Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4797/2021 , 4935/2022 , 4601/2019 , 4314/2014 , 4172/2013 , 3852/2010 , 4270/2014 , 74617 ΕΞ 2021
ΦΕΚ: 1783/Β/20.03.2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΗΣ 56960 ΕΞ 2023-ΦΕΚ:2312/Β/10.04.2023.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

56960 ΕΞ 2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).


110065 ΕΞ 2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021 23.06.2021 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670) .


147036 ΕΞ 2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).


72840 ΕΞ 2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/ 23.06.2021 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).


74617 ΕΞ 2021

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66).


123369/2020

Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.2459/1997 ΑΔΑ:Ω1Σ7Η-ΞΡ2

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ  111822 ΕΞ 2021:Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του ν.4797/2021 (Α΄66) ΑΔΑ: ΨΦΛΘΗ-ΖΦ7


6810 ΕΞ 2021

Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 24596 ΕΞ 2023- ΦΕΚ: 3399/Β/19.5.2023 Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 6810 ΕΞ 2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)» (Β΄ 988). 


149/2020

Προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ΄ του ν. 4487/2017 (Α΄ 116) και εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων του νόμου αυτού.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 7651 ΕΞ 2021- ΦΕΚ: 1086/Β/22.3.2021


65771 ΕΞ 2022

Σύσταση και συγκρότηση Επενδυτικού Συμβουλίου της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’  130) και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας αυτού.

29698 ΕΞ 2023-ΦΕΚ:1086/Β/28.02.2023:Τροποποίηση της υπό στοιχεία 65771 ΕΞ 2022/16.5.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση και συγκρότηση Επενδυτικού Συμβουλίου της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας αυτού» (Β’ 2419).

13845 ΕΞ 2021

Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία 252/ΓΔΟΔΥ/ ΔΔΥ/2020/22-1-2020 υπουργικής απόφασης «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», με κατάργηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ. 21588/ 04-11-2011 (Β’ 2541) υπουργικής απόφασης «Κανονισμός της Ανώνυμης Εταιρείας “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.”», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/οικ 35181/11-11-2015 (Β’ 2532) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση άρθρων του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.”» (Β’ 164).

Καταργείται με το άρθρο 10 της 43345 ΕΞ 2021, ΦΕΚ: 5807/Β/10.12.2021

38427 ΕΞ 2021 ΦΕΚ: 5111/Β/04.11.2021.Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.» και κωδικοποίηση αυτού.