον Κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας για Θέματα Οικονομικής Διαχείρισης και Μητρώου Δεσμεύσεων».

ΠΔ. 70/2015

Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.


Ν.4811/2021

Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.


2/69475/0022/2013

Καθορισμός αποζημίωσης αξιολογητών, του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων των πράξεων: 1. Δράσεις Κατάρτισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέματα Τουρισμού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και 2. Δράσεις Κατάρτισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέματα Τουρισμού στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου.