Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

41109/2023

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010, 5043/2023

Τρόπος συνεδρίασης διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. - αναλογική εφαρμογή διατάξεων άρθρου 11 ν. 5043/2023» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 577/2023 ΑΔΑ: ΨΤΝΠ46ΜΤΛ6-ΡΙ2


36133/2024 :«Τρόπος συνεδρίασης συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. με αναλογική εφαρμογή διατάξεων άρθρων 6 και 15 ν. 5056/2023 - διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 246 ν.3463/2006, όπως ισχύει-» ΑΔΑ: 9ΑΘΒ46ΜΤΛ6-Χ8Π


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

36133/2024

«Τρόπος συνεδρίασης συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. με αναλογική εφαρμογή διατάξεων άρθρων 6 και 15 ν. 5056/2023 - διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 246 ν.3463/2006, όπως ισχύει-» ΑΔΑ: 9ΑΘΒ46ΜΤΛ6-Χ8Π


610010/2023

«Ασφάλιση στον e - Ε.Φ.Κ.Α. του προσωπικού που στελεχώνει πλοία αναψυχής και τουριστικά ημερόπλοια» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:49/2023. ΑΔΑ:ΨΨ0346ΜΑΠΣ-Υ1Ζ


427223/2024 :«Ανάκληση της αρ. 49/2023 εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΨΨ0346ΜΑΠΣ-Υ1Ζ)» ΑΔΑ:ΨΠΘΚ46ΜΑΠΣ-Ν5Σ


25270/2022

Παροχή οδηγιών για την κοινοποίηση της Ετήσιας Έκθεσης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων(ΓΔΔΕ)» ΑΔΑ:644ΔΗ-Μ2Σ

80309 ΕΞ 2024:Κοινοποίηση της Ετήσιας Έκθεσης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου έτους 2023 στη ΓΔΔΕ. ΑΔΑ:9ΟΧΥΗ-8ΚΗ


744709/2023

Τροποποίηση ρύθμισης Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που επλήγησαν από πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 ΑΔΑ:6ΩΘΓ46ΜΑΠΣ-ΞΩΞ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ: 627714/2024:«Τροποποίηση ρύθμισης Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που επλήγησαν από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023» ΑΔΑ:63ΕΤ46ΜΑΠΣ-ΝΞΔ


Δ30/Α3/71830/2024

Επικαιροποίηση διατάξεων της υπ’ αρ. 50984/7947/2013 υπουργικής απόφασης «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» (Β’ 3056).

Δ30/Α3/119364/2024: Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης για τους σκοπούς της άδειας οδήγησης. ΑΔΑ:9ΗΓΖ465ΧΘΞ-Δ5Ρ

Δ30/Α3/108549/2024: Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης υποψηφίου οδηγού που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, με γνήσιο της υπογραφής, για τους σκοπούς της θεωρητικής εξέτασης άδειας οδήγησης. ΑΔΑ:ΨΘΛΓ465ΧΘΞ-ΦΛΨ


Γ5α/Γ.Π.οικ.22667/2024

«Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή θεραπειών βοτουλινικής τοξίνης και υαλουρονικού οξέος». ΑΔΑ:ΨΩ6Υ465ΦΥΟ-ΧΓΝ

Γ5α/Γ.Π.οικ.34334/2024:Τροποποίηση- αντικατάσταση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.22667/17-04-2024 Εγκυκλίου «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή θεραπειών βοτουλινικής τοξίνης και υαλουρονικού οξέος (ΑΔΑ: ΨΩ6Υ465ΦΥΟ-ΧΓΝ)». ΑΔΑ:6Υ4Κ465ΦΥΟ-7ΕΙ


οικ.46901 ΕΞ 2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α’ 44)» (Β’ 3766). 


66297/2024: Κοινοποίηση διατάξεων κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τις διαδικασίες παραλαβής, επεξεργασίας ηλεκτρονικών τιμολογίων και πληρωμής. ΑΔΑ:ΨΓΡΡΗ-ΤΦΡ

82240/2024: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης (κυα) 46901 ΕΞ 2024/01.04.2024 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄ 44)” (Β΄3766)»(Β.2120) ΑΔΑ:9Ε3ΚΗ-4ΕΧ


Π.Δ.65/2023

Κανονισμός περί ρύθμισης θεμάτων των ναυαγοσωστικών πλοίων αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές σχεδίασης και κατασκευής, τη δύναμη έλξης, τα κριτήρια ευστάθειας, τις επιχειρησιακές, λειτουργικές απαιτήσεις, τη δραστηριοποίηση και τον εξοπλισμό αυτών. 


2333.2/32684/2024:Απαιτήσεις ραδιοεπικοινωνιών ναυαγοσωστικών πλοίων σύμφωνα με το π.δ. 65/2023». ΑΔΑ:6ΔΝΔ4653ΠΩ-1Φ9


Γ1δ/Γ.Π.οικ.29172/2024

Όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές για τη χορήγηση πρωτοξειδίου του αζώτου σε οδοντιατρεία και πολυοδοντιατρεία. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ: ΔΙΟΡΘ.ΣΦΑΛΜ.-ΦΕΚ:3984/Β/08.07.2024:ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Στην υπό στοιχεία Γ1δ/Γ.Π.οικ. 29172/24-5-2024 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού και του Υφυπουργού Υγείας, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3103)


Δ1(δ)/ΓΠ οικ.25498/2024

Προστασία της Δημόσιας Υγείας στην περίπτωση μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. ΑΔΑ:Ψ9ΜΗ465ΦΥΟ-ΣΙΧ

Δ1(δ)/ΓΠ οικ.26659/2024:Υπενθύμιση εγκυκλίου περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από την αφρικανική σκόνη. ΑΔΑ:9Υ82465ΦΥΟ-ΒΙΚ