Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 5043/2023
ΦΕΚ: 3162/Β/12.05.2023

Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος εξομάλυνσης της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.5043/2023 (Α’ 91).

Σχετικά Έγγραφα

205233/2023

« Kοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 95 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91 /τ. A ΄/13-4- 2023) »  ΑΔΑ:ΨΔΜΣ46ΜΑΠΣ-29Τ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31/2023


Α.1082/2023

Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 5043/2023 (Α’ 91) περί αυτοδίκαιης διαγραφής ατομικών οφειλών αποβιωσάντων στον σεισμό της Σάμου της 30ής Οκτωβρίου 2020, καθώς και των γονέων και των αδελφών αυτών.


35496/2023

«Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων Άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α’ 91)» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 488/2023 ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ


ΥΠ.ΕΣ/34066/2023

Εκλογή προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων για τη δημοτική περίοδο έως τις 31.12.2023 (άρθρο 10 του ν. 5043/2023, Α’ 91) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 478/2023


0.3036/2023

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 13, 15, 26 (παρ. 1), 72 (παρ. 1), 73, 74, 75, 79, 88, 90, 97 (παρ. 1), 122 και 124 του ν. 5043/2023 («Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Σοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού - Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα - Λοιπές ρυθμίσεις του Τπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις, Α΄91/13-4-2023») 


ΥΠ.ΕΣ/38053/2023

Εγκύκλιος για τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών» Επικαιροποιημένη σύμφωνα με τα άρθρα 57 και 58 του ν. 5027/2023 (Α’ 48) και των άρθρων 19 και 23 του ν. 5043/2023 (Α’ 91) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 516/2023 ΑΔΑ: 61ΦΛ46ΜΤΛ6-ΓΔ6


41109/2023

Τρόπος συνεδρίασης διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. - αναλογική εφαρμογή διατάξεων άρθρου 11 ν. 5043/2023» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 577/2023


Ν.5038/2023

Κώδικας Μετανάστευσης. 

Ν.5038/2023-ΦΕΚ:81/Α/01.04.2023:Άρθρο 179 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ.7 του άρθρου 66 του Ν.5043/2023-ΦΕΚ:91/Α/13.04.2023): 1.Με την επιφύλαξη της παρ. 2 η ισχύος του παρόντος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2024, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. 2.Ειδικότερα: α) η παρ. 5 του άρθρου 17, β) η παρ. 4 του άρθρου 20, γ) η περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 161 και δ) οι παρ. 11 και 12 του άρθρου 177 ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι κανονιστικές πράξεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 176 δύνανται να εκδίδονται από τη δημοσίευση του παρόντος, η ισχύς τους όμως δεν άρχεται προ της 1ης Ιανουαρίου 2024.


204000/2023

«Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 95 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91Α), με τις οποίες από 1-5-2023 αυξάνεται κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες (8%) το μηνιαίο ποσό επιδομάτων που χορηγούνται από τον e-ΕΦΚΑ σε άτομα με αναπηρία.» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30/2023 ΑΔΑ: 67ΩΤ46ΜΑΠΣ-02Γ


6002/2007

Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος του ν. 3554/2007 (Α΄-80) στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.