Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4727/2020 , 5620 ΕΞ 2021
ΦΕΚ: 5354/Β/18.11.2021

Λειτουργία των εφαρμογών «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου» και «Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού».

Σχετικά Έγγραφα

41115/2021

«Λειτουργία των εφαρμογών “Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου” και “Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού”» ΑΔΑ: 6Ν3546ΜΤΛΠ-Δ0Υ


14492 ΕΞ 2021

Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του Κεφαλαίου ΙΑ’ Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα Διαύγεια του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).


47538/ΨΣ 5779/2011

Προκήρυξη Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων με τίτλο Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε “έξυπνες” συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές?ταμπλέτες (“digi?mobile”) ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: 1. «Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Βελτίωση της Παραγωγικότητας με Αξιοποίηση των ΤΠΕ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ 1.1: «Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε Επιχειρήσεις» 2. «Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ?ΘΡΑΚΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα ΣΤΗΝ ΠΚΜ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: «Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα ΣΤΗΝ ΠΔΜ» 3. «Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: «Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» 4. «Π.Ε.Π ΘΕΣΣΑΛΙΑ?ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ?ΗΠΕΙΡΟΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας» 5. «Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της καινοτομίας και της ψηφιακής σύγκλισης». 

246/2021

Τήρηση θυρίδων της Ελληνικής Αστυνομίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).


29637 ΕΞ 2021

Τήρηση θυρίδων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).


Γ.Π.οικ. 70413/2021

Χορήγηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, προσδιορισμός τεχνικών λεπτομερειών απόδοσής του και τήρηση θυρίδων αρμοδιότητας των Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου και Προστασίας του Πολίτη στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).


ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 1037437/2021

Λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας χορήγησης στοιχείων στην ΗΔΙΚΑ και την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Επίδομα Παιδιού (Α21) και το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα»


οικ.Α 43618/1925/2019

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του ψηφιακού Μητρώου του άρθρου 18 και των ηλεκτρονικών εφαρμογών των άρθρων 13 και 20 του ν. 4530/2018 (Α’ 59).  


ΝΣΚ/109/2020

Αν η χρήση πλαστού εγγράφου συνιστά κώλυμα για την πρόσληψη υποψηφίου για θέση έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ).(...)Υφίσταται κώλυμα για την πρόσληψη υποψηφίου για θέση έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), για το λόγο ότι, στο αντίγραφο ποινικού μητρώου του καταγράφεται ως αξιόποινη πράξη «Κατοχή ή χρήση πλαστού διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου ή γνήσιου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου τρίτου προσώπου» (ομόφωνα).


Δ14/οικ.87451/2021

Κατανομή των καθαρών εσόδων Ειδικού Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης για κοινωνικές πολιτικές σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οικονομικού έτους 2021.