Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3463/2006

«Τρόπος συνεδρίασης συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. με αναλογική εφαρμογή διατάξεων άρθρων 6 και 15 ν. 5056/2023 - διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 246 ν.3463/2006, όπως ισχύει-» ΑΔΑ: 9ΑΘΒ46ΜΤΛ6-Χ8Π


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : 1 ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

41109/2023

Τρόπος συνεδρίασης διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. - αναλογική εφαρμογή διατάξεων άρθρου 11 ν. 5043/2023» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 577/2023 ΑΔΑ: ΨΤΝΠ46ΜΤΛ6-ΡΙ2


36133/2024 :«Τρόπος συνεδρίασης συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. με αναλογική εφαρμογή διατάξεων άρθρων 6 και 15 ν. 5056/2023 - διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 246 ν.3463/2006, όπως ισχύει-» ΑΔΑ: 9ΑΘΒ46ΜΤΛ6-Χ8Π


ΥΠ.ΕΣ/86921/2023

«Κατάργηση νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού - ενημέρωση επί των διατάξεων του ν. 5056/2023 (Α΄ 163)» ΑΔΑ:9ΗΓΝ46ΜΤΛ6-ΛΒ9 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1160/2023


108912/2023

Εξαίρεση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, από την αυτοδίκαιη κατάργηση του άρθρου 27 του ν. 5056/2023 (Α’ 163).


ΝΣΚ/194/2016

Εάν, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 241 του ν. 3463/2006, οι Ο.Τ.Α. τυγχάνουν καθολικοί διάδοχοι καταργούμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, ως προς τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις εκκρεμείς δίκες, ή εάν, ελλείψει ειδικότερης νομοθεσίας, δύναται να εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 479 του ΑΚ.Διατυπώθηκαν δύο γνώμες που ισοψήφισαν και γι΄ αυτό το ερώτημα παραπέμπεται στην Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Κατά την 1η γνώμη, οι Δήμοι, στους οποίους περιέρχεται η περιουσία καταργούμενων νομικών προσώπων, δεν καθίστανται καθολικοί διάδοχοι αυτών, κατ΄εφαρμογή, όμως, των διατάξεων του άρθρου 479 ΑΚ, οι Δήμοι ευθύνονται περιορισμένα για τις υποχρεώσεις και τα χρέη των καταργούμενων νομικών προσώπων, μέχρι την αξία της μεταβιβαζόμενης περιουσίας. Στα χρέη αυτά περιλαμβάνονται και εκείνα τα οποία συνδέονται με εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις σχετικές με την περιουσία, στις οποίες οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να συμμετέχουν, να διενεργούν όλες τις προβλεπόμενες διαδικαστικές πράξεις και να προβάλλουν και τον ισχυρισμό περί του περιορισμού της ευθύνης τους. Κατά την 2η γνώμη, οι Δήμοι καθίστανται καθολικοί διάδοχοι του συνόλου της περιουσίας των καταργούμενων δημοτικών νομικών προσώπων, υπό την ιδιότητά τους δε αυτή, είναι υποκείμενα των κάθε είδους δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απαρτίζουν την περιερχόμενη σ’ αυτούς περιουσία και έχουν, σχετικά με τα στοιχεία αυτά, δικαιοπρακτική ικανότητα, νομιμοποιούμενοι ενεργητικώς και παθητικώς στις δίκες που την αφορούν.


ΥΠ.ΕΣ/87909/2023

Εφαρμογή διατάξεων του ν. 5056/2023»  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1172/2023 ΑΔΑ:6Β2Β46ΜΤΛ6-3ΓΙ


ΥΠ.ΕΣ/26704/2020

Περαιτέρω διευκρινίσεις επί θεμάτων αναφορικά με τη διοίκηση και λειτουργία των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α ΑΔΑ:Ω99Θ46ΜΤΛ6-Η64


ΥΠΕΣ/15620/2012

Θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4071/2012.(για τη μείωση του ύψους των μισθωμάτων ακινήτων που εκμισθώνουν οιδήμοι και τη συγκρότηση της επιτροπής ορίων του άρθρου 11 του ν.3463/2006)


ΕΣ/Τ7/192/2008

Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης.Όταν το αντικείμενο της απευθείας ανάθεσης αφορά στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης των εργασιών της διεπιστημονικής ομάδας έργου που συντάσσει το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ο.Τ.Α., εφαρμόζονται και στις προαναφερόμενες αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. οι διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2007, αναφορικά με το επιτρεπόμενο όριο της απευθείας ανάθεσης, ως μεταγενέστερες και ειδικότερες των διατάξεων του άρθρου 268 του νόμου 3463/2006. Ακολούθως, η απευθείας ανάθεση σε αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Ο.Τ.Α., υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος επιτρέπεται μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ, άνω δε του ως άνω ορίου και μέχρι του ποσού των 45.000 ευρώ διενεργείται πρόχειρος διαγωνισμός.  

ΥΠΕΚΑ/958/2012

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249 Α), σχετικά με ιδιότητες ασυμβίβαστες με αυτές του Ελεγκτή Δόμησης και του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

ΥΠ.ΕΣ/87194/2020

Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του αρ. 160 «Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού» του ν.3463/2006 από τους δήμους και της παρ. 10 του αρ. 78 του ν. 4172/2013 από τις περιφέρειες ΑΔΑ: Ψ5Ε546ΜΤΛ6-ΒΑ0