Δ11/οικ. 13591/476/2020

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: Δ.11/οικ.21568/620/2018
ΦΕΚ: 1174/Β/06.04.2020

Τροποποίηση της αριθ. Δ11/οικ. 21568/620/ 12-4-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (B’1409) «Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών του προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

40067/2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ11/οικ.21568/ 620/12.4.2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών του προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας» (Β’ 1409).


11/οικ.25156/974/2019

Τροποποίηση της αριθμ. Δ11/οικ. 21568/620/ 12-4-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών του προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας» (1409 Β’), όπως ισχύει.


Δ11/οικ.37348/1265/2018

Τροποποίηση της αριθμ. Δ11/οικ. 21568/620/12-4-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (ΑΔΑ: ΩΑΚΓ465Θ1Ω-2ΞΠ) (Φ.Ε.Κ. 1409/τ.Β΄/2018) «Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών του προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας».


Δ11/οικ.58769/2522/2018

Τροποποίηση της αριθμ Δ11/οικ. 21568/620/ 12-4-2018 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών του προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας» (ΦΕΚ 1409 Β΄) όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της από την υπ’ αριθμ. Δ11/οικ.37348/1265/5-7-2018 (ΦΕΚ 2803 Β) όμοια της.


Δ11/οικ.40787/1430/2018

Διευκρινήσεις επί της με αριθμ. Δ/11οικ.21568/620/12-4-2018 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός των προυποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερείων του προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγ’υης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονιπικαής φροντίδας (ΦΕΚ- 1409/Β)


Δ.11/οικ.21568/620/2018

Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών του προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας. 


41843/2022

Πιλοτικό Πρόγραμμα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης σε διαμερίσματα των ατόμων δεκαπέντε ετών και άνω που διαβιούν σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας. 


40494/2022

Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ΜοΠΠ) από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.


Δ14/15219/229/2019

Ειδική πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Ένωση Γυναικών Σύμης, β) Σύλλογος Εθελοντών Κοινωνικής και Συναισθηματικής Στήριξης Ανθρώπων με Καρκίνο και των Οικογενειών τους «ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ» και γ) Εταιρία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης της Περιουσίας των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, Ανανέωση Πιστοποίησης Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες Ε.Σ.Π., Ειδική πιστοποίηση Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» και β) Σκέπη Πρόνοιας, Ανανέωση Πιστοποίησης Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Κινητικά και Νοητικά Υστερούντων Ατόμων «Η ΣΤΟΡΓΗ» και Ανανέωση Πιστοποίησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.  


Ν.1431/1984

Ρύθμιση θεμάτων φορέων κοινωνικής πρόνοιας - παιδικής προστασίας και άλλες διατάξεις.