Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4520/2018 , Δ11/οικ.21568/620/2018
ΦΕΚ: 2152/Β/03.05.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ11/οικ.21568/ 620/12.4.2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών του προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας» (Β’ 1409).

Σχετικά Έγγραφα

11/οικ.25156/974/2019

Τροποποίηση της αριθμ. Δ11/οικ. 21568/620/ 12-4-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών του προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας» (1409 Β’), όπως ισχύει.


Δ11/οικ.58769/2522/2018

Τροποποίηση της αριθμ Δ11/οικ. 21568/620/ 12-4-2018 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών του προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας» (ΦΕΚ 1409 Β΄) όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της από την υπ’ αριθμ. Δ11/οικ.37348/1265/5-7-2018 (ΦΕΚ 2803 Β) όμοια της.


Δ11/οικ. 13591/476/2020

Τροποποίηση της αριθ. Δ11/οικ. 21568/620/ 12-4-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (B’1409) «Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών του προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Δ11/οικ.37348/1265/2018

Τροποποίηση της αριθμ. Δ11/οικ. 21568/620/12-4-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (ΑΔΑ: ΩΑΚΓ465Θ1Ω-2ΞΠ) (Φ.Ε.Κ. 1409/τ.Β΄/2018) «Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών του προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας».


Δ11/οικ.40787/1430/2018

Διευκρινήσεις επί της με αριθμ. Δ/11οικ.21568/620/12-4-2018 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός των προυποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερείων του προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγ’υης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονιπικαής φροντίδας (ΦΕΚ- 1409/Β)


Δ.11/οικ.21568/620/2018

Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών του προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας. 


41843/2022

Πιλοτικό Πρόγραμμα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης σε διαμερίσματα των ατόμων δεκαπέντε ετών και άνω που διαβιούν σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας. 


Δ14/15219/229/2019

Ειδική πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Ένωση Γυναικών Σύμης, β) Σύλλογος Εθελοντών Κοινωνικής και Συναισθηματικής Στήριξης Ανθρώπων με Καρκίνο και των Οικογενειών τους «ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ» και γ) Εταιρία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης της Περιουσίας των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, Ανανέωση Πιστοποίησης Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες Ε.Σ.Π., Ειδική πιστοποίηση Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» και β) Σκέπη Πρόνοιας, Ανανέωση Πιστοποίησης Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Κινητικά και Νοητικά Υστερούντων Ατόμων «Η ΣΤΟΡΓΗ» και Ανανέωση Πιστοποίησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.  


ΠΟΛ.1157/2015

Κοινοποίηση των οριζομένων της οικ. 11484/03.04.2015 ΦΕΚ 565Β΄/2015 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α΄270/24.12.2014) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» και παροχή σχετικών οδηγιών στα θέματα αρμοδιότητάς μας επί των διατάξεων του ως άνω άρθρου.(ΑΔΑ:6ΣΛ1Η-80Π )


ΕΣ/Τ1/213/2007

Πρόεδρος Δ.Σ. Μονάδας κοινωνικής φροντίδας.Δεν δικαιούται να λάβει δώρα εορτών και επίδομα αδείας, καθόσον η σχετική κοινή υπουργική απόφαση, η οποία καθορίζει τις αποδοχές των Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, κατά τρόπο περιοριστικό, δεν προβλέπει την καταβολή αυτών, σε αντίθεση με την υπουργική απόφαση που καθορίζει τις αποδοχές των Διοικητών των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας